Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi hmsangbd
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Cạnh tranh xuất hiện cùng với nền kinh tế thị trường và
nó như một tất yếu khách quan không thể xóa bỏ. Đồng thời,
cạnh tranh cũng là một điều kiện thúc đẩy nền kinh tế thị
trường phát triển. Đối với các doanh nghiệp, cạnh tranh quyết
định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ảnh
hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Đối với
người tiêu dùng, nhờ có cạnh tranh mà họ được thỏa mãn
được nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ: chất lượng sản phẩm
ngày càng cao với một mức giá ngày càng phù hợp. Đối với
nền kinh tế quốc dân, cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát
triển bình đẳng của mọi thành phần kinh tế, tạo điều kiện để
phát huy lực lượng sản xuất, nâng cao tiến bộ khoa học kỹ
thuật, hiện đại hoá nền sản xuất xã hội, đó cũng là điều kiện
để xoá bỏ độc quyền bất hợp lý, xoá bỏ bất bình đẳng trong
kinh doanh, phát huy tính tháo vát và năng động, óc sáng tạo
của các doanh nghiệp, gợi mở nhu cầu thông qua việc tạo ra
nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng đời sống xã hội.
Ở nước ta trong thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao
cấp, cạnh tranh hầu như không tồn tại. Mọi quan hệ kinh tế
trong giai đoạn này đều do Nhà nước chi phối, độc quyền
quyết định, các doanh nghiệp không có môi trường cạnh tranh
để phát triển và tồn tại một cách bị động phụ thuộc hoàn
cảnh vào nhà Nhà nước. Chính vì vậy, nền kinh tế luôn bị kìm
hãm và không thể phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, Việt nam đang tiếp tục xây
dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng

Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước và người ta bắt
đầu đề cập nhiều vấn đề cạnh tranh. Thực tế cho thấy rằng
năng lực cạnh tranh của hầu hết các hàng hoá Việt nam trên
thị trường trong nước cũng như nước ngoài còn rất yếu kém..
Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt nam lại tỏ ra chưa sẵn
sàng đối mặt với những thách thứ từ cuộc cạnh tranh gay gắt
ấy. Nếu tình này vẫn tiếp tục được duy trì thì nguy cơ tụt hậu
của nền kinh tế Việt nam sẽ rất nghiêm trọng, nhất là trong
bối cảnh xu thế hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới đang
gia tăng. Do vậy, để tồn tại, đứng vững và phát triển, khẳng
định được của mình các doanh nghiệp phải tìm giải pháp tốt
nhất để tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trên cả thị
trường trong và ngoài nước. Vấn đề là phải làm gì và làm như
thế nào để phát huy được lợi thế cạnh tranh của từng doanh
nghiệp và của cả đất nước, tận dụng có hiệu quả những cơ hội
có được, nhất là Việt nam

đã trở thàn...
LỜI NÓI ĐẦU
Cạnh tranh xuất hiện cùng với nền kinh tế thị trường
như một tất yếu khách quan không thể xóa bỏ. Đồng thời,
cạnh tranh cũng một điều kiện thúc đẩy nền kinh tế thị
trường phát triển. Đối với các doanh nghiệp, cạnh tranh quyết
định sự tồn tại phát triển của doanh nghip, thúc đẩy
doanh nghiệp nâng cao hiệu qu sản xuất kinh doanh, ảnh
hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Đối với
người tiêu dùng, nhờ cạnh tranh họ được thỏa mãn
được nhu cầu về ng hóa dịch vụ: chất lượng sản phẩm
ngày càng cao với một mức giá ngày càng phù hợp. Đối với
nền kinh tế quốc dân, cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát
triển bình đẳng của mọi thành phần kinh tế, tạo điều kiện để
phát huy lực lượng sản xuất, nâng cao tiến bộ khoa học kỹ
thuật, hiện đại hoá nền sản xuất hội, đó cũng điều kiện
để x b độc quyền bất hợp lý, x bỏ bất bình đẳng trong
kinh doanh, phát huy tính tháot và năng động, óc sáng tạo
của c doanh nghiệp, gợi mở nhu cầu thông qua việc tạo ra
nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng đời sống xã hội.
nước ta trong thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao
cấp, cạnh tranh hầu như không tồn tại. Mọi quan hệ kinh tế
trong giai đoạn này đều do Nhà nước chi phối, độc quyền
quyết định, các doanh nghiệp không có môi trường cạnh tranh
để phát triển và tồn tại một cách bị động ph thuộc hoàn
cảnh vào nhà Nhà nước. Chính vậy, nền kinh tế luôn bị kìm
hãm và không thể phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, Việt nam đang tiếp tục xây
dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng
Kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế phát triển - Người đăng: hmsangbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Kinh tế phát triển 9 10 224