Ktl-icon-tai-lieu

Môn kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 18845 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng phát triển với phát triển bền vững, qua đó
đồng chí hãy phân tích vì sao trong quá trình phát triển bền vững phải là xu thế phát triển tất
yếu của VN trong giai đoạn hiện nay.
Bài làm: Ngày nay, khả năng, trình độ tăng trưởng, phát triển kinh tế là điều kiện quyết định
sự tồn tại của một quốc gia trong xu hướng phát triển chung của thế giới. Xu thế khách quan
này bắt nguồn từ quy luật chung cho tất cả các quốc gia muốn thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu
đều đặt cho mình mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, lâu dài và bền vững. Song, cần
phải xác định tăng trưởng, phát triển kinh tế là một quá trình trong dài hạn, có những nội dung
khác nhau ở từng giai đoạn phát triển và cho đến nay, những nội dung đó được xác định: tăng
trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Nên mỗi quốc gia cần chọn cho mình nội
dung, hướng phát triển phù hợp với yêu cầu, điều kiện và phù hợp xu hướng quốc tế. Trong đó,
phát triển bền vững ngày càng trở thành trung tâm của sự phát triển trong mọi lĩnh vực khi xã
hôi bước vào thế kỷ 21. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, VN cần phát triển theo
hướng phát triển bền vững.
Một vấn đề trung tâm, vấn đề xuất phát để nói đến sự phồn vinh của các quốc gia là TTKT.
Tất cả các quốc gia muốn thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu đều đặt cho mình mục tiêu phấn đấu
TTKT cao, lâu dài và trên cơ sở kinh tế đó, họ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính trị-xã hội
quan trọng khác.
TTKT chính là sự gia tăng về mặt quy mô sản lượng của nền kinh tế trong 1 thời kỳ nhất
định (thường được ấn định là 1 năm). Để biểu thị sự tăng trưởng kinh tế, người ta thường dùng
mức tăng lên của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hay tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức
tăng đó thường tính cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hay tính bình quân theo đầu người của
thời kỳ sau so với thời kỳ trước đó.
Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy TTKT chỉ là điều kiện cần chứ chưa là điều kiện đủ cho
giảm nghèo. Tác động giảm nghèo của TTKT phụ thuộc vào vấn đề phân phối thu nhập. Trong
bất kỳ tình huống nào, nếu chỉ dựa vào TTKT để giảm nghèo thì vô cùng ảo tưởng vì trên thực
tế TTKT nền KTTT luôn có xu hướng đem lại nhiều lợi ích cả tuyệt đối và tương đối cho người
giàu vì họ là những người có lợi thế về tất cả các mặt đối với người nghèo. Đó là chưa nói đến
những vấn đề KT-XH- chính trị khác mà bản thân TTKT không thôi thì không thể giải quyết.
Từ sự giới hạn của TTKT, khái niệm PTKT ra đời. Bởi mục tiêu của mỗi qu...
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng phát triển với phát triển bền vững, qua đó
đồng chí hãy phân ch sao trong qu trình phát triển bền vững phải là xu thế phát triển tất
yếu của VN trong giai đoạn hiện nay.
Bài làm: Ngày nay, khả năng, trình độ tăng trưởng, phát triển kinh tế là điều kiện quyết định
sự tồn tại của một quốc gia trong xu ớng phát triển chung của thế giới. Xu thế khách quan
này bắt nguồn từ quy luật chung cho tất cả các quốc gia muốn thoát khỏi nghèo nànlạc hậu
đều đặt cho mình mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, lâu dài và bền vững. Song, cần
phải xác định tăng trưởng, phát triển kinh tế một quá trình trong dài hạn, những nội dung
khác nhau từng giai đoạn phát triển và cho đến nay, những nội dung đó được xác định: tăng
trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Nên mỗi quốc gia cần chọn cho mình nội
dung, hướng phát triển phù hợp với yêu cầu, điều kiện và phù hợp xu ớng quốc tế. Trong đó,
phát triển bền vững ngày càng trở thành trung tâm của sự phát triển trong mọi lĩnh vực khi
hôi bước vào thế kỷ 21. Xuất phát từ luận thực tiễn nêu trên, VN cần phát triển theo
hướng phát triển bền vững.
