Ktl-icon-tai-lieu

List of subjects

Được đăng lên bởi phamdung86
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIST OF ACADEMIC SUBJECTS

Name of applicant: PHAM VAN DUNG
Course: Agricultural and Resource Economics
1. 1st Semester
No.

Code

Name of subjects

Credit(s

1

0111951

Economic Theory for Agriculture and Resources

)
4

2

1
0111958

Mathematical Economics for Agriculture and Resources

3

3

1
0111958

Econometrics in Agricultural and Resource Analysis

3

4

3
0111959

Seminar

1

5

7
0111953

Food and Agricultural Supply Chain Management

3

5
Total

14

2. 2nd Semester
No.

Code

Name of subjects

Credit(s

1

0111951

Applied Economics for Agriculture and Resources

)
4

2

2
0111959

Advanced Research Methods in Agricultural and

3

3

1
0111959

Resource Economics
Seminar

1

4

7
0111959

Research Management and Evaluation

3

2

Total
Note: The blue cows are electives

11

...
LIST OF ACADEMIC SUBJECTS
Name of applicant: PHAM VAN DUNG
Course: Agricultural and Resource Economics
1. 1
st
Semester
No. Code Name of subjects Credit(s
)
1 0111951
1
Economic Theory for Agriculture and Resources 4
2 0111958
1
Mathematical Economics for Agriculture and Resources 3
3 0111958
3
Econometrics in Agricultural and Resource Analysis 3
4 0111959
7
Seminar 1
5 0111953
5
Food and Agricultural Supply Chain Management 3
Total 14
2. 2
nd
Semester
No. Code Name of subjects Credit(s
)
1 0111951
2
Applied Economics for Agriculture and Resources 4
2 0111959
1
Advanced Research Methods in Agricultural and
Resource Economics
3
3 0111959
7
Seminar 1
4 0111959
2
Research Management and Evaluation 3
List of subjects - Trang 2
List of subjects - Người đăng: phamdung86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
List of subjects 9 10 547