Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Quynh Sa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ Vĩ MÔ 2
Các thành phần của GDP
1. Chi tiêu hộ gia đình: C
2. Đầu tư: I
đ.tư phi nhà ở (máy móc, thiết bị)
Nhà ở
Tồn kho (IS)
3. Chi tiêu của CP
Chi thường xuyên
Chi đ.tư ph.triển
G=Cg+Ig (kg b.gồm bộ phận chi chuyển nhượng)
4. X-M>0 Thặng dư; <0: thâm hụt; =0: cân bằng
Cầu hàng hoá (tổng cầu)
AD=C+I+G+X-M. G.định nền kt đóng: X-M=0
1. C = C(Y) = C0+C1Yd = C0+C1(Y-T)
2.  biến ngoại sinh
động đến tổng cầu
I  I tác
3. G,T (cố định): theo
đúng dự toán của ngân
sách
Xác định sản lượng cân bằng trong TT hh

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Cầu tiền và thu nhập danh nghĩa: Cầu tiền của 1 cá
nhân phụ thuộc vào 2 biến số chính: T.nhập danh
nghĩa, lãi suất
Md=L(Y$,r), trong đó:
Md: Tổng cầu tiền mặt của dân chúng
Y$: Thu nhập danh nghĩa
(chưa loại trừ chỉ số giá)
r
M2d
ri: lãi suất tr.bình của các trái phiếu CP
L: Thu nhận doanh nghiệp
M1d
Giả sử: r = const (không thay đổi)
Kt ở đây là tiền mặt
0
M

AD C  I  G C0  Cm (Y  T )  I  G
a. PP đại số:
Sản lượng cân bằng khi Y=AD
định

Chi tiêu tự

hayY C  I  G C0  Cm (Y  T )  I  G [C0  CmT  I  G ]
vì 0<C1<1 nên K=1/(1-C1)>t: Số nhân chi tiêu
If tg cầu lên 1 lg AD thì sản lg sẽ  lên 1 lg:
Y=AD.K
b. PP đồ thị:Tại điểm cân bằng
AD
sản lg cung ứng và tổng cầu ngang
AD
bằng nhau và xu hướng của nền kt AD0
luôn2 hội tụ về điểm cân bằng Y=AD
Giả sử: Yt>Y0: cầu>SL hh dư thừa
thu hẹp sx
Yt<Y0: cầu<SL nền kt bị khan hiếm
450
thu hẹp sx
0
Y t Y0
Yt Y
 Sản lượng có cu hướng hội tụ về điểm cân bằng
Xem xét số nhân qua đồ thị: Y=AD
AD1
Y = K.AD
Y = 1 + 0,5 + 0,52 + … + 0,5n
AD1
Đầu tư =tiết
1
kiệm, Y 
AD
một
1  Cm
cách
tiếp cận tới điểm cân bằng
Yd=C+S; Yd = Y-T =>
Y = C+S+T (1) mà Y =
C+I+G (2)
=> I = S +(T-G).(I: đ.tư; S:t.kiệm tư nhân; (T-G): t.kiệm
CP)
Từ (1)=>S=Y-C-T or: S=Y-C0-Cm(Y-T)-T= -C0+(Y-T)(1Cm)
=>I= -C0+(Y-T)(1-Cm)+(T-G) (*)

I I
 Y [C0  CmT  I  G ]

