Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu điều kiện hợp đồng FIDIC

Được đăng lên bởi hungcuongvietnam82
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§iÒu kiÖn hîp ®ång FIDIC
§iÒu kiÖn chung
Môc lôc
1. Nh÷ng quy ®Þnh chung
§Þnh nghÜa
DiÔn gi¶i
C¸c c¸ch th«ng tin
LuËt vµ ng«n ng÷
Thø tù u tiªn cña c¸c tµi liÖu
Tho¶ thuËn hîp ®ång
Nhîng l¹i
Sù cÈn träng vµ cung cÊp tµi liÖu
C¸c b¶n vÏ hoÆc chØ dÉn bÞ chËm trÔ
ViÖc Chñ ®Çu t sö dông tµi liÖu cña Nhµ thÇu
ViÖc Nhµ thÇu sö dông tµi liÖu Chñ ®Çu t
C¸c chi tiÕt bÝ mËt
Tu©n thñ luËt ph¸p
Tr¸ch nhiÖm chung vµ tr¸ch nhiÖm riªng
ViÖc thÈm tra vµ kiÓm to¸n cña Ng©n hµng
2. chñ ®Çu t
QuyÒn TiÕp cËn c«ng trêng
GiÊy phÐp, chøng chØ hoÆc giÊy chÊp thuËn
Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t
Sù thu xÕp tµi chÝnh cña Chñ ®Çu t
KhiÕu n¹i cña Chñ ®Çu t
3. Nhµ t vÊn
NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Nhµ t vÊn
Uû quyÒn cña Nhµ t vÊn
ChØ dÉn cña Nhµ t vÊn
Thay thÕ Nhµ t vÊn
QuyÕt ®Þnh
4. Nhµ thÇu
Tr¸ch nhiÖm chung cña Nhµ thÇu
B¶o l·nh thùc hiÖn
§¹i diÖn Nhµ thÇu
Nhµ thÇu phô
Nhîng l¹i lîi Ých cña Hîp ®ång ThÇu p
Hîp t¸c
§Þnh vÞ c¸c mèc
C¸c quy ®Þnh vÒ an toµn
§¶m b¶o chÊt lîng
D÷ liÖu vÒ c«ng trêng
TÝnh chÊt ®Çy ®ñ cña Gi¸ Hîp ®ång ®îc chÊp nhËn
§iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng lêng tríc ®îc
Mẫu điều kiện hợp đồng FIDIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu điều kiện hợp đồng FIDIC - Người đăng: hungcuongvietnam82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Mẫu điều kiện hợp đồng FIDIC 9 10 380