Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế

Được đăng lên bởi nguyenthanhdoan44
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1- Tính cấp thiết của đề tài:
Nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế tập chung quan liêu,
bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản
lý của nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống các cơ
quan quản lý kinh tế. Trên tinh thần đó việc đổi mới hệ thống ngân hàng một
cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp, trong đó Ngân hàng nhà nước đóng
vai trò ngân hàng trung ương thực hiện chức năng phát hành tiền và chức
năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế và
việc ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu một bước phát triển
mới trong hoạt động đầu tư.
Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch ít rủi
ro sang nền kinh tế thị trường với rủi ro là đặc trưng cơ bản thì sự gia tăng
rủi ro trong hệ thống kinh tế là một điều tất yếu. Vì vậy, việc quản lý và
đánh giá rủi ro, vỡ nợ được đặt ra như là một vấn đề trọng tâm trong hoạt
động đầu tư của ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư. Thực tế
hoạt động trong thời gian qua cho thấy, việc quản lý rủi ro, vỡ nợ ở nước ta
còn rất nhiều yếu kém như: Sự lạc hậu trong quản lý rủi ro, quản lý lượng
hoá rủi ro và mô hình hoá đứng trên giác độ kỹ thuật là xu thế phát triển
chính về quản lý rủi ro ngân hàng của các nước phát triển. Hiện nay, người
ta không chỉ áp dụng mô hình như mô hình VAR để tính giá trị đang bị rủi
ro, mà đối với rủi ro tín dụng không dễ lượng hoá, người ta áp dụng các mô
hình như CREDITMERICS, KMV để tính. Những khái niệm về giá trị đang
bị rủi ro là VAR, lượng hoá tín dụng còn chưa được nhận thức đúng đắn; các
thị trường tổ chức dịch vụ trung gian của thị trường tiền tệ chưa được kiện
toàn. Trong các thể chế tài chính thiếu các tổ chức độc lập đánh giá rủi ro tín
dụng và xác suất vỡ nợ. Đó là các tổ chức xếp hạng tín dụng, các tổ chức

kiểm toán, kế toán độc lập. Các tổ chức trung gian tài chính này và các công
ty tư vấn thực hiện thu thập các thông tin thị trường một cách chính xác, kịp
thời, toàn diện nhằm bảo vệ vốn của ngân hàng và các nhà đầu tư, nhờ đó
làm giảm bớt những rủi ro phát sinh do nguồn thông tin thiếu đầy đủ và
không chính xác ngây ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao
trình độ ra các quyết sách về rủi ro của các ngân hàng và các nhà đầu tư.
Hiện nay, việc thành lập các tổ chức trung gian như thế này ở Việt Nam còn
chậm và lạc hậu: chưa thành thành lập được các tổ chức xếp hạng tín dụng
độc lập, điều này làm cho ngân hàng các nhà đầu tư rất khó khă...
MỞ ĐẦU
1- Tính cấp thiết của đề tài:
Nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi t chế tập chung quan liêu,
bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa có sự quản
của nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống các
quan quản lý kinh tế. Trên tinh thần đó việc đổi mới hệ thống ngân hàng một
cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp, trong đó Ngân hàng nhà ớc đóng
vai trò ngân hàng trung ương thực hiện chức năng phát hành tin chức
năng quản lý Nớc về tiền tệ, tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế và
việc ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu một bước phát trin
mới trong hoạt động đầu tư.
Trong quá tnh chuyển đổi nền kinh tế t nền kinh tế kế hoạch ít rủi
ro sang nền kinh tế thị trường với rủi ro đặc trưng bản thì sự gia tăng
rủi ro trong hệ thống kinh tế một điều tất yếu. vậy, việc quản
đánh giá rủi ro, vỡ nợ được đặt ra như một vấn đề trọng tâm trong hoạt
động đầu tư của ngân hàng, các t chức n dụng và các nhà đầu tư. Thực tế
hoạt động trong thời gian qua cho thấy, việc quản lý rủi ro, v nợ ở nước ta
còn rất nhiều yếu kém như: Sự lạc hậu trong quản lý rủi ro, quản lý lượng
hoá rủi ro hình hoá đứng trên giác độ kỹ thuật xu thế phát triển
chính về quản rủi ro ngân hàng củac ớc phát trin. Hiện nay, người
ta không cháp dụng hình như nh VAR để tính giá trị đang b rủi
ro, mà đối với rủi ro tín dụng không dễ lượng hoá, người ta áp dụng các
hình như CREDITMERICS, KMV để tính. Những khái niệm về giá trị đang
bị rủi ro là VAR, lượng hoá tín dụng còn chưa được nhận thức đúng đắn; các
thị trường t chức dịch vụ trung gian của thị trường tiền tệ chưa được kiện
toàn. Trong các thể chế tài chính thiếu các tổ chức độc lập đánh giá rủi ro tín
dụng xác suất vỡ nợ. Đó các tổ chức xếp hạng tín dụng, các tổ chức
Kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế - Người đăng: nguyenthanhdoan44
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kinh tế 9 10 750