Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Mai Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI
CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ
•
•
•
•
•
•
•
•

OO' : Tổng vốn đầu tư quốc tế.
OA : Sản phẩm quốc gia 1 đầu tư
=> OFGA
O"A : Sản phẩm quốc gia 2 đầu tư
=> O'JMA.
AB : Lượng vốn di chuyển từ QG
1 sang QG 2.
BE : Giá vốn hai quốc gia cân
bằng nhau.
EMG : Sản phẩm thế giới tăng.
ERG : Sản phẩm QG tăng.
EMR : Sản phẩm QG 2 tăng.

III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI CHUYỂN VỐN
QUỐC TẾ.
Giả định thế giới chỉ có hai quốc gia :
Quốc gia 1 và quốc gia 2.
VMPK1 và VMPK2 là đường biểu
diễn giá trị sản phẩm biên tăng
thêm của vốn đầu tư tại QG 1 và
QG 2.
 Quốc gia 1
 Lượng vốn đầu tư là OA với giá
vốn là PK1 = OC.
 Tổng sản phẩm nội địa : AFGA.
Trong đó :
- OCGA : chi phí về vốn.
- CPG : chi phí các yếu tố phối hợp
khác.

III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI
CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ.
 Quốc gia 2
 Lượng vốn đầu tư là O'A với giá
vốn PK2 = O'H.
 Tổng sản phẩm nội địa : O'JMA.
Trong đó :
- O'AMH : Chi phí về vốn.
- MHJ : Chi phí các yếu tố phối hợp
khác.
Giả thuyết : OA > O'A => QG 1 dư
thừa vốn, QG 2 khan hiếm vốn.
Lượng vốn của QG 1 di chuyển sang
QG 2 là AB => giá vốn hai quốc
gia cân bằng tại E. Biến động xảy
ra :

III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI CHUYỂN VỐN
QUỐC TÊ.
 Quốc gia 1 :
- Tổng sản phẩm nội đia giảm : ABEG.
- Giá vốn tăng : CN.
- Nguồn lợi đầu tư nhận được : ABER.
- Lượng tăng thuần của sản phẩm :
ERG.
 Quốc gia 2 :
- Tổng sản phẩm quốc nội tăng :
ABEM.
- Giá vốn giảm : HT.
- Lợi tức bị cắt giảm : ABER.
- Tổng sản phẩm quốc nội thuần tăng :
EMR.

III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI
CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ.
=> Di chuyển vốn quốc tế làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Ngoài ra còn có những hiệu quả cụ thể khác :
 Đối với các quốc gia đầu tư ( QG 1 ):
 Đối với chủ sỡ hữu :
- Lượng vốn chủ sỡ hữu không đổi
- Gía vốn tăng : CN.
- Thu nhập chủ sỡ hữu vốn tăng : CNRG
 Đối với người lao động
- Thu nhập giảm : CNEG.
 Đối với các nước nhận đầu tư ( QG 2 ) :
 Đối với chủ sỡ hữu :
- Giá vốn giảm : HT
- Thu nhập chủ sỡ hữu vốn giảm : MHTR.
 Đối với người lao động :
- Thu nhập tăng : HMET.

...
III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA SỰ DI
CHUYỂN VỐN QUỐC TẾ
OO' : Tổng vốn đầu tư quốc tế.
OA : Sản phẩm quốc gia 1 đầu
=> OFGA
O"A : Sản phẩm quốc gia 2 đầu
=> O'JMA.
AB : Lượng vốn di chuyển từ QG
1 sang QG 2.
BE : Giá vốn hai quốc gia cân
bằng nhau.
EMG : Sản phẩm thế giới tăng.
ERG : Sản phẩm QG tăng.
EMR : Sản phẩm QG 2 tăng.
Kinh tế quốc tế - Trang 2
Kinh tế quốc tế - Người đăng: Mai Nguyễn Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế quốc tế 9 10 912