Ktl-icon-tai-lieu

Lập và phân tích dự án đầu tư

Được đăng lên bởi tien-ks010
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn học

LẬP VÀ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Version 1.0

CHƯƠNG 1 ......................................................................................................................................................1
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ ĐẦU TƯ ............................................................................................................1
1.1
Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn ................................................................................................... 1
1.1.1
Khái niệm đầu tư................................................................................................................... 1
1.1.2
Các loại đầu tư ...................................................................................................................... 2
1.1.3
Các giai đoạn đầu tư .............................................................................................................. 3
1.2
Khái niệm dự án và dự án đầu tư ................................................................................................. 4
1.2.1
Dự án và những quan niệm về dự án ...................................................................................... 4
1.2.2
Dự án đầu tư ......................................................................................................................... 8
1.3
Quản trị dự án đầu tư .................................................................................................................. 9
Chương 2 ........................................................................................................................................................ 10
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ...................................................................... 10
2.1
Khái quát các bước nghiên cứu và hình thành một dự án đầu tư ................................................. 10
2.1.1
Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư.......................................................................................10
2.1.2
Nghiên cứu tiền khả thi ........................................................................................................11
2.1.3
Nghiên cứu khả thi ...............................................................................................................15
2.2
Trình tự nghiên cứu và lập dự án đầu tư khả thi ......................................................................... 19
2.2.1
Xác định mục đích yêu cầu ...............................................................
i giảng môn học
LẬP VÀ PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Version 1.0
Lập và phân tích dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập và phân tích dự án đầu tư - Người đăng: tien-ks010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Lập và phân tích dự án đầu tư 9 10 550