Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Nhim1979
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1: Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính hàng hoá và cho biết suy nghĩ của mình về hàng hoá
được sản xuất ra tại nước ta hiện nay.
BÀI LÀM
1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hoá là sản phẩm của lao động thoả mản nhu cầu nào đó của con người thông
qua trao đổi và mua bán.
Hàng hoá có hai loại: Hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa vô hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, chất lượng
điện năng …
2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người; Bất kỳ một sản
phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng là do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định, tính chất vật lý, hóa học quyết
định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần do có sự phát triển của KH-KT.
Ví dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng mới của than đá: Nhiệt điện, trang
sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân người sản xuất mà giá trị sử
dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua bán …
b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi.
Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai sản phẩm có giá trị sử dụng khác
nhau.
Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc.
Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Lúa
cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao động của công nhân và nông dân.
Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để tạo ra 5 kg thóc người
nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động kết tinh trong hàng hoá.
Thực chất của trao đổi chính là trao đổi lao động, thời gian hao phí lao động quyết định tỷ lệ trao đổi
sản phẩm.
Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
3. Nêu tính thống nhất của mâu thuẩn giữa hai thuộc tính:
Thường người bán thường quan tâm về mặt giá trị; Người mua thường quan tâm về mặt giá trị sử
dụng.
Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với nhau.
 Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện ở chỗ cả hai thuộc tính này càng đồng thời tồn
tại trong một hàng hoá; một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu một trong
hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá. Chẳng hạn, một vật có ích (tứ...
CÂU 1: Anh (chị) y phân tích hai thuộc tính ng hoá cho biết suy nghĩ của mình về ng hoá
được sản xuất ra tại nước ta hiện nay.
BÀI LÀM
1. Khái niệm ng hóa: Hàng hoá sản phẩm của lao động tho mản nhu cầu nào đó của con người thông
qua trao đổi và mua bán.
Hàng hoá có hai loại: Hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa nh: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, chất lượng
điện năng …
2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thomãn nhu cầu nào đó của con người; Bất kỳ một sản
phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng do thuộc tính của t nhiên của vật phẩm quy định, nh chất vật lý, hóa học quyết
định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần do có sự phát triển của KH-KT.
Ví dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng mới của than đá: Nhiệt điện, trang
sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân người sản xuất giá trị sử
dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua bán …
b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi.
Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai sản phẩm có giá trị sử dụng khác
nhau.
Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc.
Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Lúa
cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao động của công nhân và nông dân.
Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để tạo ra 5 kg thóc người
nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động kết tinh trong hàng hoá.
Thực chất của trao đổi chínhtrao đổi lao động, thời gian hao plao động quyết định tỷ lệ trao đổi
sản phẩm.
Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
3. Nêu tính thống nhất của mâu thuẩn giữa hai thuộc tính:
Thường người bán thường quan tâm về mặt giá trị; Người mua thường quan tâm về mặt giá trị sử
dụng.
Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với nhau.
Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện ở chỗ cả hai thuộc tính này càng đồng thời tồn
tại trong một ng hoá; một vật phải đầy đ hai thuộc nh này mới là hàng hoá. Nếu thiếu một trong
hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá. Chẳng hạn, một vật ích (tức giá trị sử dụng),
nhưng không do lao động tạo ra (tức không kết tinh lao đông) như không khí tự nhiên thì skhông
phải là hàng hoá.
Mặt mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá: thể hiện chỗ a) với cách giá trị sử dụng thì các
hàng hoá không đồng nhất về chất. Do đó nếu giá trị của hàng hoá không được thực hiện thì sẽ dẫn đến
khủng hoảng sản xuất.
Ví dụ: Chai nước suối.
1
Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế chính trị - Người đăng: Nhim1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kinh tế chính trị 9 10 640