Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương Chương 4

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
• Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất
• Sản xuất với một đầu vào biến đổi
• Sản xuất với hai đầu vào biến đổi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
VÀ HÀM SẢN XUẤT

• Sơ đồ quá trình sản xuất của doanh nghiệp
Hộp đen
TSCĐ
(m2,nkho,
Fxưởng,…)

Đầu vào
(đ,L,K,...)

Quá trình
sản xuất

TSLĐ
(Ng,nh,v liệu)
Mqh : HÀM SX

Kq Đầu ra
(H2, dịch vụ)

Đơn sp
≈sx
1 loại sp
Đa sp
≈sx
≥2 loại sp

Hàm sản xuất
• Kh¸i niÖm: Hàm sx mô tả mèi quan hÖ về mặt kü
thuËt giữa l­îng đầu ra tèi ®a (Q) có thể đạt ®ù¬c tõ

tËp hîp các yếu tố ®Çu vµo kh¸c nhau tương ứng víi
mét tr×nh ®é c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh (trong mét khoảng thêi
gian nhÊt ®Þnh nào đó).
• D¹ng tæng qu¸t của hàm s¶n xuÊt
Q=f(X1, X2,..,Xn)
Q=f(L,K)
–Hµm s¶n xuÊt Cobb-Douglas
Q= A.Kα.Lβ, Trong ®ã : 0 < α <1, 0 < β<1
–Hµm s¶n xuÊt của nước Mỹ vào những năm(1889-1912)

Q= K0,75.L0,25

SẢN XUẤT NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
• Ngắn hạn (SR): là khỏang thời gian trong đó
có ít nhất một đầu vào cố định
• Dài hạn (LR): là khỏang thời gian trong đó tất
cả các đầu vào đều biến đổi

SẢN XUẤT VỚI MỘT ĐẦU VÀO
BIẾN ĐỔI
• Năng suất bình quân (AP)
Năng suất bình quân của một đầu vào biến đổi là
lượng đầu ra tính bình quân trên một đơn vị đầu vào
biến đổi đó
APXi= Q/Xi => APL= Q/L , APK= Q/K
• Năng suất cận biên (MP)
Năng suất cận biên của một đầu vào biến đổi là
lượng đầu ra tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn
vị đầu vào biến đổi đó
MPXi= Q/Xi => MPL= Q/L, MPK= Q/ K

QUY LUẬT NĂNG SUẤT CẬN BIÊN
GIẢM DẦN
• Năng suất cận biên của bất kỳ một đầu vào biến đổi
nào cũng sẽ bắt đầu giảm xuống tại một thời điểm
nào đó khi mà có ngày càng nhiều các yếu tố của đầu
vào biến đổi đó được sử dụng trong quá trình sản xuất
(đầu vào kia cố định)

Ví dụ:
L

K

Q

APL

MPL

0

10

0

-

-

1

10

10

10

10

2

10

30

15

20

3

10

60

20

30

4

10

80

20

20

5

10

95

19

15

6

10

108

18

13

7

10

112

16

4

8

10

112

14

0

9

10

108

12

-4

Khi MPL tăng, Q tăng với
tốc độ nhanh dần

Khi MPL giảm, Q tăng với
tốc độ chậm dần
MPL=0, Q đạt giá trị cực đại
Khi MPL<0 thì Q giảm

Q
Q

100

• MPL > 0, Q tăng
MPL = 0, Q max
MPL < 0, Q giảm

80

60
40

•MPL>APL⇒APL ↑
MPL= APL ⇒APL max
MPL < APL ⇒APL↓

20

0

L

APL, MPL
30

MPL luôn đi qua điểm cực
đại của APL

AP
m
ax

20

APL

10
2

4

6

8

10

MPL

L

SẢN XUẤT VỚI HAI ĐẦU VÀO
BIẾN ĐỔI
Bài toán 1
Q = const
TCmin

Bài toán 2
TC = const
Qmax

• Đường đồng lượng (Isoquant)
• Đường đồng phí (Isocost)
• Lựa chọn đầu vào tối ưu dựa trên kết hợp đường
đồng lượng và đường đồng phí

ĐƯỜNG ĐỒNG LƯ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương Chương 4 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Kinh tế học đại cương Chương 4 9 10 77