1
1  Cm

1
1  Cm

Tac có: I = I0 + ImY. Mở rộng: I = I0 + ImY + Iimi(đ.tư biên
theo lãi suất)
pt đg
 Y  KAD0  KI mi i; ( I mi  0)
IS
(mqh
giữa SL & lãi suất)
Đường IS: là tập hợp các tổ hợp khác nhau giữa SL &
lãi suất mà tại đó TT hh & dv cân bằng
AD
450
Cách dựng đường IS: Giả sử nền kt
AD2
lúc ban đầu ở lãi suất i1 tương ứng với
AD1
nó là đg tổng cầu AD1& mức sản lượng
là Y1. Giả định lãi suất xuống i2
dẫn đến đầu tư tăng lên. Đầu tư 
 tổng cầu d.chuyển từ AD1 lên AD2 i 0 Y1
Y2
Y
& tg ứng với nó là mức sản lượng Y2.
Từ đó xê dịch sản lượng thứ hai là
i1
(Y2;i2). Tại 2 điểm chỉ vẽ đc 1 & chỉ 1 i2
đường thẳng mà thôi.
IS
Độ dố...
KINH TẾ Vĩ MÔ 2
Các thành phần của GDP
1. Chi tiêu hộ gia đình: C
2. Đầu tư: I đ.tư phi nhà ở (máy móc, thiết bị)
Nhà ở
Tồn kho (I
S
)
3. Chi tiêu của CP Chi thường xuyên
Chi đ.tư ph.triển
G=C
g
+I
g
(kg b.gồm bộ phận chi chuyển nhượng)
4. X-M>0 Thặng dư; <0: thâm hụt; =0: cân bằng
Cầu hàng hoá (tổng cầu)
AD=C+I+G+X-M. G.định nền kt đóng: X-M=0
1. C = C(Y) = C
0
+C
1
Y
d
= C
0
+C
1
(Y-T)
2. biến ngoại sinh tác động đến tổng cầu
3. G,T (cố định): theo đúng dự toán của ngân
sách
Xác định sản lượng cân bằng trong TT hh
a. 
Sản lượng cân bằng khi Y=AD Chi tiêu tự
định
vì 0<C
1
<1 nên K=1/(1-C
1
)>t: Số nhân chi tiêu
If tg cầu lên 1 lg AD thì sản lg sẽ lên 1 lg:
Y=AD.K
b. Tại điểm cân bằng AD
sản lg cung ứng và tổng cầu ngang
AD
bằng nhau và xu hướng của nền kt AD
0
luôn
2
hội tụ về điểm cân bằng Y=AD
Giả sử: Y
t
>Y
0
: cầu>SL hh dư thừa
thu hẹp sx
Y
t
<Y
0
: cầu<SL nền kt bị khan hiếm45
0
thu hẹp sx 0 Y
t
Y
0
Y
t
Y
Sản lượng có cu hướng hội tụ về điểm cân bằng
Xem xét số nhân qua đồ thị: Y=AD
AD
1
Y = K.AD
Y = 1 + 0,5 + 0,5
2
+ … + 0,5
n
AD
1
Đầu tư =tiết
kiệm,
một
cách
tiếp cận tới điểm cân bằng
Y
d
=C+S; Y
d
= Y-T => Y = C+S+T (1) mà Y =
C+I+G (2)
=> I = S +(T-G).(I: đ.tư; S:t.kiệm tư nhân; (T-G): t.kiệm
CP)
Từ (1)=>S=Y-C-T or: S=Y-C
0
-C
m
(Y-T)-T= -C
0
+(Y-T)(1-
C
m
)
=>I= -C
0
+(Y-T)(1-C
m
)+(T-G) (*)
Giả định: , giải pt (*) (4.1)

