Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường hoạt động của tổ chức (doanh nghiệp)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA
TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP )

Khaùi nieäm vaø söï phaân loaïi moâi tröôøng
2. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp
3. Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi moâi tröôøng
4. Kyõ thuaät phaân tích SWOT
1.

KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG
 Moâi

tröôøng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ( doanh nghieäp ) laø
toång hôïp caùc yeáu toá töø beân ngoaøi vaø töø beân trong
thöôøng xuyeân taùc ñoäng , aûnh höôûng ñeán keát quaû hoaït
ñoäng cuûa toå chöùc ( doanh nghieäp)

 
 Phaân
1.
2.

loaïi moâi tröôøng

theo phaïm vi vaø caáp ñoä cuûa moâi tröôøng
theo möùc ñoä phöùc taïp vaø naêng ñoäng cuûa moâi tröôøng

PHAÂN LOAÏI MOÂI TRÖÔØNG THEO PHAÏM VI
VAØ CAÁP ÑOÄ
MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ
1.
2.
3.
4.
5.

Caùc
Caùc
Caùc
Caùc
Caùc

yeáu
yeáu
yeáu
yeáu
yeáu

toá
toá
toá
toá
toá

kinh teá
chính phuû vaø chính trò
xaõ hoäi
daân soá Yeáu toá coâng ngheä
töï nhieân

MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ (TAÙC NGHIEÄP)
1.
2.
3.
4.

Caùc ñoái thuû caïnh tranh
Khaùch haøng
Nhöõng ngöôøi cung caáp
Caùc nhoùm aùp löïc

MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguoàn nhaân löïc
Khaû naêng nghieân cöùu phaùt trieån
Saûn xuaát
Taøi chính
Marketing
Vaên hoaù toå chöùc

PHAÂN LOAÏI THEO MÖÙC ÑOÄ PHÖÙC TAÏP VAØ BIEÁN ÑOÄNG
CUÛA MOÂI TRÖÔØNG
Möùc ñoä
bieán ñoäng

OÅN ÑÒNH

Möùc ñoä
phöùc taïp

NAÊNG ÑOÄNG

(1)
-

MT ít caùc yeáu toá

-MT

Caùc yeáu toá ít thay
ñoåi

-Caùc

(3)

PHÖÙC TAÏP

(2) Ñôn giaûn – naêng ñoäng

-

ÑÔN GIAÛN

Ñôn giaûn – oån ñònh

Phöùc taïp – oån ñònh

(4) Phöùc taïp – naêng ñoäng

-

MT coù nhieàu yeáu toá

-MT

-

Caùc yeáu toá ít thay
ñoåi

-Caùc

coù ít caùc yeáu toá

yeáu toá bieán ñoäng
thöôøng xuyeân.

coù nhieàu yeáu toá

yeáu toá bieán ñoäng
thöôøng xuyeân.

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑEÁN HOAÏT
ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP
1.
2.
3.


1.
2.

Ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
Ñeán phaïm vi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
Ñeán muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp
 
Moâi tröôøng coù theå taùc ñoäng ñeán doanh nghieäp
theo 2 höôùng
Höôùng thuaän , khi noù taïo ra cô hoäi thuaän lôïi cho
DN phaùt trieån
Höôùng nghòch , khi noù ñe doïa vaø gaây thieät haïi ñeán
söï phaùt trieån cuûa DN

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
MOÂI TRÖÔØNG
1.Nghieân cöùu moâi tröôøng trong traïng thaùi tónh vaø traïng thaùi ñoäng
A. Traïng thaùi tónh
Keát caáu cuûa moâi tröôøng
 Tính chaát vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa töøng yeáu toá
B. Traïng thaùi ñoäng
 Phaân tích xu höôùng vaän ñoäng cuûa töøng yeáu toá cuûa töøng loaïi moâi tröôøng...
Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA
TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP )
 
  ! 
"
# $% &
' ()*+,-.
Môi trường hoạt động của tổ chức (doanh nghiệp) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường hoạt động của tổ chức (doanh nghiệp) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Môi trường hoạt động của tổ chức (doanh nghiệp) 9 10 446