Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế Vi mô

Được đăng lên bởi HanLee
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ số tính điểm môn Kinh tế Vi mô 2
Bài kiểm tra Bài thi cuối Thưởng điểm
thường
kỳ
xuyên và tiểu
(60%)
luận (30%)
= 6 điểm
= 3 điểm
¦

¥

¤

£

a£

¡©

 

¨u

 

£

%

%
¦a

¢

¥

¢

 

¨#

 

!

 

$

¥

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

£

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

§

-Nghỉ một buổi trừ
0,25 điểm nếu nghỉ 3
- buổi hết 1 điểm sẽ Có thể kiểm tra Tùy chất lượng
không được thi
bất thường cộng của bài thi
- Mất trật tự trên với làm tiểu luận
lớp thầy hỏi lại kô
nhắc lại được tương
đương một buổi
nghỉ!

 

Có mặt
(10%) tương
đương
= 1 điểm

- Phát biểu trên
lớp
- Xung phong báo
cáo
- Tập hợp bài của
lớp

1

PGS.TS. Nguy n Văn Song
i H c Nông Nghi p Hà N i

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

2

1

Mục đích của phần làm rõ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giải thích hệ thống kinh tế nói chung
Tư duy kinh tế của nhà kinh tế, người sản xuất, người
tiêu dùng, xã hội
Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế môi trường
Chi phí cơ hội
Điểm tối ưu khi đầu tư của người sản xuất
Điểm tối ưu của người tiêu dùng
Thị trường, cung, cầu, cân bằng cung cầu
Điểm tối ưu của xã hội

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

3

Hệ thống kinh tế giản đơn
g

n

à

h

a

g

ó

n

h

ờ

g

n

ư
à

r

t

ị

h

T

h

$

$

,

g

n

ã

c

h

á

C
h

X

S

i

ờ

ư

g

n

ì

đ

a

i

g

ộ

H

n
(
i

ờ

ư

g
)

$
ầ

đ

g

n
L

)

K

ờ

ư

r

t

i

h

T

T

(

,
o

à

v

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

u

n
D

$

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

4

2

Nền Kinh tế đóng
h

ủ

g

n

à

h

a

g

ó

n

h

ờ

g

ư

n

r

à

t

ị

h

$

X

s

g

n

ã

h

h

p

n

C

h

í

T

h

$

c

á

C
a

i

h

$
u

ầ

g

đ

)

K

,

n

L

ờ

ư

(

r

t

h

i

g
n

ì

ộ

H

đ

$

T

à

o

v

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

5

Nền Kinh tế mở
X
p

h

ậ

n

t

ấ

ủ

h

p

h

n

í

h

C

u

k
u

ẩ

h
g

n

à

h

a

g

ó

n

h

ờ

g

ư

n

r

à

t

ị

h

$

X

s

g

n

ã

h

T

h

$

c

á

C
a
h

$
u

ầ
)

g

đ
K

,

L

n
(

ờ

ư
o

r

t

i

h

T

i

g
n

ì

ộ

H

đ

$

à
v

Copyright c 2007 by The McGraw-Hill
Companies, Inc. All rights reserved.

Ass.Prof.Dr. Nguyen Van Song

6

3

Kinh tế (economics)
• Là môn khoa học của sự chọn lựa (chọn lựa
trong sản xuất, chọn lựa trong tiêu dùng)
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế Vi mô - Người đăng: HanLee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kinh tế Vi mô 9 10 786