Ktl-icon-tai-lieu

Lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Được đăng lên bởi gianglautg
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BÁC

------

GIÀNG A LAU

LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO
XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN,
GIAI ĐOẠN 2014 – 2023

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Châu

SƠN LA, NĂM 2014

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1
PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................3
1.1. Trên thế giới..............................................................................................3
1.2. Ở Việt Nam...............................................................................................4
1.3. Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên........................................8
PHẦN II: MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................10
2.1. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................10
2.1.1. Mục tiêu chung.....................................................................................10
2.1.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................................................10
2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.............................................................10
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................10
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................10
2.3. Nội dung nghiên cứu..............................................................................10
2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................11
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu..............................................................11
2.4.1.1. Kế thừa tài liệu..................................................................................11
2.4.1.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. 11
2.4.2. Phương pháp sử lí số liệu....................................................................13
PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU..................................15
3.1. Điều kiện tự nhiên:.................................................................................15
3.1.1. Vị trí địa lý:..........................................................................................15
3.1.2. Đặc điểm...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BÁC
------
GIÀNG A LAU
LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO
XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN,
GIAI ĐOẠN 2014 – 2023
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Châu
SƠN LA, NĂM 2014
Lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Người đăng: gianglautg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 9 10 90