Một vấn đề trung tâm, vấn đề xuất phát để nói đến s phồn vinh của các quốc gia TTKT.
Tất cả các quốc gia muốn thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu đều đặt cho mình mục tiêu phấn đấu
TTKT cao, lâu dài trên cơ sở kinh tế đó, họ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính trị-xã hội
quan trọng khác.
TTKT chính là sự gia tăng v mặt quy mô sản lượng của nền kinh tế trong 1 thời k nhất
định (thường được ấn định1 năm). Để biểu thị sự tăng trưởng kinh tế, ngưi ta thường dùng
mức tăng lên của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hay tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức
tăng đó thường nh cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hay nh bình quân theo đầu người của
thời kỳ sau so với thời kỳ trước đó.
Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy TTKT chỉ là điều kiện cần chứ chưa là điều kiện đủ cho
giảm nghèo. Tác động giảm nghèo của TTKT phụ thuộc vào vấn đề phân phối thu nhập. Trong
bất k tình huống nào, nếu chỉ dựa vào TTKT để giảm nghèo thì vô ng ảo tưởng vì trên thực
tế TTKT nền KTTT luôn có xu hướng đem lại nhiều lợi ích cả tuyệt đối và tương đối cho người
giàu hnhững người có lợi thế về tất cả các mặt đối với người nghèo. Đó là chưa nói đến
những vấn đề KT-XH- chính trị khác mà bản thân TTKT không thôi thì không thể giải quyết.
Từ sự giới hạn của TTKT, khái niệm PTKT ra đời. Bởi mục tiêu của mỗi quốc gia tạo sự
tiến b toàn diện. Sự tiến bộ của một quốc gia trong một giai đoạn nhất định cần được xem xét
trên hai mặt, đó là sự gia tăng về kinh tế và sự tiến bvhội. PTKT thường được hiểu xoay
quanh hai nội dung này. N vậy, PTKT chính quá trình tăng tiến lâu dài trong đó bao gồm
sự TTKT, sự chuyển dịch CCKT theo xu hướng hợp lý và hiệu quả và chất lượng cuộc sống của
nhân dân không ngừng được nâng lên. Nội dung PTKT rộng hơn, lớn hơn nội dung TTKT.
PTKT phản ánh sự vận động của nền kinh tế t trình độ thấp đến trình độ cao hơn. Trình độ
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thường được phản ánh qua các chỉ số: Trước hết là nhóm
các chỉ số hội, bao gồm các chỉ tiêu v chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, trình độ học vấn của
dân và mức sống vật chất tinh thần của nhân dân bao hàm cả tình trạng đói nghèo, mức
thất nghiệp, bất bình đẳng về thu nhập. Thứ hainhóm các chỉ số về cơ cấu kinh tế, bao gồm:
Chỉ số v tỷ trọng ba ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch v trong tổng sản lượng
trọng ớc (GDP); chỉ số vtiết kiệm đầu tư và chỉ số về tỷ lệ dân sđô thị và nông thôn. Sau
cùng là các chỉ số tổng hợp về trình độ phát triển, bao gồm: Chỉ số phát triển con người (HDI),
chỉ số về chất chất lượng cuộc sống (PQLI) và chỉ số nghèo của con người (HPI).
Từ thế kỷ XX đến nay, cuộc cách mạng KH-CN bùng nổ tạo ra NSLĐ cao, vậy chất
lượng sống được nâng cao. Những của cải được tạo ra ngày càng nhiều đã phần nào thỏa mãn
nhu cầu v vật chất tinh thần của con người, đẩy nền văn minh nhân loại phát triển nhanh.
BÀI THI MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Trang 1
Môn kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn kinh tế phát triển - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Môn kinh tế phát triển 9 10 114