Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi ntquynh8311
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3
Các phân phối xác suất thường gặp

Phân phối nhị thức
 Phép

thử Bernoulli

Xét một thí nghiệm chỉ có 2 khả năng xảy ra:
“thành công” hoặc “thất bại”.
Thành công với xác suất p.
Thất bại với xác suất 1-p.
Thí nghiệm như vậy gọi là phép thử Bernoulli,
ký hiệu B(1,p).

Phân phối nhị thức
 Phép

thử Bernoulli – ví dụ.

Tung đồng xu: hình / số.
Mua vé số: trúng / không trúng.
Trả lời ngẫu nhiên 1 câu trắc nghiệm: đúng / sai.
Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa: tốt / xấu.

Phân phối nhị thức
 Phân

phối nhị thức

Thực hiện phép thử Bernoulli B(1,p) n lần độc
lập.
Đặt
X = “Số lần thành công trong n lần thí nghiệm”
X = 0, 1, 2, …, n.
X có phân phối nhị thức với tham số p.
Ký hiệu: X ~ B(n,p).

Phân phối nhị thức
 Công

thức

Xét X ~ B(n,p)

P ( X = k ) = C p (1 − p )
k
n

k = 0,1, …, n

k

n−k

Phân phối nhị thức
 Ví

dụ
Cho X ~ B(5,0.1)
Tính P(X=1)
P(X = 1) = Cnk P k (1 − P)n − k
5!
=
(0.1)1 (1 − 0.1)5−1
1!(5 − 1)!
= (5)(0.1)(0.9)4
= .32805

Phân phối nhị thức
 Hình

dạng của phân phối nhị thức sẽ phụ
thuộc vào p và n.
P(x) n = 5 P = 0.1
Mean
.6
n

= 5 và P = 0.1

.4
.2
0

x
0

n

= 5 và P = 0.5

.6
.4
.2
0

P(x)

1

2

3

4

5

n = 5 P = 0.5
x

0

1

2

3

4

5

Phân phối nhị thức
Nếu X ~ B(n,p):
1) Trung bình

µ = EX = np

2) Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn

σ = npq
2

σ = npq
- n: số lần thực hiện thí nghiệm
- p: xác suất thành công ở 1 lần thí nghiệm
- q = 1- p.

Phân phối nhị thức
Ví dụ

μ = nP = (5)(0.1) = 0.5
Mean
σ = nP(1- P) = (5)(0.1)(1− 0.1)
= 0.6708

μ = nP = (5)(0.5) = 2.5
σ = nP(1- P) = (5)(0.5)(1− 0.5)
= 1.118

.6
.4
.2
0

P(x)

x
0

.6
.4
.2
0

n = 5 P = 0.1

P(x)

1

2

3

4

5

n = 5 P = 0.5
x

0

1

2

3

4

5

Phân phối Poisson
 Số

các biến cố xảy ra trong một khoảng
thời gian cho trước.
 Số các biến cố trung bình trên một đơn
vị là λ.
 Ví dụ
Số người xếp hàng tính tiền ở siêu thị,
số cuộc điện thoại đến bưu điện trong 1
ngày, số máy tính hư trong 1 ngày ở 1
khu vực, …

Phân phối Poisson
 Biến

ngẫu nhiên X nhận giá trị từ 0, 1, 2,
… gọi là có phân phối Poisson với tham
số λ nếu
−λ

e λ
P( X = k ) =
k!
k = 0, 1, 2, …

k

Phân phối Poisson
 Trung

bình

μ = E(X) = λ
 Phương

sai và độ lệch tiêu chuẩn

σ = E[( X − µ ) ] = λ
2

2

σ= λ
Với λ = số biến cố xảy ra trung bình trên 1 đơn vị

Phân phối Poisson
 Ví

dụ
Trong một nhà máy dệt, biết số ống sợi
bị đứt trong 1 giờ có phân phối Poisson
với trung bình là 4. Tính xác suất trong 1
giờ có
a. Đúng 3 ống sợi bị đứt.
b. Có nhiều hơn 1 ống sợi bị đứt.

Bảng tra phân phố...
Bài 3
Các phân phối xác suất thường gặp
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: ntquynh8311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 940