Ktl-icon-tai-lieu

Luật Ngân Hàng

Được đăng lên bởi buihoa14061994-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC

1 LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên Thế giới dù lớn hay nhỏ đều có Ngân hàng
Trung ương . Các ngân hàng này đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng như việc kiểm
soát và điều tiết mức cung ứng tiền tệ trong nước, thực hiện nhiều nhiệm vụ với chính
phủ. Tuy nhiên mỗi quốc gia có lịch sử hình thành và một nền văn hóa riêng, tính đa
dạng về văn hóa và lịch sử hình thành là nguyên nhân chính tạo ra sự khác nhau trong
cách thức tổ chức đời sống và xã hội giữa các quốc gia trên thế giới.
Các NHTW1 có thể khác nhau về cấu trúc, họ chia sẻ trách nhiệm chung trong việc
duy trì sự ổn định tiền tệ và tài chính. Nói một cách khác, trách nhiệm NHTW ảnh
hưởng đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng tài chính và tham gia vào phát triển kinh tế
tổng thể của cả quốc gia.
Một trong những NHTW tốt nhất của Châu Á hiện nay phải nhắc đến chính là
NHTW của Malaysia- Neraga. Sự phát triển và tầm quan trọng của Neraga không chỉ ảnh
hưởng đến đất nước Malaysia nói riêng mà còn ảnh hưởng đến cục diện kinh tế của hệ
thống ngân hàng tại Châu Á nói chung. Thông qua bài luận này, nhóm xin trình bày rõ

1 Ngân hàng Trung ương.

2

hơn về quan điểm cũng như những vấn đề pháp lý xung quanh đề tài:” Địa vị pháp lý 2
của NHTW Malaysia”. Bài tiểu luận của nhóm gồm các phần sau:
I.

Tổng quan về NHTW Malaysia

II.

Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo điều hành NHTW Malaysia

III.

Hoạt động của NHTW Malaysia

IV.

Đánh giá và phân tích vị trí pháp lý của NHTW Malaysia

2 NỘI DUNG
1. Lý luận chung về NHTW 3:
1.1.

Khái niệm chung về NHTW :

NHTW là một định chế tài chính công cộng thực hiện nhiệm vụ phát hành tiền và
điều tiết lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế quốc dân., điều này thể hiện thông qua các chức năng của NHTW : độc quyền
phát hành tiền, ngân hàng của các ngân hàng và NHTW là ngân hàng của chính phủ,
trong đó chức năng phát hành tiền là chức năng cơ bản nhât mà không có một tổ chức
nào thay thế được. Để NHTW có thể thay mặt chính phủ thực hiện tốt chức năng điều
tiết lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế, NHTW phải sử dụng các công cụ của chính sách
tiền tệ như: lãi suất chiết khấu và tái chíết khấu, tỷ lệ dự trữ, hạn mức tín dụng, thị trường
mở…
2 Địa vị pháp lý chính là sự xem trọng tư cách của pháp luật đối với chủ thể tham gia vào

quan hệ pháp luật, thể hiện vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ pháp luật và đi liền
với nó là quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh. Địa vị pháp lý là
nền tản...
MỤC LỤC
1 LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên Thế giới dù lớn hay nhỏ đều Ngân hàng
Trung ương . Các ngân hàng này đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng như việc kiểm
soát điều tiết mức cung ứng tiền tệ trong nước, thực hiện nhiều nhiệm vụ với chính
phủ. Tuy nhiên mỗi quốc gia lịch sử hình thành một nền văn hóa riêng, tính đa
dạng về văn a và lịch sử hình thành nguyên nhân chính tạo ra sự khác nhau trong
cách thức tổ chức đời sống và xã hội giữa các quốc gia trên thế giới.
Các NHTW
1
thể khác nhau về cấu trúc, họ chia sẻ trách nhiệm chung trong việc
duy trì sự ổn định tiền tệ tài chính. Nói một cách khác, trách nhiệm NHTW ảnh
hưởng đến sự phát triển của sở hạ tầng tài chính tham gia o phát triển kinh tế
tổng thể của cả quốc gia.
Một trong những NHTW tốt nhất của Châu Á hiện nay phải nhắc đến chính
NHTW của Malaysia- Neraga. Sự phát triển và tầm quan trọng của Neraga không chỉ ảnh
hưởng đến đất ớc Malaysia nói riêng còn nh ởng đến cục diện kinh tế của hệ
thống ngân hàng tại Châu Á nói chung. Thông qua bài luận này, nhóm xin trình y
1 Ngân hàng Trung ương.
1
Luật Ngân Hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Ngân Hàng - Người đăng: buihoa14061994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Luật Ngân Hàng 9 10 138