Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương Chương 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
LÝ THUYẾT CUNG CẦU

CUNG - CÇu
ThÞ tr­êng
CÇu
(Hµnh vi cña
ng­êi mua)

(LuËt cung - cÇu)

Cung
(Hµnh vi cña
ng­êi b¸n)

- Cân bằng và sự thay đổi trạng thái cân bằng
- Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ

I. Cầu
1.
2.
3.
4.
5.

Một số kn
Các công cụ XĐ cầu
Luật cầu
Các nhân tố ảnh đến cầu
Phân biệt sự vận động và sự dịch
chuyển của đường cầu

1. Một số kn
1. Cầu
2. Lượng cầu
3. Nhu cầu
4. Cầu cá nhân và cầu thị
trường

CẦU – LƯỢNG CẦU
• Cầu về 1 loại H2 là số lượng H2 mà ng
mua sẵn sàng và có khả năng mua ở
các mức giá khác nhau trong một
khoảng t nhất định. (Ceteris Paribus)
• Lượng cầu về 1 loại H2 là số lượng H2
mà ngmua sẵn sàng và có khả năng
mua ở một mức P nhất định trong 1
khoảng t nào đó, (Ceteris Paribus).

BIỂU CẦU
Giá($/tấn) Lượng(tấn)

Cầu là tập hợp
của tất cả các
lượng cầu ở
mọi mức giá

3

22

4

18

5

14

6

10

7

8

So sánh cầu – lượng cầu
• Cầu là một hàm của giá QD = f(P) còn
Lượng cầu chỉ là một giá trị của hàm cầu đó
Ví dụ:
có cầu một thị trường gạo: QD = 15 - 3P
thì lượng cầu ở mức giá P = 3,
=> QD = 15 – 3.3 = 6
• Cầu là 1 đường còn lượng cầu chỉ là 1 điểm

Cầu – nhu cầu
Nhu cầu là những mong Tháp Abraham Mashlow
muốn ước muốn nói
5.Tự thể hiện
chung của con người.
4. Được kính trọng
=>Nhu cầu là 1phạm trù

k có giới hạn và k có
khả năng thanh toán
=>Cầu thể hiện những nhu
cầu có khả năng thanh toán

3.Quan hệ giao tiếp
2.

An toàn

1. ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,…

Cầu cá nhân và cầu thị trường
• Cầu thị trường: QD là cầu của 1thị tr
được tổng hợp từ các cầu cá nhân
QD = Σqi (với i = 1,n)
• Cầu cá nhân: q i là cầu của 1 TV kt
nào đó
(cá nhân, hộ gia đình, DN,...)
D

2. Các công cụ xác định cầu

• Bảng(biểu) cầu
• Hàm cầu
• Đồ thị cầu

BIỂU CẦU
Giá($/Kg)

Cầu là tập hợp
của tất cả các
lượng cầu ở
mọi mức giá

Lượng(tấn)

3

22

4

18

5

14

6

10

7

8

Hàm cầu
Hàm cầu: QD = f(P)
Nếu là hàm tuyến tính: Q = aP + b ;
(a<0)
22 = a.3 + b
18 = a.4 + b
4 = - a,=> b = 22 – 3a = 22 – 3.(-4)
= 34
QD = 34 – 4P

ĐỒ THỊ CẦU
P
Đường cầu 6
D

5

Đường cầu dốc xuống
cho biết người mua
sẵn sàng và có khả
năng mua nhiều hơn
với mức giá thấp hơn

3

0

Q
10

12

22

3. LUẬT CẦU
nd: Lượng cầu về 1 loại
hàng hóa sẽ tăng lên
khi giá của hàng hóa
đó giảm đi và ngược lại
(CeterisParibus)
vắn tắt:
P ↑ ( ↓ ) => Q ↓ ( ↑ )

P

P1

I

II

P2

Q1

Q2

Q

Cơ sở của luật cầu
• tồn tại QL khan hiếm
• người TD biết tối đa hoá lợi ích và
H2 có tính thay thế
⇒ nếu P đắt họ không mua mà mua
hàng hóa khác thay thế cho nó
ví dụ: khi Pth...
Chương 2
LÝ THUYẾT CUNG -
CẦU
Kinh tế học đại cương Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương Chương 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Kinh tế học đại cương Chương 2 9 10 479