Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi hoangdiem-hutech
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Building a Business Plan
XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH
KINH DOANH
Create a Business Plan as the first step on
your path to success
Xây dựng một kế hoạch kinh doanh như là
bước đầu tiên vào con đường thành công
của bạn

Executive Summary Tóm tắt
 A Business Plan identifies key areas of your business so you can maximize
the time you spend on generating income. 1 kế hoạch kinh doanh chỉ ra
các lĩnh vực kinh doanh, do đó bạn có thể dành tối đa thời gian cho việc
tạo thu nhập
 Key investors will want to look at your Business Plan before providing
capital. Các nhà đầu tư chính sẽ muốn nhìn vào kế hoạch kinh doanh của
bạn trước khi cấp vốn
 A Business Plan helps you start and keep your business on a successful
path. Một KHKD giúp bạn khởi đầu và giữ cho doanh nghiệp của bạn đi
đúng con đường thành công
 You should prepare a Business Plan, although, in reality, many small
business owners do not. Bạn phải chuẩn bị KHKD mặc dù trong thực tế,
một số chủ doanh nghiệp nhỏ không làm.

2

What is a Business Plan?
KHKD là gì?
 A Business Plan is a written document that defines the goals of your
business and describes how you will attain those goals. KHKD là một tài
liệu được viết ra và mô tả bạn sẽ đạt được mục tiêu như thế nào
 A Business Plan is worth your considerable investment of time, effort, and
energy. KHKD xứng đáng cho bạn đầu tư thời gian, nỗ lực và năng lượng.
 A Business Plan sets objectives, defines budgets, engages partners, and
anticipates problems before they occur. KHKD đặt mục tiêu, đề ra ngân
sách, kêu gọi cộng tác và tiên đoán được các vấn đề trước khi xảy ra.

3

10 Reasons Why You Need a Strong
Business Plan 10 lý do bạn cần KHKD
1.
2.

To attract investors. Thu hút nhà đầu tư
To see if your business ideas will work. Xem ý tưởng kinh doanh của bạn
có thực hiện được không
3. To outline each area of the business. Vạch ra lĩnh vực kinh doanh
4. To set up milestones. Đưa ra các cột mốc
5. To learn about the market. Học hỏi về thị trường
6. To secure additional funding or loans. Đảm bảo các khoản vay, góp vốn
7. To determine your financial needs. Quyết định nhu cầu về tài chính của
bạn
8. To attract top-level people. Thu hút những người hàng đầu
9. To monitor your business. Theo dõi việc kinh doanh của bạn
10. To devise contingency plans. Nghĩ ra kế hoạch hành động khẩn cấp
4

How Detailed Should
Your Plan Be? KHKD cần chi tiết như
thế nào?
 Business plans differ widely in their length, appearance, content, and the
emphasis placed on different aspect...
Create a Business Plan as the first step on
your path to success
y dựng một kế hoạch kinh doanh như
bước đầu tiên vào con đường thành công
của bạn
Building a Business Plan
Y DỰNG MỘT KẾ HOCH
KINH DOANH
Lập kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch kinh doanh - Người đăng: hoangdiem-hutech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lập kế hoạch kinh doanh 9 10 981