Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý kế hoạch cải cách hành chính

Được đăng lên bởi canhsat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC
Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ Khánh Hòa

I. KHỞI ĐỘNG
1. Câu hỏi thảo luận nhóm:
- Vì sao phải quản lý thực hiện Kế hoạch CCHC?
- Các đồng chí đã tiến hành quản lý kế hoạch như thế nào?
2. Các giả định:
- Điều gì sẽ xảy ra nếu một kế hoạch, chương trình triển khai mà không có
sự quản lý?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu việc quản lý không được tiến hành một cách có hệ
thống, bài bản?
3. Tình huống thực tiễn:
- Dự án 5 triệu ha rừng:
- Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 – 2010 của Chính phủ: một
số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể không hoàn thành: thể chế về UBND các cấp; chất
lượng cán bộ, công chức và tiền lương; tin học hóa quản lý hành chính; cải cách
thủ tục hành chính
- Luật Đất đai – Nghị định và Thông tư?
- Kế hoạch CCHC năm 2013 của tỉnh: một số nhiệm vụ không hoàn thành
- Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Khánh Hòa? Năm
2013 tụt 10 bậc (từ 24 xuống 34).
- Kết quả kiểm tra CCHC năm 2013 cho thấy một số điểm bất cập.
4. Nguyên nhân:
- Nhận thức: chưa nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện; chưa nhận thức
đúng về vai trò và ý nghĩa của quản lý thực hiện kế hoạch; dẫn đến chưa quan tâm
thích đáng
- Sự phân công, phối hợp chưa rành mạch, hợp lý và đồng bộ, chủ thể tham
gia chưa đầy đủ, quyền, trách nhiệm và lợi ích chưa tương xứng
- Kiểm tra, hiệu chỉnh và chế tài chưa kịp thời, chặt chẽ.
II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đạt mục tiêu
2. Bảo đảm tiến độ thời gian và sự đồng bộ
3. Hiệu qu
4. Hiệu lực và kỷ cương hành chính
III. MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN THẾ GIỚI
1. Mô hình quản lý dựa vào mục tiêu (manage based-on objective –
MBO):
Khái niệm:
Thuật ngữ quản trị theo mục tiêu được xem như là cách tiếp cận đối với
công việc hoạch định xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1954 trong quyển sách Thực
Hành Quản Trị của Peter Drucker. Sau đó, nhiều chương trình tương tự như quản
trị theo mục tiêu được phát triển với những tên gọi khác nhau ví dụ như “Quản trị
theo kết quả” (Management by results), “Quản trị mục tiêu” (Goals management),
“Kiểm soát và hoạch định công việc” (Work planning and review), “Mục tiêu và
kiểm tra” (Goals and controls) và một số tên gọi khác nữa. Mặc dù mang nhiều tên
gọi khác nhau, nhưng các chương trình này đều có bản chất giống nhau. Với những
đóng góp đáng kể cho công việc quản trị, do vậy quản trị theo mục tiêu không chỉ
các tổ chức kinh doanh mà cả các tổ chức phi kinh doanh như giáo dục, y tế, cơ
quan chính phủ cũng sử dụng phương pháp quản trị th...
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC
Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ Khánh Hòa
I. KHỞI ĐỘNG
1. Câu hỏi thảo luận nhóm:
- Vì sao phải quản lý thực hiện Kế hoạch CCHC?
- Các đồng chí đã tiến hành quản lý kế hoạch như thế nào?
2. Các giả định:
- Điều sẽ xảy ra nếu một kế hoạch, chương trình triển khai không
sự quản lý?
- Điều s xảy ra nếu việc quản không được tiến hành một cách hệ
thống, bài bản?
3. Tình huống thực tiễn:
- Dự án 5 triệu ha rừng:
- Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 2010 của Chính phủ: một
số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể không hoàn thành: thể chế về UBND các cấp; chất
lượng cán bộ, công chức và tiền lương; tin học hóa quản hành chính; cải cách
thủ tục hành chính
- Luật Đất đai – Nghị định và Thông tư?
- Kế hoạch CCHC năm 2013 của tỉnh: một số nhiệm vụ không hoàn thành
- Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Khánh Hòa? Năm
2013 tụt 10 bậc (từ 24 xuống 34).
- Kết quả kiểm tra CCHC năm 2013 cho thấy một số điểm bất cập.
4. Nguyên nhân:
- Nhận thức: chưa nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện; chưa nhận thức
đúng về vai trò ý nghĩa của quản thực hiện kế hoạch; dẫn đến chưa quan tâm
thích đáng
- Sự phân công, phối hợp chưa rành mạch, hợp đồng bộ, chủ thể tham
gia chưa đầy đủ, quyền, trách nhiệm và lợi ích chưa tương xứng
- Kiểm tra, hiệu chỉnh và chế tài chưa kịp thời, chặt chẽ.
II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Kỹ năng quản lý kế hoạch cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý kế hoạch cải cách hành chính - Người đăng: canhsat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kỹ năng quản lý kế hoạch cải cách hành chính 9 10 416