Ktl-icon-tai-lieu

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Thảo Nguyên Xanh

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thảo Nguyên Xanh
1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường gọi tắt là ĐTM là việc xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động
phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.
Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại tuy nhưng với việc ĐTM sẽ giúp
cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi, tối ưu về kinh tế và kỹ
thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.
Mỗi ĐTM cần phải xem xết tất cả những ảnh hưởng mong đợi đối với sức khỏe con người, hệ sinh
thái, khí hậu và khí quyển...trong suốt quá trình thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến
môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình
khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.
Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một
địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những
chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính
kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ
sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một
hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp.
Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa
vĩ mô.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi
trường sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về
kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.
2. Tại sao phải Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ? Đánh giá tác động môi trường
đáp ứng được các vấn đề :
- Làm thế nào để phát triển Kinh tế - Xã hội mà không tổn hại đến môi trường.
- Làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển sản xuất, dịch vụ và bảo vệ
môi trường.
- Với mục đích phòng ngừa và kiểm soát các tác động môi trường do việc phát triển kinh tế- xã hội
tạo ra.
Đối tượng Lập báo cá...
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thảo Nguyên Xanh
1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM gì? Lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường gọi tắt ĐTM việc xem xét các nh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động
phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.
Tác động đến môi trường thể tốt hoặc xấu, lợi hoặc hại tuy nhưng với việc ĐTM sẽ giúp
cho các nhà đầu đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi, tối ưu về kinh tế kỹ
thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.
Mỗi ĐTM cần phải xem xết tất cả những ảnh hưởng mong đợi đối với sức khỏe con người, hệ sinh
thái, khí hậu và khí quyển...trong suốt quá trình thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến
môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng các công trình
khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.
Hoạt động phát triển kinh tế - hội đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một
địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn a quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những
chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), loại mang nh
kinh tế - xã hội vi như đề án y dựng công trình xây dựng bản, quy hoạch phát triển, đồ
sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một
hoạt động ý nghĩa vi đối với cấp quốc gia, nhưng thể ý nghĩa đối với nghiệp.
Hoạt động vi nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng khi lại mang ý nghĩa
vĩ mô.
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Thảo Nguyên Xanh - Trang 2
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Thảo Nguyên Xanh - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Thảo Nguyên Xanh 9 10 412