Ktl-icon-tai-lieu

lí luận về kinh tế hội nhập

Được đăng lên bởi simen18
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1651 lần   |   Lượt tải: 2 lần
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

LỜI NÓI ĐẦU
Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của
lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên
phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ
tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế
giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các
nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh
tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi.
Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác
phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại.
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời
mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng
như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên
lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế.
Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác
liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới thì lại càng cần
thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn có cùng với
ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường
xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công
nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo
được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ
cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất
nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo
chủ trương của Đảng: “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ
khắc phục những khó khăn để hoàn thành sứ mệểẫựP
nh. Hw ồi nh p kinh t qu c t ầ là t t

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

của mình. Bài viết còn có rất nhiều sai sót, em kính mong thầy giúp đỡ em hoàn
thành bài viết tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

PHẦN NỘI DU...
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
L I NÓI Đ U
Toàn c u hoá kinh t xu th t t y u bi u hi n s phát tri n nh y v t c a ế ế ế
l c l ng s n su t do phân ng lao đ ng qu c t di n ra ngày càng sâu r ng trên ượ ế
ph m vi toàn c u d i tác đ ng c a cu c cách m ng khoa h c công ngh và ch t ư
t p trung t b n d n t i hình thành n n kinh t th ng nh t. S h p nh t v kinh t ư ế ế
gi a các qu c gia tác đ ng m nh m sâu s c đ n n n kinh t chính tr c a các ế ế
n c nói riêng và c a th gi i nói chung. Đó là s phát tri n v t b c c a n n kinhướ ế ư
t th gi i v i t c đ tăng tr ng kinh t cao, c c u kinh t có nhi u s thay đ i.ế ế ưở ế ơ ế
S ra đ i c a các t ch c kinh t th gi i nh WTO, EU, AFTA...và nhi u tam giác ế ế ư
phát tri n kc cũng là do toàn c u hđem l i.
Theo xu th chung c a th gi i, Vi t Nam đã và đang t ng b c c g ng chế ế ướ
đ ng h i nh p kinh t qu c t . Đây không ph i là m t m c tiêu nhi m v nh t th i ế ế
mà v n đ mang tính ch t s ng còn đ i v i n n kinh t Vi t Nam hi n nay cũng ế
nh sau này. B i m t n oc mà đi ng c v i xu h ng chung c a th i đ i s tr nênư ượ ướ
l c h u và b cô l p, s m hay mu n n c đó s b lo i b trên đ u tr ng qu c t . ư ườ ế
H n th n a, m t n c đang phát tri n, l i v a tr i qua chi n tranh tàn kh c, ácơ ế ư ế
li t...thì vi c ch đ ng h i nh p kinh t v i khu v c th gi i thì l i ng c n ế ế
thi t h n bao gi h t. Trong quá trình h i nh p, v i n i l c d i dào s n có cùng v iế ơ ế
ngo i l c s t o ra th i c phát tri n kinh t . Vi t Nam s m r ng đ c th tr ng ơ ế ở ộ ượ ườ
xu t nh p kh u, thu t đ c v n đ u t n c ngoài, ti p thu đ c khoa h c công ư ư ướ ế ượ
ngh tiên ti n, nh ng kinh nghi m quý báu c a các n c kinh t phát tri n t o ế ướ ế
đ c i tr ng thu n l i đ phát tri n kinh t . Tuy nhiên, m t v n đ bao giượ ườ ế
cũng hai m t đ i l p. H i nh p kinh t qu c t mang đ n cho Vi t Nam r t ế ế ế
nhi u th i c thu n l i nh ng cũng đem l i không ít khó khăn th thách. Nh ng theo ơ ư ư
ch tr ng c a Đ ng: “ Vi t Nam mu n làm b n v i t t c các n c “, cng ta s ươ ướ
kh c ph c nh ng khó khăn đ hoàn thành s m nh. H i nh p kinh t qu c t t t ẫựPwồ
lí luận về kinh tế hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí luận về kinh tế hội nhập - Người đăng: simen18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
lí luận về kinh tế hội nhập 9 10 493