Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi BaPu Nguyễn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕt 1
Ch−¬ng 1
§èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p cña kinh tÕ l−îng
I. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ l−îng

Cho ®Õn nay ch−a cã mét ®Þnh nghÜa vÒ kinh tÕ l−îng ®−îc mäi ng−êi cïng
chÊp nhËn. ThuËt ng÷ tiÕng Anh “Econometric” ®−îc ghÐp tõ “Economic” cã nghÜa
lµ kinh tÕ vµ “Metrics” cã nghÜa lµ ®o l−êng. ThuËt ng÷ nµy ®−îc xuÊt hiÖn vµo
nh÷ng n¨m 1930, do hai gi¸o s− lµ Ragnar Frisch vµ J.Tinbergen ®−a ra (1930).
Kinh tÕ l−îng cã nghÜa lµ ®o l−êng kinh tÕ. MÆc dï ®o l−êng kinh tÕ lµ mét
néi dung quan träng cña kinh tÕ l−îng nh−ng ph¹m vi cña kinh tÕ l−îng réng h¬n
nhiÒu. §iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua mét sè ®Þnh nghÜa vÒ kinh tÕ l−îng nh−
sau:
Kinh tÕ l−îng lµ m«n häc chñ yÕu trong c¸c m«n ph©n tÝch ®Þnh l−îng vÒ
kinh tÕ, ®¬n gi¶n cã thÓ ph¸t biÓu kinh tÕ l−îng lµ mét c«ng cô trong nghiªn cøu
c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ.
Kinh tÕ l−îng cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa nh− mét m«n khoa häc x· héi trong ®ã
ng−êi ta dïng c¸c c«ng cô cña lý thuyÕt kinh tÕ, to¸n kinh tÕ vµ thèng kª kinh tÕ ®Ó
ph©n tÝch c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ.
Kinh tÕ l−îng lµ mét m«n khoa häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng mét c¸ch tæng hîp.
Nã kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña c¸c m«n khoa häc nh− lý thuyÕt kinh tÕ, thèng
kª, to¸n kinh tÕ.
MÆc dï kinh tÕ l−îng ®i tõ lý thuyÕt vµ ®−îc x©y dùng chÆt chÏ nh− trong khoa
häc tù nhiªn nh−ng nã còng quan t©m tíi viÖc x©y dùng vÒ mÆt thùc nghiÖm ®èi víi
c¸c quy luËt kinh tÕ dùa trªn thÝ nghiÖm hay quan s¸t kinh tÕ.
C©u hái ®Æt ra lµ t¹i sao ta ph¶i nghiªn cøu kinh tÕ l−îng? Nh÷ng lý thuyÕt
hoÆc gi¶ thiÕt kinh tÕ th−êng ph¸t biÓu d−íi d¹ng ®Æc tÝnh. VÝ dô: trong kinh tÕ vÜ
m« ta biÕt r»ng khi c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi th× t¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã sÏ
lµm gi¶m l−îng cÇu cña hµng ho¸ ®ã. Nh− vËy, lý thuyÕt kinh tÕ ®−a ra mèi quan
hÖ ng−îc chiÒu gi÷a gi¸ c¶ vµ l−îng cÇu hµng ho¸, ®©y chÝnh lµ luËt cÇu. Nh−ng lý

1thuyÕt trªn kh«ng cho biÕt th−íc ®o ®é lín cña mèi quan hÖ vµ ®©y chÝnh lµ c«ng
viÖc cña kinh tÕ l−îng.
II. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l−îng vµ c¸c m«n khoa häc
liªn quan