Vd: C
m
=0,5 =>1/(1-C
m
)
(4.1) cho thấy CP bằng cách chọn một mức chi tiêu G
nào đó hoặc mức thuế là T thì có thể chọn 1 mức sản
lượng mong muốn. Tuy nhiên, liệu CP có quyền lực
tuyệt đối như vậy hay không? sự tồn tại của các cuộc
suy thoái làm cho câu trả lời là không. Bởi lẽ sự vận
động của nền kt chịu sự ràng buộc và tác động của
hàng trăm biến số kt vĩ mô khác nhau cho nên nó luôn
luôn gặp phải những giới hạn nhưng ý nghĩa của số
nhân đã cho chúng ta thấy 1 phần không thể thiếu
được của vai trò CP trong nền kt TT
Y AD I = S+(T-G)
Từ (*) giả sử tiêu dùng (C
0
) thì S sẽ , nhưng mặt khác
từ công thức (4.1) cho thấy khi C
0
thì sản lượng Y
làm cho S sụt theo. Như vậy nỗ lực của mọi người để
có tiết kiệm được nhiều hơn đã dẫn tới
sản lượng sụt giảm và dường như tiết
kiệm không thay đổi đó chính là nghịch
lý của tiết kiệm. tuy nhiên, điều này chỉ
đúng trong ngắn hạn (<3 năm), còn
trong dài hạn việc tỉ lệ tiết kiệm sẽ kéo
theo đầu tư I và làm sản lượng Y.
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Cầu tiền và thu nhập danh nghĩa: Cầu tiền của 1 cá
nhân phụ thuộc vào 2 biến số chính: T.nhập danh
nghĩa, lãi suất
M
d
=L(Y$,r), trong đó:
M
d
: Tổng cầu tiền mặt của dân chúng
Y$: Thu nhập danh nghĩa
(chưa loại trừ chỉ số giá) r
M
2
d
ri: lãi suất tr.bình của các trái phiếu CP
L: Thu nhận doanh nghiệp
M
1
d
Giả sử: r = const (không thay đổi)
Kt ở đây là tiền mặt 0
M
 !" !#$% &'()
- Giả định ngân hàng TW quyết định cung ứng 1 lượng
tiền mặt ra nền kt: M
s
=M
0
. Như vậy cân bằng trên TT
tài chính là: M
s
=M
d
=> M
0
=L(Y$,r) (2a)
PT (2a) cho thấy: lãi suất phải ở mức sao cho mọi
người phải sẵn lòng nắm giữ 1 lượng tiền bằng lượng
cung tiền đang có. Quan hệ cân bằng này gọi là quan
hệ LM
- Giả sử: Thu nhập danh nghĩa thì cầu tiền
đường cầu dịch chuyển sang phải.
i M
0
M
1
i
i
1
E
1
i E
0
i
2
E
2
M
1
d
i
0
E
1
M
0
d
M
0
d
0 M
0
M
1
0 M
0
M
+ Cầu tiền kg chuyển đổi cung tiền từ M
0
M
1
thì
SL
Chính sách tiền tệ
Giả định rằng trái phiếu trg nền kt của c/ta có thời hạn
là 1 năm. Trái phiếu này hứa hẹn sẽ thanh toán
100USD sau thời hạn 1 năm. Nếu hôm nay bạn mua
trái phiếu với giá P
B
thì lãi suất trái phiếu quan hệ với
giá như sau: P
B
+iP
B
= 100 i = (100-P
B
)/P
B
hay i =
100/P
B
– 1
(Nếu P
thì i
. P
lên khi CP mua nhiều trái phiếu
cầu
lãi suất

chính sách tiền tệ trong TT mở (TT
tự do). Cung tiền dịch chuyển sang phải , lãi suất
)
+ Nếu ngân hàng TW mua trái phiếu cầu trái phiếu
sẽ lên Giá trái phiếu kéo theo lãi suất & ngược
lại. Đó là CP thực hiện nghiệp vụ TT mở để thực hiện
ch.sách tiền tệ
HỖN HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ, CS TIỀN TỆ
TT hh & qh IS: C = C
0
+ C
m
(Y – T); T = T
0
+ T
m
Y
I = I
0
+ I
m
Y; G = G
0
; X = X
0
; M = M
0
+ M
m
Y
AD = C+I+G+X–M = C
0
+C
m
[Y–(T
0
+T
m
Y)]+I
0
+I
m
Y+G
0
+X
0
-
M
0
-M
m
Y
TTCB khi: Y=AD hay
Y= C+I+G+X–M = C
0
+C
m
[Y–(T
0
+T
m
Y)]+I
0
+I
m
Y+G
0
+X
0
-
M
0
-M
m
Y
Y- C
m
Y+C
m
T
m
Y-I
m
Y+M
m
Y = C
0
-C
m
T
0
+I
0
+G
0
+X
0
-M
0
Tac có: I = I
0
+ I
m
Y. Mở rộng: I = I
0
+ I
m
Y + I
i
m
i(đ.tư biên
theo lãi suất)
pt đg
IS
(mqh
giữa SL & lãi suất)
Đường IS: là tập hợp các tổ hợp khác nhau giữa SL &
lãi suất mà tại đó TT hh & dv cân bằng *+
,-
.
Cách dựng đường IS: Giả sử nền kt
*+
/
lúc ban đầu ở lãi suất i
1
tương ứng với
*+
0
nó là đg tổng cầu AD
1
& mức sản lượng
là Y
1
. Giả định lãi suất xuống i
2
dẫn đến đầu tư tăng lên. Đầu tư
tổng cầu d.chuyển từ AD
1
lên AD
2
i .1
0

