Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch tiến độ

Được đăng lên bởi mlittlestory
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
6.1.

LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ

KHÁI QUÁT:

Cùng với kế hoạch và ngân sách, đây là một trong những công cụ chính của quản trị dự án. Chức
năng lập kế hoạch tiến độ trong môi trường dự án có vai trò quan trọng hơn so với trong các hoạt
động thường xuyên, bởi vì, dự án không có tính liên tục của các hoạt động hằng ngày, đồng thời lại
phải đối mặt với các vấn đề phối hợp phức tạp hơn nhiều.
Các hoạt động của dự án có thể được lập kế hoạch tiến độ với mức độ chi tiết khác nhau.Trên thực
tế, có thể có nhiều loại kế hoạch tiến độ ví dụ kế hoạch tiến độ chính, kế hoạch tiến độ xây dựng và
kiểm tra, kế hoạch tiến độ lắp ráp. Các loại kế hoạch tiến độ này nói chung dựa trên kế hoạch hành
động đã xác định trước và/hoặc cấu trúc phân tích công việc (WBS).
Cách tiếp cận cơ bản của tất cả các kỹ thuật lập kế hoạch tến độ là xây dựng một mạng lưới các
công việc và mối liên hệ giữa chúng nhằm biểu diễn trình tự giữa các công việc trong dự án. Đồng
thời cần xác định rõ các nhiệm vụ cần phải hoàn thành trước hay phải tiếp sau. Mạng lưới như vậy
là một công cụ hữu hiệu cho việc hoạch định và kiếm soát dự án vì:
•

Là một khuôn khổ chắc chắn cho việc hoạch định, lập kế hoạch tiến độ, theo dõi, và kiểm
soát dự án.

•

Biểu diễn sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc, các gói công việc, và các thành tố công
việc.

•

Chỉ rõ thời điểm các cá nhân nhất định phải sẵn sàng thực hiện công việc nhất định.

•

Giúp bảo đảm việc truyền thông thích hợp giữa các bộ phận và phòng ban.

•

Xác định được thời hạn dự kiến hoàn thành dự án

•

Xác định được các hoạt động được gọi là găng (then chốt) mà nếu trễ sẽ kéo dài thời hạn
thực hiện dự án.

•

Xác định được các hoạt động có thời gian tự do có thể được trì hoãn trong một thời hạn xác
định mà không gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hoặc các hoạt động có nguồn lực dư thừa
có thể điều phối tạm thời cho các hoạt động khác.

•

Xác định thời điểm có thể bắt đầu thực hiện công việc hoặc phải bắt đầu nếu muốn dự án
đúng tiến độ.

•

Nêu rõ các hoạt động phải được phối hợp để tránh các xung đột về thời hạn và hay nguồn lực.

•

Chỉ ra các công việc có thể được thực hiện, hay phải thực hiện đồng thời để đạt được thời
hạn hoàn thành dự án như đã dự kiến.
1

•

Làm giảm nhẹ các xung đột nhân sự bằng cách chỉ rõ những mối liên hệ phụ thuộc của công
việc

•

Tùy theo thông tin sử dụng, có thể cho phép ước lượng xác suất hoàn thành dự án theo các thời
hạn khác nhau, hoặc thời hạn hoàn thành theo một mức xác suất định trước.

6.2.

KỸ THUẬT SƠ...
1
CHƯƠNG 6 LP K HOCH TIN ĐỘ
6.1. KHÁI QUÁT:
Cùng vi kế hoch và ngân sách, đây là mt trong nhng công c chính ca qun tr d án. Chc
năng lp kế hoch tiến độ trong môi trường d án có vai trò quan trng hơn so vi trong các hot
động thường xuyên, bi vì, d án không có tính liên tc ca các hot động hng ngày, đồng thi li
phi đối mt vi các vn đề phi hp phc tp hơn nhiu.
Các hot động ca d án có th được lp kế hoch tiến độ vi mc độ chi tiết khác nhau.Trên thc
tế, có th có nhiu loi kế hoch tiến độ ví d kế hoch tiến độ chính, kế hoch tiến độ xây dng và
kim tra, kế hoch tiến độ lp ráp. Các loi kế hoch tiến độ này nói chung da trên kế hoch hành
động đã xác định trước và/hoc cu trúc phân tích công vic (WBS).
Cách tiếp cn cơ bn ca tt c các k thut lp kế hoch tến độ là xây dng mt mng lưới các
công vic và mi liên h gia chúng nhm biu din trình t gia các công vic trong d án. Đồng
thi cn xác định rõ các nhim v cn phi hoàn thành trước hay phi tiếp sau. Mng lưới như vy
là mt công c hu hiu cho vic hoch định và kiếm soát d án vì:
Là mt khuôn kh chc chn cho vic hoch định, lp kế hoch tiến độ, theo dõi, và kim
soát d án.
Biu din s ph thuc ln nhau gia các công vic, các gói công vic, và các thành t công
vic.
Ch rõ thi đim các cá nhân nht định phi sn sàng thc hin công vic nht định.
Giúp bo đảm vic truyn thông thích hp gia các b phn và phòng ban.
Xác định được thi hn d kiến hoàn thành d án
Xác định được các hot động được gi là găng (then cht) mà nếu tr s kéo dài thi hn
thc hin d án.
Xác định được các hot động có thi gian t do có th được trì hoãn trong mt thi h
n xác
định mà không gây nh hưởng đến tiến độ d án, hoc các hot động có ngun lc dư tha
có th điu phi tm thi cho các hot động khác.
Xác định thi đim có th bt đầu thc hin công vic hoc phi bt đầu nếu mun d án
đúng tiến độ.
Nêu rõ các hot động phi được phi hp để tránh các xung đột v thi hn và hay ngun lc.
Ch ra các công vic có th được thc hin, hay phi thc hin đồng thi để đạt được thi
hn hoàn thành d án như đã d kiến.
Lập kế hoạch tiến độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch tiến độ - Người đăng: mlittlestory
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lập kế hoạch tiến độ 9 10 277