Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi Đặng Văn Hải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đề Bài:
Câu 1. Phân tích nhận định "Vốn đầu tư được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu hút nó
càng lớn" ?
Câu 2. Phân tích mối quan hệ ODA-FDI. Liên hệ trường hợp của Việt Nam?
Câu 3. Có quan điểm cho rằng “Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có thể gây ra hiện tượng lấn
át đầu tư trong nước”. Và quan điểm khác nói “FDI có tác động thúc đẩy hiệu quả đầu tư
trong nước”. Trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề trên?
Bài Làm:
Câu 1: Phân tích nhận định "Vốn đầu tư được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu
hút nó càng lớn" ?
Trả lời:
Nhận định trên đúng:
Thực chất của mối quan hệ này nằm trong mối quan hệ nhân quả của các sự vật. Thứ
nhất, với năng lực tăng trưởng đảm bảo, năng lực tích lũy của nền kinh tế sẽ có khả năng gia
tăng. Khi đó quy mô các nguồn vốn trong nước có thể huy động sẽ được cải thiện. Thứ hai,
triển vọng tăng trưởng và phát triển càng cao cũng sẽ là tín hiệu thu hút các nguồn vốn đầu tư
nước ngoài.
Đối với các nhà đầu tư trong nước, họ hiểu rất rõ về môi trường đầu tư, tình hình kinh
tế, xã hội của đất nước mình, và họ sẽ có quyết định đúng đắn khi tiến hành đầu tư. Khi tạo
được cho các nhà đầu tư trong nước cảm thấy an toàn khi đầu tư thông qua việc cải thiện môi
trường đầu tư thì sẽ góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước đầu tư tích cực, việc thu hút
vốn đầu tư trong nước sẽ gia tăng. Một quốc gia muốn phát triển bền vững thì phải dựa vào
nguồn vốn trong nước, xem đây là nguồn vốn quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh
tế.
Dấu hiệu để các nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến một nước đó là hiệu quả sử dụng
vốn của nước đó như thế nào. Họ sẽ xét đến rất nhiều yếu tố vĩ mô của nền kinh tế mà tổng
quát nhất là tốc độ phát triển của nền kinh tế đó, tình hình kinh tế xã hội. Thường các nhà đầu
tư sẽ chú ý tới những nước mà có những điều kiện thuận lợi cho đầu tư như cơ sở hạ tầng,
trình độ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động xã hội. Khi nguồn vốn đầu tư được sử dụng
một cách có hiệu quả thì trước tiên là cơ sở hạ tầng của xã hội sẽ ngày càng hiện đại, trình độ
khoa học kỹ thuật nâng cao, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được đảm bảo.
Trình độ quản lý ngày càng được hoàn thiện, thông thoáng và hợp lý. Và các nhà đầu tư trực
tiếp họ có thể yên tâm đầu tư khi mà cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực đáp ứng được. Họ có thể
đầu tư và thu lợi nhuận, họ sẽ có niềm tin sẽ kinh hoanh đầu tư thành công khi các điều kiện
vĩ mô và vi mô đều thuận lợi.
Đối với nguồn vốn vay ưu đãi, các nước chỉ cho nước nào vay khi nước đó sử dụng
đồng vốn đạt...
KINH TẾ ĐẦU TƯ_1
Đề Bài:
Câu 1. Phân tích nhận định "Vốn đầu tư được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu hút
càng lớn" ?
Câu 2. Phân tích mối quan hệ ODA-FDI. Liên hệ trường hợp của Việt Nam?
Câu 3. Có quan điểm cho rằng “Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có thể gây ra hiện tượng lấn
át đầu trong nước”. quan điểm khác nói “FDI tác động thúc đẩy hiệu quả đầu
trong nước”. Trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề trên?
Bài Làm:
Câu 1: Phân tích nhận định "Vốn đầu được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu
hút nó càng lớn" ?
Trả lời:
Nhận định trên đúng:
Thực chất của mối quan hệ này nằm trong mối quan hệ nhân quả củac sự vật. Thứ
nhất, với năng lực tăng trưởng đảm bảo, năng lực tích lũy của nền kinh tế sẽ có khả năng gia
tăng. Khi đó quy các nguồn vốn trong nước thể huy động sẽ được cải thiện. Thứ hai,
triển vọng tăng trưởng và phát triển càng cao cũng sẽ là tín hiệu thu hút các nguồn vốn đầu tư
nước ngoài.
Đối với các nhà đầu tư trong nước, họ hiểu rất rõ về môi trường đầu tư, tình hình kinh
tế, hội của đất nước mình, họ sẽ quyết định đúng đắn khi tiến hành đầu tư. Khi tạo
được cho các nhà đầu tư trong nước cảm thấy an toàn khi đầu tư thông qua việc cải thiện môi
trường đầu tư thì sẽ góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước đầu tư tích cực, việc thu hút
vốn đầu trong nước sẽ gia tăng. Một quốc gia muốn phát triển bền vững thì phải dựa vào
nguồn vốn trong nước, xem đây nguồn vốn quan trọng cho tăng trưởng phát triển kinh
tế.
Dấu hiệu để các nhà đầu nước ngoài chú ý đến một nước đó hiệu quả sử dụng
vốn của nước đó như thếo. Họ sxét đến rất nhiều yếu tố của nền kinh tế tổng
quát nhất là tốc độ phát triển của nền kinh tế đó, tình hình kinh tế xã hội. Thường các nhà đầu
sẽ chú ý tới những nước những điều kiện thuận lợi cho đầu n sở hạ tầng,
trình độ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động hội. Khi nguồn vốn đầu được sử dụng
một cách có hiệu quả thì trước tiên là cơ sở hạ tầng của xã hội sẽ ngày càng hiện đại, trình độ
khoa học kỹ thuật nâng cao, trình độ dân trí chất lượng nguồn nhân lực được đảm bảo.
Trình độ quản lý ngày càng được hoàn thiện, thông thoáng hợp lý. Và các nhà đầu trực
tiếp họ thyên tâm đầu khi sở hạ tầng nguồn nhân lực đáp ứng được. Họ thể
đầu thu lợi nhuận, họ sẽ niềm tin sẽ kinh hoanh đầu thành công khi các điều kiện
vĩ mô và vi mô đều thuận lợi.
Đối với nguồn vốn vay ưu đãi, c nước chỉ cho nước nào vay khi nước đó sử dụng
đồng vốn đạt hiệu quả, bởi nhu cầu về vốn hiện nay c nước đang phát triểnrất lớn.
Không một nước nào cho vay không hay cho vay khả năng trả nợ của nn kinh tế
1
Kinh tế đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế đầu tư - Người đăng: Đặng Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kinh tế đầu tư 9 10 508