Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Ónly You
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD
ĐHCN tpHCM

BÀI GiẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
GV Huỳnh Đạt Hùng
Khoa QTKD – ĐHCN tp HCM

THÔNG TIN MÔN HỌC
- Mã học phần: 2112132013
- Thời lượng: 45 tiết
- Có tiểu luận
- Môn bắt buộc ở bậc đại học đối với các
ngành thuộc khối kinh tế như: QTKD, KT,
TCNH, TMDL
- Điều kiện tiên quyết: tốt nhất, học sau các
môn Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên
lý thống kê, Quy hoạch tuyến tính, Đại số
tuyến tính, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
Gv Huỳnh Đạt Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng

2

MỤC TIÊU MÔN HỌC
Cung cấp cho sinh viên các ngành quản trị, kế toán, tài
chính, thương mại những kiến thức về quy trình khảo sát
một hiện tượng kinh tế, xã hội. Nắm bắt những kỹ năng về
điều tra thực tế, thu thập thông tin, số liệu. Qua thực hành
sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 hoặc 6.0, sinh viên có thể
trang bị cho mình kỹ năng xử lý số liệu. Quan trọng hơn,
dựa vào lý thuyết Kinh tế lượng, sinh viên có thể đọc hiểu
kết quả do xử lý số liệu bằng EVIEWS, từ đó nêu ra những
nhận xét, rút ra những kết luận về bản chất của hiện tượng
nghiên cứu. Cuối cùng là đề xuất những dự báo, ứng dụng
trong thực tế công tác để phân tích một vấn đề kinh tế, hỗ
trợ việc ra quyết định.
Gv Huỳnh Đạt Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng

Bài giảng Kinh tế lượng

3

1

Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD
ĐHCN tpHCM

PHẦN I (36
tiết)

I. Kinh tế lượng cơ bản
q Khái quát về kinh tế lượng
q mô hình hồi qui hai biến
q Mở rộng mô hình hồi qui hai biến
q Mô hình hồi qui bội
q Hồi qui với biến giả
4

PHẦN II (9
tiết)

II. Kinh tế lượng cơ sở
q Đa cộng tuyến
q Phương sai thay đổi
q Tự tương quan
q Chọn mô hình
q Dự báo
5

Yêu cầu
• Kiến thức kinh tế
+ Vi mô
+ Vĩ mô
• Căn bản toán cao cấp: Đạo hàm, Hàm số:
hàm bậc 1, bậc 2, bậc 3, log, mũ,…
• Căn bản xác suất, thống kê (thống kê mô
tả, ước lượng, kiểm định, …)
• Đại số ma trận

Gv Huỳnh Đạt Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng

Bài giảng Kinh tế lượng

6

2

Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD
ĐHCN tpHCM

Hoạt Động Học Tập
Trên lớp
-

Diễn giảng
Đối thoại
Bài tập theo nhóm
Trình bày tiểu luận
Calculator: fx 500, 570 ES,
MS. Hoặc các máy khác có
tính thống kê, ma trận.

Ngoài giờ lên lớp
Thực hiện tiểu luận
theo nhóm:
q Khảo sát một hiện
tượng kinh tế
q Sử dụng phần
mềm EVIEWS 5.1
hoặc 6.0 để xử lý số
liệu và phân tích kết
quả

Gv Huỳnh Đạt Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng

7

Đánh giá
q
q
q
q

Kiểm tra chuyên cần
Kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận
Thi kết thúc môn học

Gv Huỳnh Đạt Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng

8

Tài liệu tham khảo
• ĐHKT tp HCM – Ths Phạm Trí...
Gv Hunh Đạt Hùng, Khoa QTKD
ĐHCN tpHCM
i ging Kinh tế lượng 1
BÀI GiNG
KINH T LƯỢNG
GV Hunh Đt Hùng
Khoa QTKD – ĐHCN tp HCM
2
Gv Hunh Đ
t Hùng
i gi
ng Kinh t
ế
l
ượ
ng
THÔNG TIN MÔN HC
-Mã hc phn: 2112132013
-Thi lưng: 45 tiết
-Cótiu lun
-Môn bt buc bc đi hc đi vi các
ngành thuc khi kinh tế như: QTKD, KT,
TCNH, TMDL
- Điu kin tiên quyết: tt nht, hc sau các
môn Toán cao cp, c sut thng kê, Nguyên
lý thng kê, Quy hoch tuyến nh, Đi s
tuyến tính, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ
3
Gv Hunh Đ
t Hùng
i gi
ng Kinh t
ế
l
ượ
ng
MC TIÊU MÔN HC
Cung cp cho sinh viên các ngành qun tr, kế toán, tài
chính, thương mi nhng kiến thc v quy trình kho t
mt hin tượng kinh tế, xã hi. Nm bt nhng k năng v
điu tra thc tế, thu thp thông tin, s liu. Qua thc hành
s dng phn mm EVIEWS 5.1 hoc 6.0, sinh viên cóth
trang b cho mình k năng x lý s liu. Quan trng hơn,
da vào thuyết Kinh tế lượng, sinh viên cóth đc hiu
kết qu do x lý s liu bng EVIEWS, t đónêu ra nhng
nhn xét, t ra nhng kết lun v bn cht ca hin tượng
nghiên cu. Cui cùng đề xut nhng d o, ng dng
trong thc tế công tác để phân tích mt vn đề kinh tế, h
tr vic ra quyết định.
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: Ónly You
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 652