Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tran-quoc-binh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu 5:
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội để rồi phát triển lên
một bước cao hơn đó là chủ nghĩa cộng sản - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở
hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo
nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người
nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng được một xã hội như vậy điều
kiện tiên quyết là phải phát triển lực lượng sản xuất.
Xét về mặt quy luật trong mỗi chế độ xã hội, phù hợp với tính chất và trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất, có một chế độ sở hữu tương ứng về tư liệu sản
xuất mà và do đó có một cơ cấu thành phần kinh tế thích hợp.
Chế độ hữu về tư liệu sản xuất là phạm trù kinh tế phản ánh sự thống nhất
biện chứng giữa sở hữu với tư cách là điều kiện của sản xuất với sở hữu được thực
hiện về mặt kinh tế trong quá trình sản xuất. Kinh tế chính trị rất coi trọng khía
cạnh thứ hai của phạm trù kinh tế này.
Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất
bao gồm các hình thức sở hữu khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu là
một thành phần kinh tế thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất nhất đinh và chịu đựng chi phối của quy luật kinh tế nhất định.
Về mặt lý luận, cả Mác và Lênin cũng đều cho rằng: Không có chủ nghĩa tư
bản thuần túy và không có chủ nghĩa tư bản độc quyền thuần túy. Đặc biệt trong tác
phẩm “Kinh tế chính trị trong thời kỳ chuyên chính vô sản” và tác phẩm “Bàn về
thuế lương thực”, Lênin đều khẳng định rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, nền kinh tế bao gồm nhiều đặc điểm và đặc tính của kết cấu kinh tế của xã hội
cũ, đồng thời lại xuất hiện những đặc điểm kinh tế mang tính phổ biến trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế, mặc
dù ở mỗi nước, mỗi thời kỳ khác nhau số lượng thành phần kinh tế có thể nhiều ít
khác nhau.
Từ chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất, có thể hiểu cơ cấu kinh tế nhiều thành
phần trong thời kì quá độ lên CNXH là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại
trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế, có
loại hình sản xuất với quy mô và trình độ công nghệ nhất định, chịu sự chi phối của
các quy luật kinh tế, cơ chế quản lí kih tế và cơ chế phân phối thích hợp.
Sự tồn tai khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng kinh
tế manh tính chất phổ biến ở các nước và ở nước ta trong thời kì qu...
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu 5:
Nước ta đang trong thời kỳ quá đtiến lên chủ nghĩa hội để rồi phát triển lên
một bước cao hơn đó là chủ nghĩa cộng sản - một chế đ xã hội mà ở đó quan hệ sở
hữu s hữu công cộng, hội không còn giai cấp có nh t quản cao, làm theo
nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó mục tiêu của loài người
nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng được mộthội như vậy điều
kiện tiên quyết là phải phát triển lực lượng sản xuất.
Xét về mặt quy luật trong mỗi chế độ hội, phù hợp với tính chất và trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất, có một chế độ sở hữu tương ứng về tư liệu sản
xuất mà và do đó có một cơ cấu thành phần kinh tế thích hợp.
Chế độ hữu về tư liệu sản xuất phạm trù kinh tế phản ánh sự thống nhất
biện chứng giữa s hữu vớichđiều kiện của sản xuất với sở hữu được thực
hiện về mặt kinh tế trong quá trình sản xuất. Kinh tế chính trị rất coi trọng khía
cạnh thứ hai của phạm trù kinh tế này.
Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa hội, chế độ sở hữu vliệu sản xuất
bao gồm các hình thức sở hữu khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu là
một thành phần kinh tế thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất nhất đinh và chịu đựng chi phối của quy luật kinh tế nhất định.
Về mặt luận, cả MácLênin cũng đều cho rằng: Không chủ nghĩa
bản thuần túy và không có chủ nghĩa tư bản độc quyền thuần túy. Đặc biệt trong tác
phẩm “Kinh tế chính trị trong thời k chuyên chính sản” tác phẩm “Bàn v
thuế lương thực”, Lênin đều khẳng đnh rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
hội, nền kinh tế bao gồm nhiều đặc điểmđặc tính của kết cấu kinh tế của xã hội
cũ, đồng thời lại xuất hiện những đặc điểm kinh tế mang nh phổ biến trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộinền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế, mặc
mỗi ớc, mỗi thời kỳ khác nhau s lượng thành phần kinh tế thể nhiều ít
khác nhau.
Từ chế độ sở hữu về liệu sản xuất,thể hiểu cấu kinh tế nhiều thành
phần trong thờiquá độ lên CNXH là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại
trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. Tương ng với mỗi thành phần kinh tế,
loại hình sản xuất với quy mô và trình độ công nghệ nhất định, chịu sự chi phối của
các quy luật kinh tế, cơ chế quản lí kih tế và cơ chế phân phối thích hợp.
Sự tồn tai khách quan của cấu kinh tế nhiều thành phần đặc trưng kinh
tế manh tính chất phổ biến các nước nước ta trong thời quá độ lên chủ
nghĩa hội. mỗi nước, trong từng chặng đường của thời quá độ, chiến
lược cơ cấu thành phần kinh tế tương ứng.
Kinh tế chính trị - Trang 2
Kinh tế chính trị - Người đăng: tran-quoc-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh tế chính trị 9 10 397