Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7798 lần   |   Lượt tải: 15 lần
KỸ NĂNG THẨM TRA DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CHI
THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực của đại biểu HĐND)
I. KỸ NĂNG THẨM TRA DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A. Mục đích, yêu cầu
Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số chi ngân sách.
Nhiệm vụ của chi thường xuyên là đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan nhà
nước, Đảng, đoàn thể; đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội,
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội và các nhiệm vụ thường
xuyên khác thuộc lĩnh vực nhà nước phải đảm bảo.
Với vai trò như trên, chi thường xuyên quyết định khối lượng và chất
lượng hoạt động quản lý nhà nước, giữ gìn chủ quyền và an ninh quốc gia,
duy trì và phát triển các sự nghiệp xã hội, các dịch vụ công và đảm bảo cho xã
hội hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong điều kiện tổng nguồn ngân sách
còn hạn hẹp thì việc tiết kiệm chi thường xuyên để dành phần ngày càng cao
cho đầu tư phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng, song không vì thế mà để ảnh
hưởng đến chi thường xuyên, không những thế, còn phải phát triển và nâng
cao hiệu quả các hoạt động này, nhất là các lĩnh vực cần ưu tiên.
Việc thẩm tra dự toán chi thường xuyên chính là nhằm đáp ứng yêu cầu
đó.
B. Nội dung thẩm tra:
Thẩm tra dự toán chi thường xuyên gồm các nội dung sau đây:
1. Thẩm tra tổng chi thường xuyên trong mối quan hệ cân đối với tổng
số chi và với chi đầu tư phát triển.
2. Thẩm tra tốc độ tăng trưởng chi thường xuyên, so với các thời kỳ
trước và so với tốc độ tăng chi chung.
3. Thẩm tra chi tiết các nhiệm vụ chi thường xuyên chủ yếu, bao gồm:
- Chi giáo dục - đào tạo
- Chi y tế
- Chi khoa học, công nghệ và môi trường
- Chi sự nghiệp kinh tế
- Chi văn hoá thông tin
1

- Chi phát thanh truyền hình
- Chi thể dục thể thao
- Chi quản lý hành chính
- Chi sự nghiệp kinh tế
- Chi đảm bảo xã hội
- Chi an ninh quốc phòng ở địa phương
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
1. CÁC KỸ NĂNG THẨM TRA CƠ BẢN ĐỐI VỚI DỰ TOÁN CHI
THƯỜNG XUYÊN

1.1. Thẩm tra các căn cứ xây dựng dự toán
Dự toán ngân sách nói chung và dự toán chi thường xuyên nói riêng
được xây dựng trên các căn cứ sau:
- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương gắn với
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên hàng năm:
+ Đối với cấp tỉnh: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước hàng
năm; Thông tư hướng dẫn của...
KỸ NĂNG THẨM TRA DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CHI
THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực của đại biểu HĐND)
I. KỸ NĂNG THẨM TRA DỰ TOÁN CHI THƯNG XUYÊN CỦA NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
A. Mục đích, yêu cầu
Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số chi ngân sách.
Nhiệm vụ của chi thường xuyên là đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan nhà
nước, Đảng, đoàn thể; đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn hội,
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội các nhiệm vụ thường
xuyên khác thuộc lĩnh vực nhà nước phải đảm bảo.
Với vai trò như trên, chi thường xuyên quyết định khối lượng chất
lượng hoạt động quản nhà nước, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia,
duy trì và phát triển các sự nghiệp xã hội, các dịch vụ công và đảm bảo cho xã
hội hoạt động nh thường. Tuy nhiên, trong điều kiện tổng nguồn ngân sách
còn hạn hẹp thì việc tiết kiệm chi thường xuyên đdành phần ngày càng cao
cho đầu tư phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng, song không vì thế mà để ảnh
hưởng đến chi thường xuyên, không những thế, còn phải phát triển nâng
cao hiệu quả các hoạt động này, nhất là các lĩnh vực cần ưu tiên.
Việc thẩm tra dự toán chi thường xuyên chính là nhằm đáp ứng yêu cầu
đó.
B. Nội dung thẩm tra:
Thẩm tra dự toán chi thường xuyên gồm các nội dung sau đây:
1. Thẩm tra tổng chi thường xuyên trong mối quan hệ cân đối với tổng
số chi và với chi đầu tư phát triển.
2. Thẩm tra tốc đ tăng trưởng chi tờng xuyên, so với các thời kỳ
trước và so với tốc độ tăng chi chung.
3. Thẩm tra chi tiết các nhiệm vụ chi thường xuyên chủ yếu, bao gồm:
- Chi giáo dục - đào tạo
- Chi y tế
- Chi khoa học, công nghệ và môi trường
- Chi sự nghiệp kinh tế
- Chi văn hoá thông tin
1
Kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương 9 10 639