Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH :
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh :
1.1.1.1.

Định nghĩa :

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử
dụng các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt kết quả
cao nhất trong quá trình hoạt động SXKD với chi phí thấp nhất.
Hiệu quả SXKD không chỉ là thước đo trình độ tổ chức quản lý kinh doanh
mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
1.1.1.2.

Phân loại hiệu quả SXKD :

1.1.1.2.1. Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh doanh xã hội :
Hiệu quả kinh doanh cá biệt là hiệu quả SXKD thu được từ hoạt động
SXKD của từng doanh nghiệp. Biểu hiện chung là lợi nhuận của doanh nghiệp.
Hiệu quả kinh doanh xã hội là sự đóng góp của hoạt động SXKD trong lĩnh
vực mà doanh nghiệp hoạt động vào việc phát triển sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế,
tăng NSLĐ, tăng thu cho ngân sách….
1.1.1.2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp :
Đánh giá hiệu quả SXKD của doanh nghiệp không những đánh giá hiệu quả
tổng hợp của các loại chi phí trong sản xuất và ngoài sản xuất mà còn phải đánh giá
hiệu quả của từng loại chi phí. Hiệu quả SXKD của doanh nghiệp nói chung đươc tạo
thành trên cơ sở hiệu quả các loại chi phí cấu thành.
1.1.1.2.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh :
Hiệu quả tuyệt đối là lượng hiệu quả được tính toán cho từng phương án cụ
thể bằng cách xác định mức lợi ích thu được với lượng chi phí bỏ ra.
Hiệu quả so sánh được xác định bằng cách so sánh các chỉ tiêu hiệu quả
tuyệt đối của các phương án với nhau. Đó chính là mức chênh lệch về hiệu quả tuyệt
đối của các phương án.
1.1.1.3.

Cách xác định hiệu quả SXKD :

Hiệu quả SXKD được xác định bởi mối quan hệ tương quan giữa hai đại
lượng là kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh (đầu ra) và chi phí bỏ ra để thực
hiện các hoạt động kinh doanh đó (đầu vào).
1.1.1.3.1. Theo dạng hiệu số :
Hiệu quả SXKD = Kết quả đầu ra - Chi phí đầu vào
Trong đó:
Kết quả đầu ra được đo bằng các chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ
(doanh thu, …)

Chi phí đầu vào bao gồm: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động và
vốn kinh doanh….
1.1.1.3.2. Theo dạng phân số :
Kết quả đầu ra
Hiệu quả SXKD =
Chi phí đầu vào
Công thức này phản ánh sức sản xuất của các chỉ tiêu phản ánh chi phí đầu
vào.
Với cách tính này sẽ khắc phục những tồn tại khi tính theo dạng hiệu số. Nó
tạo điều kiện nghiên cứu hiệu quả SXKD một cách toàn diện.
1.1.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh do...
CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH :
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh :
1.1.1.1. Định nghĩa :
Hiu qu sn xut kinh doanh mt phm trù kinh t phn ánh trình  s
dng các yu t ca quá trình sn xut kinh doanh ca doanh nghip nhm t kt qu
cao nht trong quá trình hot ng SXKD vi chi phí thp nht.
Hiu qu SXKD không ch  t chc qun kinh doanh
mà còn là v sng còn ca doanh nghip.
1.1.1.2. Phân loại hiệu quả SXKD :
1.1.1.2.1. Hiệu quả kinh doanh biệthiệu quả kinh doanh xã hội :
Hiu qu kinh doanh bit hiu qu   c t ho ng
SXKD ca tng doanh nghip. Biu hin chung là li nhun ca doanh nghip.
Hiu qu kinh doanh hi s a honh
vc doanh nghip hong vào vic phát trin sn xui mu kinh t,

1.1.1.2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp :
u qu SXKD ca doanh nghip không nhu qu
tng hp ca các loi chi phí trong sn xut ngoài sn xut còn ph
hiu qu ca tng loi chi phí. Hiu qu SXKD ca doanh nghio
 hiu qu các loi chi phí cu thành.
1.1.1.2.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh :
Hiu qu tuyng hiu qu c tính toán cho t
th bnh mc lc vng chi phí b ra.
Hiu qu nh bng cách so sánh các ch tiêu hiu qu
tuyi c mc chênh lch v hiu qu tuyt
i c
1.1.1.3. Cách xác định hiệu quả SXKD :
Hiu qu nh bi mi quan h i
ng kt qu c t hou ra) chi phí b  thc
hin các honu vào).
1.1.1.3.1.
Theo dng hiu s :
Hiu qu SXKD = Kt qu u ra - u vào
Trong 
Kt qu     ng các ch tiêu khng sn phm, dch v

Lí luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Lí luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 9 10 90