Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Cuong Tran
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 9: Vẽ đồ thị và giải thích tính cứng nhắc của sản xuất trong ngắn hạn so với sản xuất
trong dài hạn.
ĐồThị:Tínhcứngnhắccủasảnxuấttrongngắnhạnsovớisảnxuấttrongdàihạn

+ Trong ngắn hạn có K1 là cố định, vì vậy khi nhà xản xuất muốn tăng sản lượng từ
Q1
Q2 , nhà sản xuất cần tăng đầu vào (từ L1 L3), khi đó sản lượng tăng từ A F.
Tại mức sản lượng F(L3;K1): có mức chi phí C3
+ Trong dài hạn: có thể thay đổi các yếu tố đầu vào nên khi nhà sản xuất muốn đạt sản
lượng Q2, các yếu tố đầu vào tăng từ K1
K2 ;L1
L2, khi đó mức sản lượng tăng từ A
B. Tại mức sản lượng B(L2;K2): có mức chi phi C2.
=> Nhận xét: Với cùng một mức sản lượng là Q2, nhưng sản xuất trong ngắn hạn và sản
xuất trong dài hạn có mức chi phí bỏ ra là khác nhau: C2<C3: Tiết kiệm được chi phí.
=> Kết luận: Sản xuất trong dài hạn mang tính linh hoạt hơn so với sản xuất trong ngắn
hạn với cùng một mức sản lượng.

Câu 10 : Vẽ đồ thị và giải thích đường phát triển (đường mở rộng sản xuất) đối với các
trường hợp tăng giảm và cố định theo quy mô
Đường mở rộng là tập hợp các điểm phản ánh tập hợp đầ vào tối ưu để tối thiểu hóa
chi phí sản lượng thay đổi
-Hiệu suất không đổi theo quy mô
Giả sử hãng sử dụng hai yếu tố đầu vào là K và L, giá trị của K và L lần lượt là r và w.
Giá cảu các yếu tố đầu vào là không đổi, hãng có thể xác định các tập hợp đầu vào tối ưu
để tối thiểu hóa cho chi phí sản lượng
Ban đầu, hãng lựa chọn đầu vào tối ưu tại (K1,L1) để sản xuất mức sản lượng Q
Hãng muốn mở rộng quy mô sản xuất vì vậy hãng gia tăng các yếu tố đầu vào theo cùng
1 tỷ lệ. Điểm lựa chọn đầu vào thay đổi từ S -> T(K2,L2). Tại T, hãng muốn sản xuất
được mức sản lượng Q’.
Hẵng tiếp tục gia tăng các yếu tố đầu vào vẫn theo tỷ lệ đó tịa U. Kết quả đạt mức sản
lượng Q”.
Ta thấy mức sản lượng Q2 gia tăng bằng với sự gia tăng các yếu tố đầu vào ( sản lượng
không đổi theo quy mô ).
Tập hợp các điểm S,T,U cho ta một đường thẳng tập hợp đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa
chi phí khi sản lượng thay đổi, đó là đường mở rộng sản xuất.
K2

Tương tự, ta có đường mở rộng sản xuất với trường hợp hiệu suất tăng (giảm) theo quy
mô.

Hiệu suất tăng theo quy mô, đường phát triển là đường cong và có độ dốc ngày càng tăng
Hiệu suất giảm theo quy mô, đường phát triển là đường cong và có độ dốc thoải hơn
đường phát triển có hiệu suất giảm theo quy mô.
K3

L3

Câu 11. Hãy xây dựng một hàm sản xuất tổng quát có thể miêu tả được hiệu xuất tăng,
giảm, cố định theo quy mô.
Nếu tăng các yếu tố đầu vào cùng một tỷ lệ và giữ nguyên các yếu tố...
Câu 9: Vẽ đồ thị và giải thích tính cứng nhắc của sản xuất trong ngắn hạn so với sản xuất
trong dài hạn.
+ Trong ngắn hạn có K
1
là cố định, vì vậy khi nhà xản xuất muốn tăng sản lượng từ
Q
1
Q
2
, nhà sản xuất cần tăng đầu vào (từ L
1
L
3
), khi đó sản lượng tăng từ A F.
Tại mức sản lượng F(L
3
;K
1
): có mức chi phí C
3
+ Trong dài hạn: có thể thay đổi các yếu tố đầu vào nên khi nhà sản xuất muốn đạt sản
lượng Q
2
, các yếu tố đầu vào tăng từ K
1
K
2
;L
1
L
2
, khi đó mức sản lượng tăng từ A
B. Tại mức sản lượng B(L
2
;K
2
): có mức chi phi C
2
.
=> Nhận xét: Với cùng một mức sản lượng là Q
2
, nhưng sản xuất trong ngắn hạn và sản
xuất trong dài hạn có mức chi phí bỏ ra là khác nhau: C
2
<C
3
: Tiết kiệm được chi phí.
=> Kết luận: Sản xuất trong dài hạn mang tính linh hoạt hơn so với sản xuất trong ngắn
hạn với cùng một mức sản lượng.
ĐồThị:Tínhcứngnhắccủasảnxuấttrongngắnhạnsovớisảnxuấttrongdàihạn
Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: Cuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 45