Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi Trung Lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bước 1: Lý thuyết mô hình
Đề tài của nhóm nghiên cứu đó là: “Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình ở nông thôn”. Và các nhân tố
được chọn nghiên cứu đó là: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình,
giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ
người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ.
Theo lý thuyết thì chi tiêu của hộ gia phụ thuộc vào các yếu tố:
Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia
đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ
gia đình, giới tính của chủ hộ.
Từ đó ta đưa ra giả thuyết:
H0: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế
của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong
hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của
chủ hộ.
H1: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia
đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình,
tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ.

Bước 2: Kiểm định giả thuyết
SRF: Yi =
Trong đó:

0

+

X1 +

1

X2 +

2

X5 +

3

X4 +

4

X5 + ui

5

Yi: Tổng chi tiêu của hộ gia đình (đồng).
X1: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình (đồng).
X2: Giá trị tài sản trong hộ gia đình (đồng) (ví dụ: đất đai, nhà
cửa, xe, …,).
X3: Số nhân khẩu trong hộ gia đình (người).
X4: Tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình (%).
X5: Giới tính của chủ hộ, 1 là nam, 0 là nữ.
1, 2, 3 là hệ số.
Bước 3: Số liệu mẫu
Y, X1, X2, X3, X4 , X5 là số liệu không gian và được mã hóa theo
chiều dọc.
Y
6789.452
1554.128
4950.045
5089.221
5517.445
28894.88
4488.277
9477.604
19823.15
1074.05

X1
4521.184
223.8329
2764.616
2356.273
2220.772
29102.47
4609.801
10579.05
15806.33
246.8937

X2
105.9521
61.62803
38.3788
159.8038
145.7447
1108.669
169.7629
1107.025
3009.55
0

13648.65

8010.849

2396.035

X3

X4
5
1
2
5
4
9
4
5
6
1
6

60
0
0
60
50
0
50
0
50
0
33.3333
3

X5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

9225.079
6826.831
5654.961
4306.264
7997.977
7904.552
8727.049
5184.329
6918.581
4620.618
5586.707
5049.286
4934.634
4530.142

15438.12
9894.085
5075.485
1746.15
2950.655
11410.23
8474.417
2854.025
4073.329
6346.454
5393.894
5213.438
3994.229
1653.854

568.9946
1007.164
285.9613
102.9308
353.8832
676.0026
148.7371
133.3293
56.52169
333.7315
27.40645
283.2863
261.8512
242.5417

3
5
4
4
4
2
8
5
3
4
4
5
4
2

7844.937
12660.17
15776.36

29291.53
7640.14
19701.46

25.33636
354.9791
344.8554

7
8
8

3091.36

1950.581

18.42645

3

5799.139
6353.937
36...
Bước 1: Lý thuyết mô hình
Đề tài của nhóm nghiên cứu đó là: “Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình nông thôn”. các nhân tố
được chọn nghiên cứu đó là: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình,
giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ
người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ.
Theo thuyết thì chi tiêu của hộ gia phụ thuộc vào các yếu tố:
Tổng thu nhập thực tế của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia
đình, snhân khẩu trong hộ gia đình, tỷ lệ người ph thuộc trong hộ
gia đình, giới tính của chủ hộ.
Từ đó ta đưa ra giả thuyết:
H
0
: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế
của hộ gia đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong
hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của
chủ hộ.
H
1
: Chi tiêu phụ thuộc vào các yếu tố: Tổng thu nhập thực tế của hộ gia
đình, giá trị tài sản trong hộ gia đình, số nhân khẩu trong hộ gia đình,
tỷ lngười phụ thuộc trong hộ gia đình, giới tính của chủ hộ.
Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Tế Lượng - Người đăng: Trung Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kinh Tế Lượng 9 10 673