Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Jared Huynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương II

CẦU CUNG & THỊ TRƯỜNG
SỰ CO GIÃN CỦA CẦU
Co giãn theo giá
Tính hệ số co giãn khoảng

MPL<0 -> Q giảm
MPL=0 -> Q max

MPL<APL -> APLgiảm
MPL=APL -> APL max
SẢN XUẤT TRONG DÀI HẠN

Năng suất biên tế của vốn

Kết hợp tối ưu
Tính hệ số co giãn điểm
Ed>1 Cầu co giãn nhiều
h biến TR
Ed<1 Cầu co giãn ít
Ed=1 Cầu co giãn đơn vị
Ed=0 Cầu htoàn 0 co giãn
Ed=∞ Cầu htoàn co giãn
Co

Tỷ lệ thay thế biên tế kỹ thuật
NĂNG SUẤT THEO QUY MÔ

P nghịc
P đồng biến TR
TR không đổi (TRmax)

ƟQ=f(λK,λL)
giãn theo giá chéo

Exy
>0
X & Y hàng hóa
thay thế
Exy<0 X & Y hàng hóa bổ sung
Exy=0 X & Y hàng hóa không liên quan
Theo thu nhập dân cư (I)
Ei>1 X là hàng cao cấp
0<Ei<1 X là hàng thiết yếu
Ei<0 X là hàng thứ cấp
GÁNH NẶNG THUẾ AI CHỊU?
Ed<Es
Ng tiêu thụ chịu thuế nhiều hơn
Ed>Es
NSX chịu thuế nhiều hơn
Ed=∞
NSX chịu thuế hoàn toàn
Ed=0
Ng tiêu thụ chịu thuế hoàn toàn
Chương III
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU THỤ
Tổng dụng ích
TU
Dụng ích biên tế

MU

Tiêu dùng tối ưu
Chương IV

LÝ THUYẾT VỀ DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN

Q1=A.Kα.Lβ

Tổng chi phí
Chi phí trung bình
Chi phí cố định trung bình
Chi phí biến đổi trung bình
Chi phí biên tế
MC>AC -> AC tăng
MC<AC -> AC giảm
MC=AC -> AC min

Dài hạn
Chi phí trung bình dài hạn
Chi phí biên tế dài hạn
LMC > LAC -> LAC tăng
LMC < LAC -> LAC giảm
LMC = LAC -> LAC min

Năng suất TB của lđộng
Năng suất biên tế của lđộng
MPL>0 -> Q tăng

MPL>APL -> APL tăng

LÝ THUYẾT CHI PHÍ
Ngắn hạn
TC=FC+VC

Lợi nhuận
Tổng doanh thu

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
Lợi nhuận và các chỉ tiêu
Pr = TR – TC
TR = Q×P

Doanh thu trung bình
Doanh thu biên tế
Prmax
Chương V
HẢO
Đăc trưng

Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận
MR=MC
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN

Lợi nhuận tối đa

D=MR=AR
Đường cầu nằm ngang
Prmax=TR-TC
MR=MC

TỐI THIỂU LỖ
P=AR<AC
tiếp tục sản xuất
ngưng sx
THẶNG DƯ CỦA NHÀ SẢN XUẤT
TCCNSC(1DN)=S(p*ej)=
DN bị lỗ
AVC<P<AC
P<AVC<AC

Chưa đánh thuế:
- TDư ng t/thụ CS=S(IP1E1)
- TDư ng sx
PS=S(JP1E1)
Khi CP đánh thuế t$/đvsp :
- TDư ng t/thụ thay đổi -A-B -A-B
-TDư ng sx thay đổi
-D-C
- CP thu tiền thuế
+A+D
Toàn XH mất mát phúc lợi
-B-C=S(E0E1E2)
Chương VI
THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
Doanh thu biên tế
Lợi nhuận tối đa

PP1
PP2

TR – TC=Prmax
MR=MC

ĐỊNH GIÁ
Đạt lợi nhuận tối đa
Đạt lợi nhuận định mức trên chi phí trung bình

=S(p*egf)=TR-VC

TDCNSX(TN)=S(P*EJ)
ĐIỀU TIẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Giá tối đa
Chưa định giá:
- TDư ng t/thụ CS=S(IP*E)
- TDư ng sx
PS=S(JP*E)
Khi CP định giá:
-TDư ng t/thụ thay đổi +A-C
-TDư ng sx thay đổi
-A-B
Toàn XH mất mát phúc lợi
-BC
Giá tối thiểu
C...
Chương II CẦU CUNG & THỊ TRƯỜNG
SỰ CO GIÃN CỦA CẦU
Co giãn theo giá
Tính hệ số co giãn khoảng
Tính hệ số co giãn điểm
Ed>1 Cầu co giãn nhiều P nghịc
h biến TR
Ed<1 Cầu co giãn ít P đồng biến TR
Ed=1 Cầu co giãn đơn vị TR không đổi (TRmax)
Ed=0 Cầu htoàn 0 co giãn
Ed=∞ Cầu htoàn co giãn
Co giãn theo giá chéo
E
xy
>0 X & Y hàng hóa
thay thế
E
xy
<0 X & Y hàng hóa bổ sung
E
xy
=0 X & Y hàng hóa không liên quan
Theo thu nhập dân cư (I)
Ei>1 X là hàng cao cấp
0<Ei<1 X là hàng thiết yếu
Ei<0 X là hàng thứ cấp
GÁNH NẶNG THUẾ AI CHỊU?
Ed<Es Ng tiêu thụ chịu thuế nhiều hơn
Ed>Es NSX chịu thuế nhiều hơn
Ed=∞ NSX chịu thuế hoàn toàn
Ed=0 Ng tiêu thụ chịu thuế hoàn toàn
Chương III HÀNH VI NGƯỜI TIÊU THỤ
Tổng dụng ích TU
Dụng ích biên tế MU
Tiêu dùng tối ưu
Chương IV LÝ THUYẾT VỀ DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN
Năng suất TB của lđộng
Năng suất biên tế của lđộng
MPL>0 -> Q tăng MPL>APL -> APL tăng
MPL<0 -> Q giảm MPL<APL -> APLgiảm
MPL=0 -> Q max MPL=APL -> APL max
SẢN XUẤT TRONG DÀI HẠN
Năng suất biên tế của vốn
Kết hợp tối ưu
Tỷ lệ thay thế biên tế kỹ thuật
NĂNG SUẤT THEO QUY MÔ
ƟQ=f(λK,λL)
Q
1
=A.K
α
.L
β
LÝ THUYẾT CHI PHÍ
Ngắn hạn
Tổng chi phí TC=FC+VC
Chi phí trung bình
Chi phí cố định trung bình
Chi phí biến đổi trung bình
Chi phí biên tế
MC>AC -> AC tăng
MC<AC -> AC giảm
MC=AC -> AC min
Dài hạn
Chi phí trung bình dài hạn
Chi phí biên tế dài hạn
LMC > LAC -> LAC tăng
LMC < LAC -> LAC giảm
LMC = LAC -> LAC min
TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
Lợi nhuận và các chỉ tiêu
Lợi nhuận Pr = TR – TC
Tổng doanh thu TR = Q×P
Kinh tế vi mô - Trang 2
Kinh tế vi mô - Người đăng: Jared Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 736