Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết Quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi tungnh03-ssc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nêu khái niệm rủi ro và rủi ro tài chính. Phân biệt rủi ro tài chính với rủi ro kinh doanh?................3
Câu 2:Rủi ro tín dụng,rủi ro lsuất, rủi ro tỉ giá.................................................................................................3
Câu 3: Trình bày các tác động và ảnh hưởng có thể có của các loại rủi ro tài chính tới ngân hàng thương
mại....................................................................................................................................................................5
Câu 4:Các loại rủi ro tài chính có thể được nhìn nhận và phân tích độc lập với nhau:..................................7
Câu 5: khái niệm, nội dung quản lý rủi ro........................................................................................................7
Câu 6: Quy trình quản lý RRTD, RRLS và RRTG.................................................................................................8
Câu 7: Khái niêm đinh chê tài chính, Sự cần thiêt phải quản lý rủi ro trong các đinh chê tài chính ...........13
Câu 8: Trình bày hiểu biêt về mô hình VaR....................................................................................................14
Câu 9: Phân biệt tổn thất dự kiên (EL) và tổn thất ngoài dự kiên (UL)? Quản tri RRTD là quản tri EL hay
UL? Tại sao?....................................................................................................................................................19
Câu 10: Phân tích sự giống và khác nhau giữa quản lý RRTD của một khoản vay với một danh mục cho
vay?.................................................................................................................................................................19
Câu 11. Nêu các tiêu chí tài chính cơ bản để chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp? Các
tiêu chí cơ bản để chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân?..........................................................22
Câu 12:Mô hình điểm số Z đo lường rủi ro tín dụng.....................................................................................23
Câu 13: Trình bày mô hình 6C........................................................................................................................24
Câu 14. Các mô hình đo lường RRLS? Điều kiện áp dụng từng mô hình:.....................................................25
Câu 15: Trạng thái ngoại tê và rủi ro tín dụng.......................................................................................

 !"#$%&'(%)$
*+,-.$/01$232&4$$05$
46
7&423-08+9:"-.&9:;
6%.$</&=;
>?,+</&=!!*@%!!AB!!*CD
;E -FG%BHIG:/</&=$-FGê 
D*+,3GJK+L!7
MN(HGOPAQN($HGORAQ?/F!!*@&</FPA,
RA*4'M
S"'H$T$$U</&=!!*@./,.#
,M
V5/-3(-3"#$..$$:
V5/-3(-3"#$..$
 WK+-3'TX-&0Y$"#$
*+,K+> 7
7K+-&0Y$!!ABZJ:#$[$K+ 6
6*4$$4 "#$ê  D
>*+,:::\$.$4T5/*+,-]-3::
:\$.^$8:-_$`4$U8:-_$ab8:-_$@aS
;%'''H$T$H:\$.^$8:-_$05$&
8:-_$`4
DE4$$4%:4$$44$&_$VJc+&9=
Gd*$<"#$$4%K$&:'4$$4K$2e$f
7
c9:g/$h5$+9::05$' i&8'(O`
$,Q!cLj!@W7
Lí thuyết Quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết Quản trị rủi ro - Người đăng: tungnh03-ssc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Lí thuyết Quản trị rủi ro 9 10 879