Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế chính tri

Được đăng lên bởi lt-kt1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC
TIỂU TƯ SẢN

Nội dung
1. Tiền đề kinh tế - xã hội
2. Đặc điểm của học thuyết KTCT tiểu TS
3. Các học thuyết kinh tế của Sismondi (17731842)
4. Các quan điểm kinh tế của Proudon ( 1809 1865)

1. Tiền đề kinh tế - xã hội


Đầu TK 20 QHSX TBCN củng cố => mâu thuẫn
GCTS <> GCVS
Cạnh tranh gay gắt => phá sản những người SX nhỏ =>
phân hĩa XH
xuất hiện một dòng tư tưởng phê phán CNTB của các
nhà kinh tế tiểu tư sản..

Các đại biểu

Sismonde de Sismondi
Pierr Joseph Proudon.

2. Đặc điểm của học thuyết
KTCT tiểu tư sản
 Thứ nhất, phê phán CNTB là phát triển tư

tưởng kinh tế theo hướng vô chính phủ.
Nhấn mạnh vai trò của đạo đức, chủ nghĩa
lãng mạn kinh tế.

2. Đặc điểm của học thuyết
KTCT tiểu tư sản
 Thứ hai, muốn thay thế chế độ TB bằng chế độ

XH dựa trên sự bình đẳng đó là nền sản xuất
nhỏ.

2. Đặc điểm của học thuyết
KTCT tiểu tư sản
 Đưa ra các kiến nghị: hạn chế tự do cạnh

tranh, hạn chế sử dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất, chia nhỏ tư liệu sản
xuất và giao cho những người tư hữu nhỏ.

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi

sinh ra trong một gia đình mục sư tin lành. Sau
khi tốt nghiệp đại học làm việc trong ngân
hàng ở Lyon.
 Các tác phẩm lớn như : sự giàu có của thương
mại ( 1803) ; Những nguyên lý mới của KTCT
( 1819) ; nghiên cúu mới về khoa KTCT
( 1837)….

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Thứ nhất, lý luận về giá trị: đứng trên lập

trường giá trị – lao động:
- Giá trị hàng hóa do lao động của người sản
xuất hàng hóa quyết định, được đo bằng thời
gian lao động xã hội cần thiết trong điều kiện
trung bình.
- Thấy được mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị
sử dụng.

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Thứ hai, lý luận về tiền tệ:

Tiền là sản
phẩm cần thiết của quá trình phát triển
quan hệ hàng hóa. Nó có giá trị bên trong
và là thước đo chung của giá trị.

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Thứ ba, lý luận về thu nhập:
 lợi nhuận là thu nhập của tư bản được lấy từ sản

phẩm lao động của công nhân. Nó là phần bóc lột
lao động không công của công nhân và thuộc về
nhà tư bản.

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Tiền lương của CN thấp là đặc trưng của CNTB. Vì

quá trình tích tụ, tập trung của cải vào những người
giàu có
 Tiền lương phải bằng tất cả giá trị sản phẩm lao
động của CN.

3. SISMONDI ( 1773 -1842)
 Về địa tô là tặng phẩm của tự nhiên.
 Thấy được những người canh tác trên đất xấu

cũng phải nộp địa tô, đây là mầm móng lý luận
địa tô tuyệt đối mà trước ông không tác giả
nào thấy đư...
Chương 4
Chương 4
KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC
KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC
TIỂU TƯ SẢN
TIỂU TƯ SẢN
kinh tế chính tri - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế chính tri - Người đăng: lt-kt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
kinh tế chính tri 9 10 624