1
/
1
& tg ứng với nó là mức sản lượng Y
2
.
Từ đó xê dịch sản lượng thứ hai là i
1

(Y
2
;i
2
). Tại 2 điểm chỉ vẽ đc 1 & chỉ 1 i
2
đường thẳng mà thôi.
IS
Độ dốc đường IS
 .1
0
1
/
1
i
1
i
1
i
2
IS i
2
(a)
IS
0 Y
1
Y
2
Y 0 Y
1
Y
2
Y
Đầu tư nhạy cảm với lãi suất vì vậy SL gia rất lớn
Đường IS dốc xuống biểu thị lãi suất cao hơn sẽ kéo
theo mức SLCB thấp hơn.
Từ đồ thị cho thấy độ dốc của đường IS phụ thuộc vào
độ nhạy cảm của đầu tư đối với lãi suất
+ Tr.hợp 1: Khi lãi suất, đầu tư mạnh dẫn tới sản
lượng mạnh, tương ứng vớI nền kt có độ dốc đường
IS thoải.
+ Tr.hợp 1: nếu lãi suất mà đầu tư ít kéo theo lãi suất
ít đó là sự biểu hiện của nền kt kém nhạy cảm đối với
lãi suất, tương ứng với nó là đường IS có độ dốc đứng.
Ý nghĩa đường IS: Đg IS phản ánh
tình trạng CB of TThh&dv, nó minh hoạ
sự phụ thuộc of SLCB đ/v lãi suất.
Mọi điểm nằm ngoài đường IS đều i
A
IS
phản ánh tình trạng kg CB of TT này.
Đg cầu đòi hỏi nền kt phải là Y*
A
, lúc này 0 Y
A
Y*
A
Y
nền kt thiếu hụt (or tg cầu < hơn SL) dư
B
Nền kt nằm tại điểm B fía bên fải đg IS, i
B
ta có: hướng tới điểm CB.
Ở trái hướng và phải ngược lại
IS
ta có SL = tổng cầu 0 Y*
B
Y
B
Y
Sự dịch chuyển đg IS: (Lãi suất th.đổi *+
,-
.
sản lượng được đg IS. SL tương ứng
*+
/
trượt trên đường IS. đặc điểm nội sinh.
Sự d.chuyển làm th.đổi IS l.suất c.định.
*+
0
Yếu tố ảnh hưởng tổng cầu kg thay đổi,
lãi suất là đường dịch chuyển)
Mọi yếu tố làm d.chuyển đường tổng cầu .1
0

1
/
1
mà kg fải lãi suất i sẽ làm d.chuyển đg
IS,
đây chính là điểm nội sinh.
i
1
Vd: chi tiêu Cp tổng cầu
IS
2
II
GITYCCGICAD
m
)(
0
m
mm
C
GITCCGITYCCGIChayY
1
1
][)(
00
AD
C
Y
m
1
1
II
m
m
C
GITCCY
1
1
][
0
mmmm
m
MITC
MXGITCC
Y
)1(1
000000
mmmm
i
m
mmmm
m
mmmm
i
mm
MITC
iI
MITC
MXGITCC
MITC
iIMXGITCC
Y
)1(1
1
)1(1
)1(1
000000
000000
)0(;
0
i
m
i
m
IiKIKADY
kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vĩ mô - Người đăng: Quynh Sa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh tế vĩ mô 9 10 312