Ktl-icon-tai-lieu

Marketing Công nghiệp

Được đăng lên bởi kid-unlimit-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: Phạm Đức Phú
MSSV: 31101020562
STT: 96
Giảng Viên: Ths. Đinh Tiên Minh
Môn: Marketing Công nghiệp (B2B)
Đề 4: Compare and contrast the composition of the buying centres for the following
buying situation:
a) Purchase of a $10 million instrument compared to a $10.000 purchase of maintenace,
repair and operating items.
b) Purchase of a $10 million instrument for the first time compared to the purchase of a
second unit of a $10 million instrument (the first unit bought six months ago).
Tạm dịch: so sánh và chỉ ra sự khác biệt vai trò của các yếu tố trong phòng thu mua ở
những trường hợp sau
a) Mua 1 thiết bị giá 10 triệu Đô so với mua 10 ngàn Đô các dụng cụ dùng để bảo trì, sửa
chữa và vận hành
b) Mua mới 1 thiết bị 10 triệu Đô so với việc mua 1 thiết bị thứ 2 giá 10 triệu Đô (thiết bị
đầu đã mua cách đây 6 tháng).

Bài làm:
Có thể gọi đơn vị mua của một tổ
chức là trung tâm mua (buying
center), bao gồm các cá nhân và
các nhóm có tham dự vào tiến
trình quyết định mua, cùng chia sẻ
một số mục tiêu chung và những
rủi ro phát sinh từ các quyết định
mua.

Trung tâm mua không phải là một
đơn vị cố định và chính thức bên
trong tổ chức mua; đó là tập hợp
các vai trò mua do những người
khác nhau đảm nhận cho những công việc mua khác nhau. Trong tổ chức, quy mô và thành phần

của trung tâm mua sẽ thay đổi theo những loại sản phẩm khác nhau và tình huống mua khác
nhau. Đối với một số trường hợp mua theo thường lệ, một người (một nhân viên cung ứng chẳng
hạn) có thể đảm nhiệm tất cả các vai trò của trung tâm mua và là người duy nhất có liên quan đến
quyết định mua. Đối với một số trường hợp mua phức tạp, trung tâm mua có thể bao gồm những
người từ các cấp và các phòng ban khác nhau của tổ chức
(nguồn: )

Trường hợp a:




Đối với việc mua thiết bị trị giá 10 triệu Đô, đây là thiết bị giá trị rất lớn nên hành vi mua
rất phức tạp, yêu cầu sự phân tích các vấn đề liên quan đến việc mua thiết bị (vd: lợi ích,
nhà cung ứng nào tốt nhất, giá cả như vậy có hợp lý không?.....) để đi đến thống nhất của
tất cả các bộ phận ở trung tâm mua.
Đối với việc mua 10 ngàn Đô cho gói bảo trì, sửa chữa và vận hành chỉ cần 1 vài bộ phận
của phòng thu mua có thể tự quyết định ví dụ như: người sử dụng hay và người ảnh
hưởng và người quyết định vì sản phẩm có giá trị nhỏ, nên hành vi mua đơn giản, không
phức tap.

Trường hợp b:



Viêc mua thiết bị mới 10 triệu Đô cũng giống như ở t...
Họ và tên: Phạm Đức Phú
MSSV: 31101020562
STT: 96
Giảng Viên: Ths. Đinh Tiên Minh
Môn: Marketing Công nghiệp (B2B)
Đề 4: Compare and contrast the composition of the buying centres for the following
buying situation:
a) Purchase of a $10 million instrument compared to a $10.000 purchase of maintenace,
repair and operating items.
b) Purchase of a $10 million instrument for the first time compared to the purchase of a
second unit of a $10 million instrument (the first unit bought six months ago).
Tạm dịch: so sánh và chỉ ra sự khác biệt vai trò của các yếu tố trong phòng thu mua ở
những trường hợp sau
a) Mua 1 thiết bị giá 10 triệu Đô so với mua 10 ngàn Đô các dụng cụ dùng để bảo trì, sửa
chữa và vận hành
b) Mua mới 1 thiết bị 10 triệu Đô so với việc mua 1 thiết bị thứ 2 giá 10 triệu Đô (thiết bị
đầu đã mua cách đây 6 tháng).
Bài làm:
Có thể gọi đơn vị mua của một tổ
chức là trung tâm mua (buying
center), bao gồm các cá nhân và
các nhóm có tham dự vào tiến
trình quyết định mua, cùng chia sẻ
một số mục tiêu chung và những
rủi ro phát sinh từ các quyết định
mua.
Trung tâm mua không phải là một
đơn vị cố định và chính thức bên
trong tổ chức mua; đó là tập hợp
các vai trò mua do những người
khác nhau đảm nhận cho những công việc mua khác nhau. Trong tổ chức, quy mô và thành phần
Marketing Công nghiệp - Trang 2
Marketing Công nghiệp - Người đăng: kid-unlimit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Marketing Công nghiệp 9 10 481