Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Sản Xuất Sản Phẩm Từ PHế Liệu

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu
----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

ĐỊA ĐIỂM

:

CHỦ ĐẦU TƢ :

Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MAI

2

Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015

Số:

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƢ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Dự án: Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu
Kính gửi:

- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Công thƣơng tỉnh Sóc Trăng;
- UBND huyện Châu Thành;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Đầu tƣ năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hƣớng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ
xây dựng công trình;
 Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 của Bộ Công thƣơng v/v Phê duyệt quy
hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
 Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và định hƣớng phát triển các ngành sản xuất, tái chế
sản phẩm từ phế liệu ở Việt Nam nói chung và Sóc Trăng nói riêng trong thời gian tới, chủ
đầu tƣ chúng tôi kính đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Sóc Trăng cho phép đầu tƣ dự án “Nhà
máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu” với các nội dung sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu
2. Địa điểm xây dựng : Lô Q, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh
Sóc Trăng
3

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT, TÁI CHẾ SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU

3. Diện tích nhà máy : 140.185 m2
4. Mục tiêu đầu tƣ
: Xây dựng nhà máy sản xuấ...
Dự án nhà máy sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu
----------------------------------------------------------------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYT MINH
O CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG D ÁN
NHÀ MÁY SN XUT
SN PHM T PH LIU
ĐỊA ĐIỂM :
CH ĐẦU TƢ :
Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015
Lập Dự Án Sản Xuất Sản Phẩm Từ PHế Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Sản Xuất Sản Phẩm Từ PHế Liệu - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Lập Dự Án Sản Xuất Sản Phẩm Từ PHế Liệu 9 10 698