1. Kinh tÕ l−îng víi lý thuyÕt kinh tÕ
Lý thuyÕt kinh tÕ th−êng ®−a ra nh÷ng nguyªn lý hay gi¶ thiÕt mang ®Þnh
tÝnh, kh«ng ®i s©u nghiªn cøu vÒ mÆt l−îng ho¸ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ .
Ch¼ng h¹n trong kinh tÕ häc ®−a ra mèi quan hÖ phô thuéc cña tæng cÇu cña
mét hµng ho¸ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh−: ThÞ hiÕu, kú väng, thu nhËp cña ng−êi
tiªu dïng…vµ chØ ra ®−îc mèi quan hÖ ®ã lµ cïng chiÒu hay ng−îc chiÒu.
Cßn kinh tÕ l−îng dùa vµo lý thuyÕt kinh tÕ nh−ng ®ång thêi ®−a ra cô thÓ
con sè −íc l−îng ®Ó ®...
http://www.ebook.edu.vn
1
TiÕt 1
Ch¬ng 1
§èi tîng vµ ph¬ng ph¸p cña kinh tÕ lîng
I. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ lîng
Cho ®Õn nay cha cã mét ®Þnh nghÜa vÒ kinh tÕ lîng ®îc mäi ngêi cïng
chÊp nhËn. ThuËt ng÷ tiÕng Anh “Econometric” ®îc ghÐp tõ “Economic” cã nghÜa
lµ kinh tÕ vµ “Metrics” cã nghÜa lµ ®o lêng. ThuËt ng÷ nµy ®îc xuÊt hiÖn vµo
nh÷ng n¨m 1930, do hai gi¸o s lµ Ragnar Frisch vµ J.Tinbergen ®a ra (1930).
Kinh tÕ lîng cã nghÜa lµ ®o lêng kinh tÕ. MÆc dï ®o lêng kinh tÕ lµ mét
néi dung quan träng cña kinh tÕ lîng nhng ph¹m vi cña kinh tÕ lîng réng h¬n
nhiÒu. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua mét sè ®Þnh nghÜa vÒ kinh tÕ lîng nh
sau:
Kinh tÕ lîng lµ m«n häc chñ yÕu trong c¸c m«n ph©n tÝch ®Þnh lîng vÒ
kinh tÕ, ®¬n gi¶n cã thÓ ph¸t biÓu kinh tÕ lîng lµ mét c«ng cô trong nghiªn cøu
c¸c hiÖn tîng kinh tÕ.
Kinh tÕ lîng cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa nh mét m«n khoa häc x· héi trong ®ã
ngêi ta dïng c¸c c«ng cô cña lý thuyÕt kinh tÕ, to¸n kinh tÕ vµ thèng kª kinh tÕ ®Ó
ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ.
Kinh tÕ lîng lµ mét m«n khoa häc ph©n tÝch ®Þnh lîng mét c¸ch tæng hîp.
Nã kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña c¸c m«n khoa häc nh lý thuyÕt kinh tÕ, thèng
kª, to¸n kinh tÕ.
MÆc dï kinh tÕ lîng ®i tõ lý thuyÕt vµ ®îc x©y dùng chÆt chÏ nh trong khoa
häc tù nhiªn nhng nã còng quan t©m tíi viÖc x©y dùng vÒ mÆt thùc nghiÖm ®èi víi
c¸c quy luËt kinh tÕ dùa trªn thÝ nghiÖm hay quan s¸t kinh tÕ.
C©u hái ®Æt ra lµ t¹i sao ta ph¶i nghiªn cøu kinh tÕ lîng? Nh÷ng lý thuyÕt
hoÆc gi¶ thiÕt kinh tÕ thêng ph¸t biÓu díi d¹ng ®Æc tÝnh. VÝ dô: trong kinh tÕ vÜ
m« ta biÕt r»ng khi c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi th× t¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã sÏ
lµm gi¶m lîng cÇu cña hµng ho¸ ®ã. Nh vËy, lý thuyÕt kinh tÕ ®a ra mèi quan
hÖ ngîc chiÒu gi÷a gi¸ c¶ vµ lîng cÇu hµng ho¸, ®©y chÝnh lµ luËt cÇu. Nhng lý
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: BaPu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 190