Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học vĩ mô

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy Hiệu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
(Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA)

Giảng viên: Phan Thế Công
Khoa Kinh tế – Đại học Thương mại – Hà Nội
Email: congphanthe@gmail.com

 Công thức xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế g =

GDPt − GDPt −1
.100% .
GDPt −1

 Công thức xác định GNP thực tế = GNPr = ∑ Pi ( t −1) .Q i .
(t )

 Công thức xác định GNP danh nghĩa = GNPn = ∑ Pi ( t ) .Q i .
(t )

 Ví dụ về GNP danh nghĩa: GNPn = ΣP2009.Qi2009.
 GNP thực tế (GNPr) đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ,
theo giá cả cố định ở một thời kỳ lấy làm gốc. Công thức xác định GDP thực tế =
GDPr = ∑ Pi ( t −1) .Q i . Ví dụ: GNPr = ΣP2008.Qi2009.
(t )

 Công thức xác định GDP danh nghĩa = GDPn = ∑ Pi ( t ) .Q i

(t )

 Công thức xác định GDP thực tế theo phương pháp chi tiêu về HH%DV cuối cùng =
C + I + G + X – IM.
 Công thức xác định GDP thực tế tính theo giá thị trường theo phương pháp luồng thu
nhập = thu nhập từ thuê lao động + thu nhập từ thuê vốn + thu nhập từ thuê bất động
sản + thu nhập của doanh nghiệp + khấu hao + thuế gián thu.
 Công thức xác định GDP bình quân đầu người = GDP thực tế/tổng dân số.
 Công thức xác định NNP = GNP – khấu hao.
 Công thức xác định thu nhập quốc dân Y = GNP – khấu hao – thuế gián thu.
 Công thức xác định thu nhập quốc dân có thể sử dụng YD = C + S = GNP – khấu hao
– thuế gián thu – thuế trực thu + trợ cấp.
 Công thức xác định lực lượng lao động = có việc + thất nghiệp (u)

1

 Thước đo thất nghiệp dựa trên cơ sở phân loại dân số hoạt động kinh tế (từ đủ 15 tuổi
trở lên): POP = E + U + NL; trong đó, POP là dân số hoạt động kinh tế, E là số người có
việc, U là số người thất nghiệp, và NL là những người không nằm trong lực lượng lao
động. Do đó, chúng ta có: L = U + E, trong đó: L là lực lượng lao động.
 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là phần trăm của dân số hoạt động kinh tế nằm
trong lực lượng lao động: L/POP. Tỷ lệ có việc (em) và tỷ lệ thất nghiệp (u) được xác
định như sau: em =

U
E
; u=
= 1 − em .
L
L

 Trong nền kinh tế có yếu tố chính phủ (nền kinh tế đóng), nếu gọi tiết kiệm của chính
phủ là SG thì tiết kiệm quốc dân là SN = SG + SP; trong đó, tiết kiệm khu vực tư nhân
(SP) = thu nhập có thể sử dụng (YD) - chi tiêu hàng hóa và dịch vụ của các hộ gia đình
(C); tiết kiệm của chính phủ cũng chính là cán cân ngân sách chính phủ (B = T - G).
 Công thức xác định xác suất danh nghĩa (i) = r + π.
 Công thức xác định chỉ số CPI của một năm/thời kỳ nào đó chính là tỷ số giữa giá trị
(chi phí) g...
1
MỘT SỐ CÔNG THC KINH T HỌC VĨ MÔ
(Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA)
Giảng viên: Phan Thế Công
Khoa Kinh tế – Đại học Thương mại – Hà Nội
Email: congphanthe@gmail.com
Công thức xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế
1
1
D D
.100%
D
t t
t
G P G P
g
G P
=
.
Công thức xác định GNP thực tế =
( )
( 1)
N .
t
t
r i
i
G P P Q
=
.
Công thức xác định GNP danh nghĩa =
( )
( )
N .
t
t
n i
i
G P P Q=
.
Ví dụ về GNP danh nghĩa: GNP
n
= ΣP
2009
.Q
i2009
.
GNP thực tế (GNP
r
) đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ,
theo giá cả cố định một thời kỳ lấy làm gốc. Công thức xác định GDP thực tế =
( )
( 1)
D .
t
t
r i
i
G P P Q
=
. Ví dụ: GNP
r
= ΣP
2008
.Q
i2009
.
Công thức xác định GDP danh nghĩa =
( )
( )
D .
t
t
n i
i
G P P Q=
Công thức xác định GDP thực tế theo phương pháp chi tiêu vHH%DV cuối cùng =
C + I + G + X – IM.
Công thức xác định GDP thực tế tính theo giá thtrường theo phương pháp luồng thu
nhập = thu nhập tthuê lao động + thu nhập từ thuê vốn + thu nhập từ thuê bất động
sản + thu nhập của doanh nghiệp + khấu hao + thuế gián thu.
Công thức xác định GDP bình quân đầu người = GDP thực tế/tổng dân số.
Công thức xác định NNP = GNP – khấu hao.
Công thức xác định thu nhập quốc dân Y = GNP – khấu hao – thuế gián thu.
Công thức xác định thu nhập quốc dân thể sdụng Y
D
= C + S = GNP khấu hao
– thuế gián thu – thuế trực thu + trợ cấp.
Công thức xác định lực lượng lao động = có việc + thất nghiệp (u)
Kinh tế học vĩ mô - Trang 2
Kinh tế học vĩ mô - Người đăng: Nguyễn Huy Hiệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh tế học vĩ mô 9 10 728