Ktl-icon-tai-lieu

Lực Lượng sản xuất ( bản tham khảo)

Được đăng lên bởi giangdoan333
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lực Lượng Sản XuấtI. KHÁI NIỆM LLSX VÀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG LLSX.
1. Khái niệm LLSX.
a. Định nghĩa và tính chất LLSX.
LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trong các
quá trình sản xuất của xã hội tức là trong quá trình con người cải tạo, cải
biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn tại và phát triển của
mình. Như vậy, xét về mặt tính chất thì khái niệm LLSX, nó phản ánh
một số tính chất căn bản sau: Trước hết, nó phản ánh quan hệ giữa con
người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Là động vật cao cấp nhất, là
tinh hoa của muôn loài, con người là sản phẩm của quá trình phát triển
hết sức lâu dài của giới tự nhiên. Con ngưòi phải tìm kiếm mọi điều kiện
cần thiết cho sự tồn tại trong đời sống tự nhiên như thức ăn, thức uống,
nhà để ở. Theo một số nhà nhân học khẳng định nhánh người bắt đầu
hình thành rõ cách đây khoảng 10 triệu năm bắt đầu từ “vượn người ”.
Khi đó vượn người đã biết sử dụng gậy gộc, đá, xương động vật làm công
cụ và bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ cũng như dùng lửa.
Nhưng cuộc sống của loài vượn vẫn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn
vào thiên nhiên, sinh sống hoàn toàn tuỳ theo bản năng vốn có trong cơ
thể và những thứ sẵn có trong tự nhiên, có thể nói là hoàn toàn phụ
thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian vượn người tiến hoá thành người khéo,
người đứng thẳng, người khôn và con người hiện đại ngày nay. Nhưng sự
tiến hoá ấy không làm thay đổi mối quan hệ mật thiết giữa con người với
tự nhiên. Ngày nay, con người vẫn đang chinh phục tự nhiên bằng nhiều
hình thức và phương pháp khác nhau. Như vậy, ngay từ thời kỳ sơ khai
nhất, con người đã biết dựa vào những thứ vốn có trong tự nhiên để cải
biến nó theo nhu cầu sinh tồn và phục vụ nhu cầu sống của mình. Do đó
ta thấy rõ một sự thật tất yếu khách quan là con người không thể tồn tại
nếu không có mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên.

Đồng thời nó cũng thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người
cụ thể hơn là biểu hiện mức độ, khả năng chinh phục tự nhiên của con
người. Trong thời nguyên thuỷ con người chỉ mới sử dụng những công cụ
hết sức thô sơ, hầu hết là những công cụ thủ công vào quá trình lao
động sản xuất. Do đó năng suất lao động thấp kém, con người chưa tạo...
Lực Lượng Sản Xuất
hp://tailieu.vn/doc/eu-luan-triet-hoc-nhan-to-con-nguoi-trong-luc-luong-san-xuat-
voi-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-d-188669.html
hp://kiemtailieu.com/kinh-te-quan-ly/tai-lieu/vai-tro-cua-nguon-nhan-luc-doi-voi-su-
tang-truong-kinh-te-o-viet-nam/18.html
I. KHÁI NIỆM LLSX VÀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG LLSX.
1. Khái niệm LLSX.
a. Định nghĩa và tính chất LLSX.
LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trong các
quá trình sản xuất của xã hội tức là trong quá trình con người cải tạo, cải
biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn tại và phát triển của
mình. Như vậy, xét về mặt tính chất thì khái niệm LLSX, nó phản ánh
một số tính chất căn bản sau: Trước hết, nó phản ánh quan hệ giữa con
người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Là động vật cao cấp nhất, là
tinh hoa của muôn loài, con người là sản phẩm của quá trình phát triển
hết sức lâu dài của giới tự nhiên. Con ngưòi phải tìm kiếm mọi điều kiện
cần thiết cho sự tồn tại trong đời sống tự nhiên như thức ăn, thức uống,
nhà để ở. Theo một số nhà nhân học khẳng định nhánh người bắt đầu
hình thành rõ cách đây khoảng 10 triệu năm bắt đầu từ “vượn người ”.
Khi đó vượn người đã biết sử dụng gậy gộc, đá, xương động vật làm công
cụ và bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ cũng như dùng lửa.
Nhưng cuộc sống của loài vượn vẫn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn
vào thiên nhiên, sinh sống hoàn toàn tuỳ theo bản năng vốn có trong cơ
thể và những thứ sẵn có trong tự nhiên, có thể nói là hoàn toàn ph
thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian vượn người tiến hoá thành người khéo,
người đứng thẳng, người khôn và con người hiện đại ngày nay. Nhưng sự
tiến hoá ấy không làm thay đổi mối quan hệ mật thiết giữa con người với
tự nhiên. Ngày nay, con người vẫn đang chinh phục tự nhiên bằng nhiều
hình thức và phương pháp khác nhau. Như vậy, ngay từ thời kỳ sơ khai
nhất, con người đã biết dựa vào những thứ vốn có trong tự nhiên để cải
biến nó theo nhu cầu sinh tồn và phục vụ nhu cầu sống của mình. Do đó
ta thấy rõ một sự thật tất yếu khách quan là con người không thể tồn tại
nếu không có mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên.
Lực Lượng sản xuất ( bản tham khảo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lực Lượng sản xuất ( bản tham khảo) - Người đăng: giangdoan333
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lực Lượng sản xuất ( bản tham khảo) 9 10 449