Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán năng lượng

Được đăng lên bởi thanh huyen
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Kiểm toán năng lượng

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

2

Nội dung
• Hoạt động công nghiệp
• Quy trình thực hiện dự án TKNL
• Phân loại kiểm toán năng lượng
• Thực hiện kiểm toán năng lượng
• Đánh giá sau thực hiện

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

3

Hoạt động công nghiệp
Nguyên
Nguyênliệu
liệu

Thành
Thànhphẩm
phẩm

Nhân
Nhânlực
lực
Năng
Nănglượng
lượng

Chất thải công
nghiệp
Lỏng

Khí

Năng lượng

Nước thải độc, vô cơ
và hữu cơ

Phát thải
SO2, NOx, CO, …

Môi chất nóng, hơi nước, Nguyên liệu hay sản phẩm
bị thải bỏ…
phát thải nhiệt…

THẢI BỎ

Chất thải rắn

4

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Con đường thúc đẩy việc TKNL

5

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Quy trình xây dựng và thực hiện Dự án TKNL

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

6

Vai trò của KTNL trong Dự án TKNL
• Kiểm toán Năng lượng (KTNL) là bước đi đầu tiên và
quan trọng trong toàn bộ Dự án TKNL.
• Là tiền đề cho các hoạt động dẫn đến tiết kiệm năng
lượng tại cơ sở.
• KTNL chưa đem lại lợi ích cho Doanh nghiệp nếu như
các đề xuất không được thực hiện triệt để.

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

7

Mục đích của KTNL
Bảo đảm tuân thủ
luật định
Xác định nguy cơ
hiện tại và tiềm ẩn

Bảo vệ danh tiếng
Công ty

Theo dõi các luồng
chi phí

Nâng cao đào tạo
Nhân lực

Trao đổi thông tin
giữa các nhà máy

Tạo nhận thức cho
Nhân viên

Giảm công suất
tiêu thụ đỉnh

Cung cấp thông tin
cho Cty bảo hiểm

Giảm chi phí
Năng lượng

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

8

Kiểm toán năng lượng
• Là một quá trình nhằm xác định mức độ hiệu quả trong
việc sử dụng năng lượng
A

 

Hệ thống tiêu
thụ năng lượng

X

Năng lượng có ích

Năng lượng cung cấp

Y

Hiệu suất (%) =

Năng
lượng mất
mát

Năng lượng có ích (X) x 100
Năng lượng cung cấp (A)

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

9

Kiểm toán năng lượng
Xác định tiềm năng cải thiện hiệu quả năng
lượng, không tập tr...
1
D
á
n
N
â
n
g
c
a
o
h
i
u
q
u
s
d
n
g
n
ă
n
g
l
n
g
ư
t
r
o
n
g
c
á
c
d
o
a
n
h
n
g
h
i
p
n
h
v
à
v
a
V
i
t
N
a
m
P
E
C
S
M
E
Kiểm toán năng lượng
Kiểm toán năng lượng
Kiểm toán năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán năng lượng - Người đăng: thanh huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Kiểm toán năng lượng 9 10 39