Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tomylinhk8av1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của
sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Trả lời:
1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên.

Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn
nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền
sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát
triển.
2. Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không

phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của
XH thông qua trao đổi mua bán. Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có
hai điều kiện:
Thứ nhất: Là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá
sản xuất, phân chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự
phân chia lao động XH sẽ làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó
mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu
sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán.
Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng
dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.. Đây là tiền đề, cơ sở
cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai: Là phải có sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất về mặt
kinh tế, tức là những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất
định hay nói cách khác là:có sự xuất hiện của chế độ tư nhân về tư liệu sản xuất.
Do đó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử,
sự tách biệt này là do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định còn trong nền sản
xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản

1

xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy
định.
Đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều
kiện trên sẽ không có sản xuất hàng hoá.
3. So với sản xuất tự cung tự cấp thì sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn

hẳn:
Do sản xuất hàng hoá dựa trên sự phân công lao động XH, chuyên môn hoá sản
xuất nên nó khai thác được những lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người,
từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, sản xuất hàng hoá cũng
tác động trở lại làm cho phân công lao động XH, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng
tăng, mối quan hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng, sâu sắc.Từ đó
nó phá vỡ tính tự cấ...
Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá những ưu thế của
sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Trả lời:
1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào kinh tế tự nhiên.
Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn
nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền
sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát
triển.
2. Sản xuất hàng hoá kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không
phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất đáp ứng nhu cầu của
XH thông qua trao đổi mua bán. Để sản xuất hàng hoá ra đời tồn tại cần
hai điều kiện:
Thứ nhất: phải sự phân công lao động XH, tức sự chuyên môn hoá
sản xuất, phân chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự
phân chia lao động XH sẽ làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu khi đó
mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu
sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán.
Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng
ngày càng nhiều trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.. Đây tiền đề, sở
cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai: phải sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất về mặt
kinh tế, tức những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất
định hay nói cách khác là:có sự xuất hiện của chế độ tư nhân về tư liệu sản xuất.
Do đó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử,
sự tách biệt này do chế độ hữu về liệu sản xuất quy định còn trong nền sản
xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về liệu sản
1
Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế chính trị - Người đăng: tomylinhk8av1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kinh tế chính trị 9 10 183