Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng nợ công Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp

Được đăng lên bởi tungnh03-ssc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Nợ

công là gì?
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà
chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay
- Nợ Chính phủ: là khoản nợ được kí kết phát hành nhân danh nhà nước hoặc chính
phủ, các khoản nợ do Bộ tài chính kí kết, phát hành hoặc uỷ quyền phát hành, không
bao gồm các khoản nợ do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành nhẳm thực hiện
mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kì.
- Nợ chính phủ bảo lãnh: là khoản nợ của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng
vay trong nước, nước ngoài được chính phủ bảo lãnh.
- Nợ chính quyền địa phương: là khoản nợ do ủy ban nhân dân tỉnh- thành phố trực
thuộc trung ương kí kết hoặc uỷ quyền phát hành.
Phân loại theo nguồn vay: gồm vay trong nước và vay nước ngoài.
- Vay trong nước: Chính phủ vay thông qua phát hành công cụ nợ. Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh vay để đầu tư phát triển kinh tế xã hội thông qua phát hành, uỷ quyền
phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính hợp
pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Vay nước ngoài là khoản vay ngắn hạn, trung -dài hạn phải trả lãi hoặc không phải
trả lãi do Nhà nước, Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức khác của Việt Nam
vay của chính phủ nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ chức tài chính quốc tế, tổchức và cá
nhân nước ngoài.
Phân loại theo thời gian vay: gồm vay ngắn hạn, vay trung – dài hạn.
- Khoản vay ngắn hạn là khoản vay có kỳ hạn dưới một năm
- Khoản vay trung - dài hạn là khoản vay có kỳ hạn từ một năm trở lên
2.Nguyên

nhân chủ yếu gây ra tình trạng khủng hoảng nợ công:
*Nguyên nhân chung về khủng hoảng nợ công ở các nước:
- Đầu tiên phải kê đến, việc gia tăng mạnh chi tiêu từ ngân sách nhà nước:
Lương và chi phí hoạt động của bộ máy nhà nước ở các cấp có xu hướng ngày càng
phình to, các chương trình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng,
đầu tư phát triển có sở hạ tầng không ngừng tăng đặc biệt, hậu quả to lớn của cuộc khủng
hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu vừa qua đã buộc nhiều nước phải chi rất nhiều để khắc
phục
- Chính phủ không minh bạch các số liệu, chính phủ cố gắng vẽ nên bức tranh sáng, màu
hồng về tình trạng ngân sách của quốc gia.
- Sự kiểm soát chi tiêu và quản lý nợ của Nhà nước yếu kém, không chặt chẽ, thậm chí bị

buông lỏng, cộng thêm với tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư và chi tiêu, cùng
với tệ tham nhũng phát triển ở nhiều nước, (điển hình Hy Lạp)
- Các nguồn thu (chủ yếu từ thuế) tăng không kịp với nhu cầu chi, thậm chí một ...
1.Nợ công là gì?
Nợ chính phủ, còn gọi Nợ công hoặc Nợ quốc gia, tổng giá tr các khoản tiền mà
chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay
- Nợ Chính phủ: khoản nợ được kết phát hành nhân danh nhà c hoặc chính
phủ, các khoản nợ do Bộ tài chính kí kết, phát hành hoặc uỷ quyền phát hành, không
bao gồm các khoản nợ do ngânng nhà ớc Việt Nam phát nh nhẳm thực hiện
mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kì.
- Nợ chính phủ bảo lãnh: khoản n của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng
vay trong nước, nước ngoài được chính phủ bảo lãnh.
- Nợ chính quyền địa phương: khoản nợ do ủy ban nhân dân tỉnh- thành phố trực
thuộc trung ương kí kết hoặc uỷ quyền phát hành.
Phân loại theo nguồn vay: gồm vay trong nước và vay nước ngoài.
- Vay trong nước: Chính phủ vay thông qua phát nh công cụ nợ. Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh vay đ đầu tư phát triển kinh tế hội thông qua phát hành, uỷ quyền
phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính hợp
pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Vay nước ngoài khoản vay ngắn hạn, trung -dài hạn phải tr lãi hoặc không phải
trải do Nhà ớc, Chính phủ, doanh nghiệp tổ chức khác của Việt Nam
vay của chính phủ nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ chức tài chính quốc tế, tổchức và
nhân nước ngoài.
Phân loại theo thời gian vay: gồm vay ngắn hạn, vay trung – dài hạn.
- Khoản vay ngắn hạn là khoản vay có kỳ hạn dưới một năm
- Khoản vay trung - dài hạn là khoản vay có kỳ hạn từ một năm trở lên
2.Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khủng hoảng nợ công:
*Nguyên nhân chung về khủng hoảng nợ công ở các nước:
- Đầu tiên phải kê đến, việc gia tăng mạnh chi tiêu từ ngân sách nhà nước:
Lương chi phí hoạt động của bộ máy nhà nước c cấp xu hướng ngày càng
phình to, các chương trình kinh tế, hội, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng,
đầu tư phát triển có sở hạ tầng không ngừng tăng đặc biệt, hậu quả to ln của cuộc khủng
hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu vừa qua đã buộc nhiều nước phải chi rất nhiều để khắc
phục
- Chính phủ không minh bạch các số liệu, chính phủ cố gắng vẽ nên bức tranh sáng, màu
hồng về tình trạng ngân sách của quốc gia.
- Sự kiểm soát chi tiêu và quản lý nợ của Nhà nước yếu kém, không chặt chẽ, thậm chí bị
Khủng hoảng nợ công Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp - Trang 2
Khủng hoảng nợ công Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp - Người đăng: tungnh03-ssc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khủng hoảng nợ công Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp 9 10 427