Ktl-icon-tai-lieu

Liên Minh Châu Âu trong nền kinh tế thế giới

Được đăng lên bởi Hùng Dương Đỗ
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lời mở đầu
Tính tất yếu của đề tài
EU là một thực thể chính trị và kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu thế giới. EU có 2/5 nước
thành viên thường trực HĐBA LHQ, 4/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (nhóm G7) và 4/20
nước trong nhóm G20.
EU hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP năm 2013 đạt trên 13 nghìn tỷ Euro, thu nhập bình
quân đầu người là 25700 Euro/người.
EU cũng là nhà tài trợ hợp tác phát triển lớn nhất thế giới, Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó
khăn kinh tế trong những năm qua, EU vẫn duy trì vai trò là nhà tài trợ lớn nhất thế giới với 53
tỷ Euro viện trợ phát triển (ODA) dành cho các nước đang phát triển trong năm 2011, chiếm
hơn 60% tổng viện trợ của thế giới.
EU hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương
mại hai chiều tăng trung bình 15-20% năm, Về đầu tư, hầu hết các nước thành viên và các tập
đoàn lớn của EU đã đầu tư vào Việt Nam.
Vì thế, việc nghiên cứu liên minh châu Âu (EU) sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam hiểu một cách sâu
sắc nhất về thể chế và nguyên tắc hoạt động của liên minh này từ có cơ hội tăng cường hợp tác,
khai tác hiệu quả thế mạnh của cả 2 bên.

Mục đích ngiên cứu




Làm rõ quá trình hình thành và phát triển của liên minh châu Âu, tìm hiểu các dốc mốc
quan trọng, các thể chế, nguyên tắc hoạt động của EU.
Tìm hiểu vị thế, tác động của Liên minh châu Âu (EU) và đồng tiền chung Euro đối với các
nước thành viên và trong nền kinh tế thế giới.
Quan hệ hợp tác của EU với Việt Nam hiện nay và định hướng và một số giải pháp thúc
đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế Việt Nam – EU trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi ngiên cứu
Liên minh châu Âu qua các giai đoạn phát triển cùng các hoạt động sự hình thành trật tự kinh tế
thế giới, hoạt động thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường
tài chính - tiền tệ thế giới, quan hệ hợp tác Việt Nam – EU và những triển vọng trong tương lai.

Phương pháp ngiên cứu
Trên cơ sở những số liệu, bảng biểu thu thập được nhóm chúng tôi đã sử dụng phương pháp
phân tích thực chứng để phân tích về các hoạt động thương mại trong và ngoài khối, hoạt động
đầu tư FDI, tài chính tiền tệ và các chính sách mà liên minh châu Âu đang thực hiện cũng như
các chính sách phát triển trong tương lai. Định hướng và một số giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp
tác về kinh tế Việt Nam – EU trong thời gian tới.
1

Kết cấu đề tài

2

Phần 1: Liên minh châu Âu (EU)
1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Các dấu mốc chính trong quá trình hình thành và ...


 !"
#"$%&'()%*+, -"./012-3, 4
"524
/67+289:4;<=#;<>?5+@0A>
B"$!-445 "$
CDD0E0E7+FGHI0JKG6
:5L:+MHN>OD7!<
?5/D0E1P8(3H5E"0E5:4;;+
QR4ST/DU
/5LKE"Q=UV/W="Q
=6:A>;!X4S:+V6"+E"#E@0
5UY"5V/W
V>+/#Z#B[13\]=56/5V/WE\B
\^76N#^5=U#N_Q:"$D0E+
E/J=UJA#

)`E>>0EU#B[+aEHKK
+E+N#^5=U
b>+EU)#B[13cd65KE
"#56
*/D0EUV/W/N"\KJ0E0e
fN/D0E6V/Wg5$
 !" 
)#B[E5=0EIE5=\>@
+5="Q=K+5="d0"51h8i3+"$
Xd6/+/D0EV/WgL5"Q
#$!%!
b#Q\jL\K/+AJA@0"De.Y\kHl0"Q0E0
0BmZ0Bm6E5="Q=55K+5=
"h8i+d6/E\E#B[/C"
E\E0E5"Q&"\KJ0E0efN/D0
E6V/Wg5$
;
Liên Minh Châu Âu trong nền kinh tế thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên Minh Châu Âu trong nền kinh tế thế giới - Người đăng: Hùng Dương Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Liên Minh Châu Âu trong nền kinh tế thế giới 9 10 183