Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương Chương 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Lý thuyết về lợi ích

1. Một số vấn đề cơ bản

2. Lý thuyết về lợi ích
3. Lựa chọn sp và
TD tối ưu

Một số vấn đề cơ bản
TIÊU

DÙNG
HỘ GIA ĐÌNH
MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI TD
HẠN CHẾ NGÂN SÁCH CỦA
NGƯỜI TD
LÝ THUYẾT TD

TIÊU DÙNG
Là hành động nhằm thỏa mãn
những nguyện vọng,trí tưởng
tượng, và các nhu cầu về tình
cảm,vật chất thông qua việc mua
sắm và SD(chủ yếu nhằm thỏa
mãn td cá nhân)

HỘ GIA ĐÌNH
Tham

gia vào thị trường hàng hoá tiêu

dùng
+ Sử dụng các hàng hóa và dịch vụ do thị
trường cung cấp
+ Quyết định tiêu dùng loại hàng hóa nào?
Tham gia vào thị trường các yếu tố
+ Chủ thể sử dụng các nguồn lực sx-xã hội
+ Quyết định sử dụng các nguồn lực nào?

MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI TD
Người

TD đều muốn tối đa hóa
lợi ích với I = const
Gỉa định lợi ích là có thể lượng
hóa được
đơn vị đo được biểu thị bằng 1 đơn
vị tưởng tượng là Utils

HẠN CHẾ NGÂN SÁCH CỦA NGƯỜI TD

Đã

trình bày ở
chương 1

LÝ THUYẾT TD
Thông

qua việc mua sắm thực tế, người TD
đã bộc lộ sở thích ưa thích nhất của họ
Với 1 QĐ hợp lý, trên cơ sở
lượng I = const => TUMAX
Dự

đoán phản ứng của người TD khi thay

đổi
 cơ hội
I

1. Một số khái niệm cơ bản
Lợi

ích (U):
Là sự thỏa mãn, hài lòng do tiêu dùng
hàng hóa hoặc dịch vụ đem lại.
Tổng lợi ích (TU)
Là tổng thể sự thỏa mãn hoặc hài
lòng thu được khi tiêu dùng toàn bộ
hàng hóa hoặc dịch vụ mang lại.

II. LÝ THUYẾT LỢI ÍCH

Các

giả định
U, TU, MU
QL MU giảm dần

Các giả định
Tính

hợp lý
Lợi ích có thể đo được
Tính TU

Tính hợp lý

Người TD có tiền
là tối đa hóa lợi ích

Lợi ích có thể đo được
• Người TD gán cho mỗi
H2 hoặc mỗi kết hợp H2
một con số đo độ lớn về lợi
ích tương ứng
• Vd: ăn phở + quẩy
• Tính TU

TÍNH TU

TU phụ thuộc vào
2
số lượng H mỗi loại
mà người TD sử dụng

Lợi ích (U):

Là sự thỏa mãn, hài lòng
do tiêu dùng hàng hóa hoặc
dịch vụ đem lại.

Tổng lợi ích (TU)

Là tổng thể sự thỏa mãn
hoặc hài lòng thu được khi
tiêu dùng toàn bộ hàng hóa
hoặc dịch vụ mang lại.

Lợi ích cận biên (MU)
Phản ánh mức lợi ích tăng thêm khi tiêu
dùng thêm một đơn vị hàng hóa hay dịch
vụ

MU = TU/ Q
TU là hàm liên tục MU = dTU/dQ
= TU’
TU là hàm rời rạc MUi = TUi - TUi-1

Quy luật lợi ích cận biên giảm dần
Nd:

Nếu cứ tiếp tục tăng dần lượng
tiêu dùng một loại h2 nào đó trong 1
khoảng thời gian nhất định, thì tổng
lợi ích sẽ tăng nhưng với tốc độ chậm
dần, còn lợi ích cận biên luôn có xu
hướng giảm đi

Thặng dư tiêu dùng
Ví dụ: giá của một cốc nước là 3000 VND, 1 ng TD như sau
Cốc thứ: 1 2 3 4 5 6
MU:
10 6 3 1 0 -...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương Chương 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kinh tế học đại cương Chương 3 9 10 552