Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết kế toán

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU TIỀN MẶT

2

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG CHI TIỀN MẶT

3

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN
MẶT

4

MẪU PHIẾU THU

5

MẪU PHIẾU CHI

6

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG
THU TIỀN GỬI

7

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG CHI TIỀN
GỬI

8

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN GỬI

9

10

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

11

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG MUA
HÀNG

12

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA HÀNG

13

MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO

Bảng
Bảng

HĐ
HĐ
bán
bán

kê
kê hàng
hàng
mua
do
mua do
NCC
NCC
hàng
hàng
lập
lập

14

15

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

16

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

17

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

18

MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO

Hóa
Hóa
đơn
đơn
GTGT
GTGT
lập
lậpcho
cho
người
người
mua
mua

19

20

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHO

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHO

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT TƯ
(Phương pháp kê khai thường xuyên)

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT TƯ
(Phương pháp kiểm kê định kỳ)

CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN

Phiếu
Phiếu
nhập
nhập
kho
kho

CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN

Phiếu
Phiếu
xuất
xuất
kho
kho

27

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TĂNG TSCĐ

28

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG GIẢM TSCĐ

29

TĂNG TSCĐ

30

THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN TSCĐ

31

KHẤU HAO TSCĐ

32

MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO
LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ

33

34

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THUẾ

35

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
(Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

36

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
(Thuế GTGT đầu ra phải nộp)

37

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ
THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
Thuế GTGT đầu vào

38

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ
THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Thuế
GTGT
đầu ra

39

TỜ KHAI THUẾ GTGT

Xem
và in
báo
cáo

40

41

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

42

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

43

MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO

Bảng
Bảng
chấm
chấm
công
công

44

MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO

Bảng
Bảng
thanh
thanh
toán
toán
tiền
tiền
lương
lương

46

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

47

PHƯƠNG PHÁP KKTX

48

PHƯƠNG PHÁP KKĐK

49

CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN

50

51

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

52

MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

53

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

54

THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Bảng cân đối kế toán)

Trích
Trích
“Bảng
“Bảng
CĐKĐ”
CĐKĐ”

55

THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Thuyết minh Báo cáo tài chính)

Trích
Trích
“Thuyết
“Thuyết
minh
minh
BCTC”
BCTC”

56

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết kế toán - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
lý thuyết kế toán 9 10 185