Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền

Được đăng lên bởi Phan Thanh Lan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỀ TÀI:
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

GVHD:
TS. Đường Nguyễn Hưng

Nhóm sv thực hiện:
1. Nguyễn Thị Hải Ngọc
2. Phan Thị Thanh Lan

37K06.2
37K06.2

3. Trần Thị Thu Phương 37K06.2
4. Đặng Thị Mỹ Yến
LỜI MỞ ĐẦU

37K06.2

GVHD: TS. ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG

BÀI TẬP NHÓM
.............…………

Các hoạt động của đơn vị được thực hiện thông qua quá trình lập kế hoạch, thực hiện và giám sát. Để đạt được mục tiêu
mong muốn, đơn vị cần kiểm soát các hoạt động của mình, kiểm soát nội bộ chính là quá trình này. Kiểm soát nội bộ không
phải là tình huống hay một sự kiện, mà là một chuỗi các hoạt động hiện diện trong mọi bộ phận, quyện chặt vào hoạt động của
tổ chức và là một nội dung cơ bản trong các hoạt động của tổ chức.
Thông qua báo cáo tài chính những người quan tâm đến tình hình hoạt động của nghiệp: ban quản trị, nhà đầu tư… sẽ
biết được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kì nhất định. Trong khi đó chu trình bán hàng
và thu tiền là một chu trình có lượng nghiệp vụ lớn lại liên quan đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài cáo tài chính. Chu trình bán
hàng và thu tiền không là chu trình riêng mà nó có quan hệ mật thiết với các chu trình khác nên kiểm soát chu trình bán hàng
và thu tiền phải kết hợp kết quả kiểm toán của chu trình khác.Chu trình bán hàng và thu tiền là một chu trình quan trọng của
các đơn vi kinh doanh. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị này chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự hữu hiệu và hiệu quả của chu trình
này, chẳng hạn như đơn vị có bán được hàng hóa hay không, có kiểm soát được nợ phải thu không, có bị tổn thất của tài sản
hay không… đều là mối quan tâm của các nhà quản lí. Trong quá trình hoạt động của đơn vị có thể gặp những rủi ro do sự xuất
hiện của những nhân tố bên trong và bên ngoài. Những nhân tố này ảnh hưởng đến viđạt được mục tiêu của đơn vị. Một khi đã
đánh giá tầm quan trọng và khả năng rủi ro xảy ra, nhà quản lí cần xem xét phương pháp nào có thể quản trị chúng một cách
thích hợp.

NỘI DUNG

2

GVHD: TS. ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG

BÀI TẬP NHÓM

Phần I: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền
1. Đặc điểm về chu trình bán hàng - thu tiền
2. Bản chất và chức năng trong chu trình bán hàng và thu tiền
3. Phân tích rủi ro và biện pháp kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng – thu tiền
Phần II: Ví dụ minh họa về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền
1. Tình huống
2. Phân tích kiểm soát nội bộ trong tình huống

Phần I. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng t...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐỀ TÀI:
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
GVHD: Nhóm sv thực hiện:
TS. Đường Nguyễn Hưng 1. Nguyễn Thị Hải Ngọc 37K06.2
2. Phan Thị Thanh Lan 37K06.2
3. Trần Thị Thu Phương 37K06.2
4. Đặng Thị Mỹ Yến 37K06.2
LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền - Người đăng: Phan Thanh Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền 9 10 711