Ktl-icon-tai-lieu

kiểm toán 230

Được đăng lên bởi maruko-kt38c-dav-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuẩn mực 230: tài liệu, hồ sơ kiểm toán
Tiêu chí so sánh
Tên chuẩn mực
Phạm vi áp dụng

Chuẩn mực 230 cũ
Hồ sơ kiểm toán
Tài liệu, hồ sơ kiểm t
Qui định nguyên tắc, thủ tục cơ bản, hướng dẫn áp dụng các Qui định, hướng dẫn
thủ tục
Phụ lục cung cấp da
định và hướng dẫn cụ

Nội dung tài liệu hồ sơ

KTV phải thu thập và lưu trong hồ sơ kiểm toán mọi tài liệu,
thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ để làm
cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và
chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đợc thực hiện đúng các
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán
quốc tế đợc chấp nhận).

Tài liệu, hồ sơ kiểm
Chuẩn mực này và cá
trong các chuẩn mực
cấp:

(a) Bằng chứng của c
được mục tiêu tổng
Chuẩn mực kiểm toán

(b) Bằng chứng cho
hiện phù hợp với quy
quy định có liên quan

Mục đích dùng tài liệu, 03 - Lưu trữ những bằng chứng thu đợc trong quá trình
hồ sơ kiểm toán
thực hiện kiểm toán, và làm cơ sở cho việc đa ra ý kiến của 03. (a) Trợ giúp cho
hiện kiểm toán;
kiểm toán viên;

- Trợ giúp cho việc lập kế hoạch và thực hiện công
(b) Trợ giúp cho các
việc kiểm toán;
kiểm toán để chỉ đạo,
- Trợ giúp cho việc kiểm tra, soát xét và đánh giá chất
theo quy định tại đoạn
lượng công việc kiểm toán;
- Trợ giúp cho việc xử lý các phát sinh sau cuộc kiểm
toán.

(c) Trợ giúp cho nhó

(d) Lưu trữ bằng chứ
trong tương lai;

(e) Phục vụ công việ
định tại đoạn 32 – 3
VSQC1;

(f) Phục vụ các cuộc
pháp luật và các quy đ

04. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập hồ sơ kiểm
toán báo cáo tài chính và được vận dụng cho việc lập hồ sơ 04. Kiểm toán viên
kiểm toán thông tin tài chính khác và lập hồ sơ các dịch vụ định của Chuẩn mực
liên quan của công ty kiểm toán.
kiểm toán.
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thực hiện
Đơn vị được kiể
những quy định của chuẩn mực này trong việc lập, thu thập,
phân loại, sử dụng và lu trữ hô sơ kiểm toán.
định về Chuẩn mực n
Công ty kiểm toán phải quy định cụ thể nội dung, quy liên quan đến quá trìn
trình lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán thuộc công ty.
Giải thích thuật ngữ

05. Hồ sơ kiểm toán: Là các tài liệu do kiểm toán viên lập,
thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ. Tài liệu trong hồ sơ
kiểm toán đợc thể hiện trên giấy, trên phim, ảnh, trên phương tiện tin học hay bất kỳ phơng tiện lưu trữ nào khác theo
quy định của pháp luật hiện hành.

06. (a) Tài liệu kiểm
phương tiện khác về
kiểm toán liên quan đ

(b) Hồ sơ kiểm toán:
Hồ sơ kiểm toán chung: Là hồ sơ kiểm toán chứa đựng thu thập, phân loại, sử
các thông tin chung về kh...
Chuẩn mực 230: tài liệu, hồ sơ kiểm toán
Tiêu chí so sánh Chuẩn mực 230 cũ
Tên chuẩn mực Hồ sơ kiểm toán Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
Phạm vi áp dụng Qui định nguyên tắc, thủ tục bản, hướng dẫn áp dụng các
thủ tục
Qui định, hướng dẫn trách nhiệm KTV, DN kiểm toán
Phụ lục cung cấp danh sách các chuẩn mực kiểm toán khác các qui
định và hướng dẫn cụ thể
Nội dung tài liệu hồ sơ
KTV phải thu thập và lưu trong hồ sơ kiểm toán mọi tài liệu,
thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ để làm
s cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và
chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đợc thực hiện đúng các
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán
quốc tế đợc chấp nhận).
Tài liệu, hồ kiểm toán đáp ứng được các quy định hướng dẫn của
Chuẩn mực này và các quy định và hướng dẫn về tài liệu, hồ sơ kiểm toán
trong các chuẩn mực kiểm toán khác liên quan tài liệu thể cung
cấp:
(a) Bằng chứng của sở đưa ra kết luận của kiểm toán viên về việc đạt
được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên theo quy định tại đoạn 11
Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200;
(b) Bằng chứng cho thấy cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch thực
hiện phù hợp với quy định của các chuẩn mực kiểm toán, pháp luật và các
quy định có liên quan.
Mục đích dùng tài liệu,
hồ sơ kiểm toán
03 - Lưu trữ những bằng chứng thu đợc trong q trình
thực hiện kiểm toán, làm sở cho việc đa ra ý kiến của
kiểm toán viên;
- Trợ giúp cho việc lập kế hoạch thực hiện công
việc kiểm toán;
- Trợ giúp cho việc kiểm tra, soát xét đánh giá chất
lượng công việc kiểm toán;
- Trợ giúp cho việc xử c phát sinh sau cuộc kiểm
toán.
03. (a) Trợ giúp cho nhóm kiểm toán trong việc lập kế hoạch thực
hiện kiểm toán;
(b) Trợ giúp cho các thành viên chịu trách nhiệm giám sát trong nhóm
kiểm toán để chỉ đạo, giám sát công việc kim toán thực hiện soát xét
theo quy định tại đoạn 15 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220;
(c) Trợ giúp cho nhóm kiểm toán có thể giải trình về công việc của họ;
(d) Lưu trữ bằng chứng về các vấn đề quan trọng cho các cuộc kiểm toán
trong tương lai;
(e) Phục vụ công việc soát xét kiểm soát chất lượng và kiểm tra theo quy
định tại đoạn 32 33, 35 38 48 Chuẩn mực kiểm soát chất lượng
VSQC1;
kiểm toán 230 - Trang 2
kiểm toán 230 - Người đăng: maruko-kt38c-dav-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kiểm toán 230 9 10 162