Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế Hoa Kỳ

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - KINH TẾ HOA KỲ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ
MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

TIỂU LUẬN:

KINH TẾ HOA KỲ

Giảng Viên: Hồ Thị Hồng Minh
Người Thực Hiện:
Họ & Tên:

Trương Khả Tú

Lớp:

K13403

MSSV:

K134030339

Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm 2014

1

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - KINH TẾ HOA KỲ

PHỤ LỤC

3
3
11

I. Tổng quan nền kinh tế
Mỹ………………………………………………………..
1. Tóm lược lịch
sử…………………………………………………………..
2. Nước mỹ hiện
nay…………………………………………………………

13

II. Thực trạng nền kinh tế
Mỹ………………………………………………………
III. Các chính sách kinh
tế………………………………………………………….
1.thế kỉ
20…………………………………………………………………………..
a. Chính sách tài khóa - ngân sách và
thuế…………………………
b. Chính sách tài khóa và ổn định nền kinh
tế………………………
c. Chính sách tiền tệ và hoạt động tài
chính………………………...
2. Ngày
nay…………………………………………………………………………
a.Chính
sách…………………………………………………………
b.FED và sự nới lỏng định lượng của
Mỹ…………………………...
c.Nới lỏng định lượng ở Mỹ…………………………………………
IV. Hệ thống tài chính Mỹ …………………………………………………………
1.Mô hình thị trường tiền tệ Mỹ…………………………………………….
2

15
15
15
16
17
18
18
18
20
22
22
24
25
26
26
26
27
27
28
29
29
30
30
32

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - KINH TẾ HOA KỲ

2.Hệ thống tài chính mỹ dựa vào thị trường………………………………..
3.Mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ thống tài chính………………….
4.Sự luân chuyển vốn……………………………………………………….
a.Phương thức luân chuyển vốn…………………………………….
b.Cơ cấu, vận động vốn……………………………………………..
5.Thực trạng hệ thống tài chính Mỹ…………………………………………
V. Kinh tế Mỹ đối với thế giới………………………………………………………
1. Quan điểm của học giả Anh……………………………………………...
2. Tác động của chính sách Mỹ……………………………………………..
3. Chứng khoán toàn cầu …………………………………………………..
4.Vấn đề đầu tư vốn…………………………………………………………
5. Thị trường chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu…………………………..
IV. Tài Liệu Tham Khảo…………………………………………………………...

I.TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ MỸ:

1. Tóm lược lịch sử:
Nền kinh tế Mỹ hiện đại có nguồn gốc từ cuộc tìm kiếm lợi ích kinh tế của những
người định cư châu Âu vào thế kỷ XVI, XVII và XVIII.Sau đó, Tân thế giới đã phát triển
từ một nền kinh tế thuộc địa có ít thành công thành một nền kinh tế trang trại nhỏ độc lập,
và cuối cùng là một nền kinh tế công nghiệp liên hợp cao.Trong quá trình tiến hóa này,
Hoa Kỳ đã xây dựng nhiều hơn bao giờ hết các thể chế phức tạp để phù hợp với sự phát
triển của mình. Và trong khi sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế còn là chủ đề
muôn thưở, thì quy mô của sự can thiệp đó nói chung cũng tăng lên. Những người dân
đ...
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - KINH TẾ HOA KỲ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ
MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
TIỂU LUẬN:
KINH TẾ HOA KỲ
Giảng Viên: Hồ Thị Hồng Minh
Người Thực Hiện:
Họ & Tên: Trương Khả Tú
Lớp: K13403
MSSV: K134030339
1
Tp H Chí Minh, Tháng 11 Năm 2014
Kinh tế Hoa Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế Hoa Kỳ - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kinh tế Hoa Kỳ 9 10 416