Ktl-icon-tai-lieu

lựa chọn mô hình quản trị

Được đăng lên bởi yan2512
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lựa chọn giữa mô hình quản trị 1.10 hay 10.10 ?
 - Ngày nay, phần lớn các Doanh nghiệp trong nước đang hoạt
động dựa trên mô hình quản trị 1.10 - tức là người chủ sở hữu đồng thời cũng là
nhà quản lý (hay còn gọi là mô hình quản trị kiểu gia đình). Lý do vì sao đa số
vẫn thường áp dụng mô hình quản trị 1.10 và làm cách nào để chuyển dần sang
mô hình quản trị 10.10 như đa số các Doanh nghiệp nước ngoài thường áp
dụng? Câu trả lời không đơn giản chỉ nằm trong việc “thay đổi cơ cấu hay hệ
thống”
Theo khảo sát gần đây của VNR, các Doanh nghiệp thành công tại Việt Nam vận
hành trên mô hình quản trị 1-10 chiếm tỷ lệ khá lớn. Khoảng 80% doanh nghiệp
thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành của công ty.
Khó khăn từ mô hình quản trị 1.10
Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp trong nước nay đã có
nhiều cơ hội hơn để cùng làm việc với các đối tác nước ngoài. Chúng ta dần
nhận ra những khác biệt, điểm mạnh cũng như điểm yếu trong từng tổ chức, đó
chính là những bài học quý giá từ thực tế về cách thức quản trị doanh nghiệp mà
Doanh nghiệp các nước đang áp dụng.
Đa số doanh nghiệp trên thế giới sử dụng mô hình quản trị 10.10 vì họ đánh giá
cao và xem trọng sự đóng góp của cá nhân vào sự thành công của tổ chức. Cho
dù là cá thể, quy mô nhỏ -vừa hoặc lớn, họ đều áp dụng nguyên tắc này ngoại
trừ một số nhỏ cá biệt nào đó vẫn vận hành theo mô hình quản trị 1.10 vì không
có gì là tuyệt đối. Điều này có thể do ảnh hưởng nếp văn hóa từ gia đình đến xã
hội, học đường v.v.
Với mô hình quản trị 1.10 theo lối gia đình, các Doanh
nghiệp đang dần gặp phải những khó khăn nhất định vì
không thể đảm nhiệm hết tất cả công việc gia tăng từng
ngày theo sự phát triển và mở rộng quy mô của Doanh
nghiệp. Họ không những phải đảm nhiệm từ việc định
hướng chiến lược phát triển cho công ty, mà còn kiêm
nhiệm luôn công tác điều hành, giám sát thực thi.
Song song với cách thức quản lý tập trung quyền lực
trên, nhân viên sẽ không được rèn luyện nhiều để phát
huy tính chủ động trong công việc: Ít phát biểu, bảo sao
làm vậy, có sếp thì làm, thiếu sáng tạo, không hoạch
định. Từng cấp nhân viên và quản lý, từ cao đến thấp
đều không được phân quyền rõ ràng để thực hiện việc

nên làm. Vì thế, Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng kinh
doanh.
Thay đổi là xu hướng tất yếu
Hiện nay, chúng ta đã có nhiều hơn những cơ hội tham gia các hoạt động giao
lưu hội thảo nhằm hướng tới việc hoàn thiện c...
La chn gia mô hình qun tr 1.10 hay 10.10 ?
www.SAGA.vn - Ngày nay, phn ln các Doanh nghip trong nước đang hot
động da trên mô hình qun tr 1.10 - tc là người ch s hu đồng thi cũng là
nhà qun lý (hay còn gi là mô hình qun tr kiu gia đình). Lý do vì sao đa s
vn thường áp dng mô hình qun tr 1.10 và làm cách nào để chuyn dn sang
mô hình qun tr 10.10 như đa s các Doanh nghip nước ngoài thường áp
dng? Câu tr li không đơn gin ch nm trong vic “thay đổi cơ cu hay h
thng”
Theo kho sát gn đây ca VNR, các Doanh nghip thành công ti Vit Nam vn
hành trên mô hình qun tr 1-10 chiếm t l khá ln. Khong 80% doanh nghip
thuc Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam có ch tch Hi đồng qun tr
kiêm nhim v trí Giám đốc điu hành ca công ty.
Khó khăn t mô hình qun tr 1.10
Trong nn kinh tế hi nhp toàn cu, các doanh nghip trong nước nay đã có
nhiu cơ hi hơn để cùng làm vic vi các đối tác nước ngoài. Chúng ta dn
nhn ra nhng khác bit, đim mnh cũng như đim yếu trong tng t chc, đó
chính là nhng bài hc quý giá t thc tế v cách thc qun tr doanh nghip mà
Doanh nghip các nước đang áp dng.
Đa s doanh nghip trên thế gii s dng mô hình qun tr 10.10 vì h đánh giá
cao và xem trng s đóng góp ca cá nhân vào s thành công ca t chc. Cho
dù là cá th, quy mô nh -va hoc ln, h đều áp dng nguyên tc này ngoi
tr mt s nh cá bit nào đó vn vn hành theo mô hình qun tr 1.10 vì không
có gì là tuyt đối. Điu này có th do nh hưởng nếp văn hóa t gia đình đến xã
hi, hc đường v.v.
Vi mô hình qun tr 1.10 theo li gia đình, các Doanh
nghip đang dn gp phi nhng khó khăn nht định vì
không th đảm nhim hết tt c công vic gia tăng tng
ngày theo s phát trin và m rng quy mô ca Doanh
nghip. H không nhng phi đảm nhim t vic định
hướng chiến lược phát trin cho công ty, mà còn kiêm
nhim luôn công tác điu hành, giám sát thc thi.
Song song vi cách thc qun lý tp trung quyn lc
trên, nhân viên s không được rèn luyn nhiu để phát
huy tính ch động trong công vic: Ít phát biu, bo sao
làm vy, có sếp thì làm, thiếu sáng to, không hoch
định. Tng cp nhân viên và qun lý, t cao đến thp
đều không được phân quyn rõ ràng để thc hin vic
lựa chọn mô hình quản trị - Trang 2
lựa chọn mô hình quản trị - Người đăng: yan2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
lựa chọn mô hình quản trị 9 10 400