Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi Thủy Lưu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2408 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1:
Một người gửi tiết kiệm 500 triệu đồng trong 5 năm với lãi suất 12%/năm.
Hỏi sau 5 năm người đó lĩnh được bao nhiêu tiền (cả gốc và lãi)?
Nếu người đó hàng năm muốn rút lãi, thì mức lãi hàng năm là bao nhiêu?
Bài 2:
Một doanh nghiệp muốn nhận được một món tiền cả gốc và lãi sau 5 năm
là 5 tỉ đồng. Hỏi ngay từ bây giờ doanh nghiệp đó phải bỏ vốn vào kinh doanh là
bao nhiêu, nếu tỷ suất lợi nhuận là 20%/năm.
Bài 3:
Một người gửi tiết kiệm 200 triệu đồng theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất
0,7%/tháng. Sau 2 năm người đó rút hết cả vốn lẫn lãi. Hỏi số tiền nhận được là
bao nhiêu?
Bài 4:
Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng vào đầu quý 1. Sau đó 2 quý gửi
thêm 20 triệu đồng, sau 4 quý tiếp tục gửi thêm 25 triệu đồng. Vậy sau 2 năm
người đó sẽ nhận được tổng số tiền là bao nhiêu (cả gốc và lãi)? Biết rằng tiền
gửi theo kỳ hạn quý với lãi suất 1%/tháng.
Bài 5:
Một người đi vay ở đầu tháng thứ nhất là 10 triệu đồng, cuối tháng thứ hai
vay 15 triệu đồng, cuối tháng thứ năm vay 20 triệu đồng.
Hỏi cuối tháng thứ mười người đó phải trả cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?
Biết lãi suất đi vay là 1,5%/tháng.
Bài 6:
Một người muốn nhận được một khoản tiền ở cuối năm thứ tư là 30 triệu
đồng, cuối năm thứ sáu là 50 triệu đồng.
Hỏi người đó phải gửi tiết kiệm ở đầu năm thứ nhất là bao nhiêu, nếu lãi
suất gửi tiết kiệm là 10%/năm.
Bài 7: Một người muốn thu được một khoản tiền ở cuối năm thứ ba là 50 triệu
đồng, ở cuối năm thứ tư là 70 triệu đồng và cuối các năm sau mỗi năm 30 triệu
đồng trong 5 năm liền.
1

Hỏi người đó ngay bây giờ (đầu năm thứ nhất) phải gửi tiết kiệm là bao
nhiêu tiền, nếu lãi suất tiết kiệm là 12%/năm.
Bài 8:
Một người vay 200 triệu đồng và phải trả đều đặn 9 lần theo từng quý kể
từ cuối quý 4. Nếu lãi suất là 4%/ Quý thì mỗi lần người đó phải trả bao nhiêu
tiền?
Bài 9:
Một dự án đầu tư có tiến độ thực hiện vốn đầu tư như sau:
Năm đầu tư
Vốn thực hiện

1
2.000

2
1.500

3
1.000

4
1.000

(triệu đồng)
Đây là vốn đi vay với lãi suất 10%/năm. Năm thứ 5 dự án bắt đâu đi vào hoạt
động.
a. Hãy tính tổng nợ vay của dự án tại thời điểm bắt đầu đi vào hoạt động.
b. Trong trường hợp lãi suất vốn vay thay đổi: năm thứ nhất vay với lãi
suất 10%/năm, năm thứ hai vay với lãi suất 9%/năm, năm thứ ba vay
với lãi suất 8%/năm, năm thứ tư vay với lãi suất 9%/ năm. Hãy tính
tổng nợ vay của dự án tại thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động.
Bài 10: Một doanh nghiệp vay vốn từ 3 nguồn để đầu tư như sau:
Nguồn 1 vay 200 triệu đồng theo kỳ hạn năm với lãi suất 1,7%/tháng.
Nguồn...
Bài 1:
Một người gửi tiết kiệm 500 triệu đồng trong 5 năm với lãi suất 12%/năm.
Hỏi sau 5 năm người đó lĩnh được bao nhiêu tiền (cả gốc và lãi)?
Nếu người đó hàng năm muốn rút lãi, thì mức lãi hàng năm là bao nhiêu?
Bài 2:
Một doanh nghiệp muốn nhận được một món tiền cả gốc lãi sau 5 năm
là 5 tỉ đồng. Hỏi ngay từ bây giờ doanh nghiệp đó phải bỏ vốn vào kinh doanh là
bao nhiêu, nếu tỷ suất lợi nhuận là 20%/năm.
Bài 3:
Một người gửi tiết kiệm 200 triệu đồng theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất
0,7%/tháng. Sau 2 năm người đó rút hết cả vốn lẫn lãi. Hỏi số tiền nhận được
bao nhiêu?
Bài 4:
Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng vào đầu quý 1. Sau đó 2 quý gửi
thêm 20 triệu đồng, sau 4 quý tiếp tục gửi thêm 25 triệu đồng. Vậy sau 2 năm
người đó sẽ nhận được tổng số tiền bao nhiêu (cả gốc lãi)? Biết rằng tiền
gửi theo kỳ hạn quý với lãi suất 1%/tháng.
Bài 5:
Một người đi vay ở đầu tháng thứ nhất là 10 triệu đồng, cuối tháng thứ hai
vay 15 triệu đồng, cuối tháng thứ năm vay 20 triệu đồng.
Hỏi cuối tháng thứ mười người đó phải trả c gốc lẫn lãi bao nhiêu?
Biết lãi suất đi vay là 1,5%/tháng.
Bài 6:
Một người muốn nhận được một khoản tiền cuối năm thứ 30 triệu
đồng, cuối năm thứ sáu là 50 triệu đồng.
Hỏi người đó phải gửi tiết kiệm đầu m thứ nhất bao nhiêu, nếu lãi
suất gửi tiết kiệm là 10%/năm.
Bài 7: Một người muốn thu được một khoản tiền cuối năm thứ ba 50 triệu
đồng, cuối năm thứ 70 triệu đồng cuối các năm sau mỗi năm 30 triệu
đồng trong 5 năm liền.
1
Kinh tế đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế đầu tư - Người đăng: Thủy Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kinh tế đầu tư 9 10 699