Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi truongtho8988
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách
chọn lựa của nền kinh tế trong việc sử dụng nguồn tài
nguyên có giới hạn để sản xuất các loại sản phẩm
nhằm thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con
người .

Kinh tế học vi mô nghiên cứu sự hoạt động của
nền kinh tế bằng cách tách biệt từng bộ phận của
nền kinh tế : nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá
nhân về các hàng hóa cụ thể trên từng loại thị
trường trong mối quan hệ với các tác nhân gây ra bởi
hoàn cảnh chung.
c) Kinh teâ hóc vó mođ
Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự hoạt động của
toàn bộ nền kinh tế như một thể thống nhất .
Nghiên cứu sự tương tác giữa các cấu khối chung
trong nền kinh tế có thể điều khiển được.
d) Moâi quan heô
Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô nghiên cứu
nền kinh tế ở những góc độ khác nhau , tuy nhiên
giữa chúng có mối quan hệ không thể tách rời . Kinh
tế vi mô nghiên cứu những tế bào , những bộ

1

phận , còn kinh tế vĩ mô nghiên cứu tổng thể nền
kinh tế , được cấu thành từ những tế bào , những
bộ phận ấy.
Trong thực tiễn kết quả kinh tế vĩ mô phụ thuộc
vào các hành vi của kinh tế vi mô , kinh tế quốc dân
phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp ,
của các tế bào kinh tế . Kinh tế vĩ mô tạo hành lang ,
tạo môi trường , tạo điều kiện cho kinh tế vi mô phát
triển.

2) Ñoâi töôïng noôi dung vaø phöông phaùp nghieđn
cöùu cụa kinh teâ hóc vi mođ
a) Ñoâi töôïng
Kinh tế học vi mô nghiên cứu tính quy luật , xu thế
tất yếu của các hoạt động kinh tế vi mô ( hành vi
của cá nhân, doanh nghiệp đối với các hàng hóa cụ
thể ... ) Những khuyết tật của kinh tế thị trường về
vai trò của quản lý và điều tiết kinh tế của nhà nước
đối với hoạt động kinh tế vi mô.
b) Noôi dung
Kinh tế học vi mô cung cấp lý luận và phương
pháp luận kinh tế cho quản lý doanh nghiệp . Là khoa
học về sự lựa chọn hoạt động kinh tê ú trong
phạm vi doanh nghiệp , nó vạch ra các quy luật , xu
thế vận động tất yếu của hoạt động kinh tế vi mô .
c) Phöông phaùp
+ Phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu.
+ Phương pháp thực hành , vấn đề , tình
h...
CHÖÔNG 1
KHAÙI QUAÙT VEÀ KINH TEÁ VI MOÂ
I. Ñoái töôïng, noäi dung vaø phöông phaùp nghieân
cöùu kinh teá hoïc vi moâ
1) Caùc khaùi nieäm veà kinh teá hoïc
a)Kinh teá hoïc
Kinh tãú hoüc l män khoa hoüc xaî häüi nghiãn cæïu caïch
choün læûa cuía nãön kinh tãú trong viãûc sæí duûng nguäön taìi
nguyãn coï giåïi haûn âãø saín xuáút caïc loaûi saín pháøm
nhàòm thoaí maîn ngaìy caìng täút hån nhu cáöu cuía con
ngæåìi .
b) Kinh teá hoïc vi moâ
Kinh tãú hoüc vi nghiãn cæïu sæû hoaût âäüng cuía
nãön kinh tãú bàòng caïch taïch biãût tæìng bäü pháûn cuía
nãön kinh tãú : nghiãn cæïu haình vi æïng xæí cuía caïc caï
nhán vãö caïc haìng hoïa cuû thãø trãn tæìng loaûi thë
træåìng trong mäúi quan û våïi caïc taïc nhán gáy ra båíi
hoaìn caính chung.
c) Kinh teá hoïc vó moâ
Kinh tãú hoüc nghiãn cæïu sæû hoaût âäüng cuía
toaìn ü nãön kinh tãú nhæ mäüt thãø thäúng nháút .
Nghiãn cæïu sæû tæång taïc giæîa caïc cáúu khäúi chung
trong nãön kinh tãú coï thãø âiãöu khiãøn âæåüc.
d) Moái quan heä
Kinh tãú hoüc vi mä vaì kinh tãú hoücnghiãn cæïu
nãön kinh tãú åí nhæîng goïc âäü khaïc nhau , tuy nhiãn
giæîa chuïng coï mäúi quan hãû khäng thãø taïch råìi . Kinh
tãú vi nghiãn cæïu nhæîng tãú baìo , nhæîng bäü
1
kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô - Người đăng: truongtho8988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
kinh tế vi mô 9 10 837