Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản Chương 1 Giới thiệu

Được đăng lên bởi tuongvan0912
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
¾Giáo trình chính:
o Ngô Thị Thu, Trần Thị Ngọc Trang,… (2011),
Marketing căn bản, NXB Lao động – Xã hội, TP.
HCM.

MARKETING CĂN BẢN

¾Tài liệu tham khảo
o Quách Thị Bửu Châu (2010), Marketing căn bản,
NXB Lao động, TP. HCM.
o Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of
Marketing, 14th edition, Pearson Prentice Hall
o…

ThS. Lê Đình Nghi
Email: nghiledinh@gmail.com
Tel: 0966023846
1

2

NỘI DUNG

GIÁO TRÌNH CHÍNH

¾Chương 1. Tổng quan về marketing
¾Chương 2. Thị trường và nghiên cứu thị trường
¾Chương 3. Chiến lược sản phẩm
¾Chương 4. Chiến lược giá
¾Chương 5. Chiến lược phân phối
¾Chương 6. Chiến lược chiêu thị

3

4

NỘI DUNG
¾Quá trình phát triển các quan điểm marketing
và sự hình thành marketing hiện đại
¾Định nghĩa marketing
¾Các nguyên tắc và mục tiêu marketing
¾Vai trò và chức năng của marketing
¾Marketing mix

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ MARKETING

5

6

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
MARKETING

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
MARKETING

¾“Hiện tượng” Marketing xuất hiện từ 1650 ở
Nhật Bản – thương gia của dòng họ Mitsui.
¾Thế kỷ 19, Cyrus và Lormick bắt đầu nghiên
cứu một cách có hệ thống về Marketing ở
phương Tây.
¾Đầu thế kỷ 20 nhiều cơ sở nghiên cứu
Marketing lần lượt ra đời. Được giảng dạy tại
Mỹ

¾Sau thế chiến II, những năm 50-60 của thế kỷ
20, Marketing được truyền bá rộng rãi ở châu
Âu và Nhật Bản.
¾Tại Việt Nam

7

8

o Nghiên cứu và ứng dụng Marketing đã có ở miền
Nam từ trước năm 1975
o Sau năm 1975: Marketing được nghiên cứu và phát
triển từ khi chuyển đổi kinh tế theo cơ chế thị
trường, 1986.

CÁC QUAN ĐIỂM MARKETING

CÁC QUAN ĐIỂM MARKETING

¾Marketing định hướng sản xuất: tập trung tăng
qui mô sản xuất để hạ giá thành sản phẩm và
bán rộng rãi với giá hạ
¾Marketing định hướng sản phẩm: tập trung cải
tiến chất lượng, công dụng của sản phẩm
¾Marketing định hướng bán hàng: cho rằng
người tiêu dùng thường thụ động trong mua
sắm Î nhà sản xuất cần tập trung nhiều nỗ lực
vào hoạt động bán hàng để kích thích tiêu thụ

¾ Marketing định hướng nhu cầu (định hướng
marketing): phải xác định chính xác nhu cầu, sáng
tạo ra, cung cấp và truyền thông các giá trị vượt
trội cho khách hàng trong thị trường mục tiêu đã
chọn

9

10

CÁC QUAN ĐIỂM MARKETING

o Tập trung vào thị trường mục tiêu
o Xác định chính xác nhu cầu, mong muốn của khách
hàng
o Phối hợp nhiều nỗ lực marketing chứ không tập trung
vào một yếu tố
o Mục tiêu là đạt lợi nhuận thông qua thỏa mãn nhu cầu
của khách hàng

CÁC QUAN ĐIỂM MARKETING

¾Marketing định hướng xã hội: kết hợp lợi í...
MARKETING CĂN BN
ThS. Lê Đình Nghi
Email: nghiledinh@gmail.com
Tel: 0966023846
1
TÀI LIU THAM KHO
¾Giáo trình chính:
oNgô Th Thu, TrnTh Ngc Trang,… (2011),
Marketing cănbn, NXB Lao động–Xãhi, TP.
HCM.
¾Tài liuthamkho
oQuách Th Bu Châu (2010), Marketing cănbn,
NXB Lao động, TP. HCM.
oPhilip Kotler, Gary Armstrong, Principles of
Marketing, 14
th
edition, Pearson Prentice Hall
o
2
GIÁO TRÌNH CHÍNH
3
NI DUNG
¾Chương 1. Tng quan v marketing
¾Chương 2. Th trường và nghiên cuth trường
¾Chương 3. Chiếnlượcsnphm
¾Chương 4. Chiếnlượcgiá
¾Chương 5. Chiếnlược phân phi
¾Chương 6. Chiếnlượcchiêuth
4
Chương 1
TNG QUAN V MARKETING
5
NI DUNG
¾Quá trình phát trin các quan đim marketing
và s hình thành marketing hin đại
¾Định nghĩa marketing
¾Các nguyên tcvàmc tiêu marketing
¾Vai trò và chcnăng ca marketing
¾Marketing mix
6
Marketing căn bản Chương 1 Giới thiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing căn bản Chương 1 Giới thiệu - Người đăng: tuongvan0912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Marketing căn bản Chương 1 Giới thiệu 9 10 886