Ktl-icon-tai-lieu

Môt số bài nghiên cứu về nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 9186 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hiện trạng cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp đào
tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Dương
Thành viên tham gia: TS.Trần Trí Luân, GS.TSKH.Lê Minh Triết, PGS.TS. Đặng Văn Phan,
PGS.TS. Phạm Văn Biên, TSKH. Trần Trọng Khuê, TS. Trần Đình Thêm, KS. Vũ Hải Quang, TS.
Vũ Huy Thuận, KS. Nguyễn Xích Hồng.
1. Phát triển nguồn lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH, phát triển kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần là một trong những nội dung quan trọng của chương trình phát triển nguồn nhân
lực của thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững, vì
thế luôn luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, luôn luôn có sự thúc bách của thực tiễn và quan tâm
của toàn dân. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, trái
ngược nhau trong đánh giá hiện trạng hoặc hoạch định các phương án – giải pháp có liên quan tới
vấn đề này, tùy thuộc vào sự khác biệt về quan niệm, quan điểm và lợi ích trong điều kiện của cơ
chế thị trường.
Vì thế, việc nghiên cứu, điều tra, phân tích khách quan các mối quan hệ cung – cầu lao động kỹ
thuật trong những điều kiện của đường lối đổi mới, khung cảnh quốc tế, trong nước, phát triển
KHCN và thực tiễn triển khai thực hiện luật giáo dục, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đang là
một nhu cầu cấp bách. Kết quả nghiên cứu góp phần đặt luận cứ cho việc hoạch định các chương
trình trọng điểm kinh tế - xã hội, Quy hoạch phát triển nguồn lao động, Quy hoạch và các giải pháp
phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo và sử dụng lao động kỹ thuật của thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn tới 2010 theo hướng “thúc đẩy sự hình thành, phát triển và hoàn thiện thị trường lao động”.
2. Để có các kết quả trình bày trong báo cáo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tại 70 cơ sở
sản xuất dịch vụ, 40 cơ sở đào tạo thuộc các thành phần kinh tế (nhà nước, tư nhân, liên doanh,
100% vốn nước ngoài), kế thừa các dữ liệu điều tra của những công trình có liên quan; Tổ chức 5
hội thảo và báo cáo chuyên đề cũng như thu thập ý kiến chuyên gia trực tiếp hoặc trên các phương
tiện truyền thông đại chúng (186 tư liệu).
Trên cơ sở thu thập dữ liệu thực tiễn 1996 – 2002, 2003, 2005 và phân tích hệ thống về hiện trạng
cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, vùng KTTĐPN và Việt Nam, các xu
thế hình thành nền kinh tế mới, cơ cấu lao động mới của thế kỷ XXI (bắt đầu từ 1993) trên thế giới,
các kết quả thu được, tuy mới là bước đầu, cho p...
Hiện trạng cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp đào
tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Dương
Thành viên tham gia: TS.Trần T Luân, GS.TSKH.Lê Minh Triết, PGS.TS. Đặng Văn Phan,
PGS.TS. Phạm Văn Biên, TSKH. Trần Trọng Khuê, TS. Trần Đình Thêm, KS. Hải Quang, TS.
Vũ Huy Thuận, KS. Nguyễn Xích Hồng.
1. Phát triển nguồn lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH, phát triển kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần một trong những nội dung quan trọng của chương trình phát triển nguồn nhân
lực của thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững,
thế luôn luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, luôn luôn sự thúc bách của thực tiễn quan tâm
của toàn dân. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, trái
ngược nhau trong đánh giá hiện trạng hoặc hoạch định các phương án giải pháp liên quan tới
vấn đề này, tùy thuộc vào s khác biệt về quan niệm, quan điểm lợi ích trong điều kiện của
chế thị trường.
thế, việc nghiên cứu, điều tra, phân tích khách quan các mối quan hệ cung cầu lao động kỹ
thuật trong những điều kiện của đường lối đổi mới, khung cảnh quốc tế, trong nước, phát triển
KHCN thực tiễn triển khai thực hiện luật giáo dục, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đang
một nhu cầu cấp bách. Kết quả nghiên cứu p phần đặt luận cứ cho việc hoạch địnhc chương
trình trọng điểm kinh tế - hội, Quy hoạch phát triển nguồn lao động, Quy hoạch các giải pháp
phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo sử dụng lao động kỹ thuật của thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn tới 2010 theo hướng “thúc đẩy sự hình thành, phát triển và hoàn thiện thị trường lao động”.
2. Để các kết quả trình bày trong báo cáo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tại 70 sở
sản xuất dịch vụ, 40 sở đào tạo thuộc các thành phần kinh tế (nhà nước, nhân, liên doanh,
100% vốn nước ngoài), kế thừa các dữ liệu điều tra của những công trình liên quan; Tổ chức 5
hội thảo báo cáo chuyên đề cũng nthu thập ý kiến chuyên gia trực tiếp hoặc trên các phương
tiện truyền thông đại chúng (186 tư liệu).
Trên sở thu thập d liệu thực tiễn 1996 2002, 2003, 2005 và phân tích hệ thống về hiện trạng
cung cầu nguồn lao động kỹ thuật thành ph Hồ Chí Minh, vùng KTTĐPN Việt Nam, các xu
thế hình thành nền kinh tế mới, cấu lao động mới của thế kỷ XXI (bắt đầu từ 1993) trên thế giới,
các kết quả thu được, tuy mới là bước đầu, cho phép đi tới một số nhận định tổng quát như sau:
2.1. Nền kinh tế mới, cơ cấu lao động mới sau trên 10 năm hình thành phát triển nhanh chóng,
tuy mới bước khởi đầu, nhưng với qui lan tỏa hiện hành đã biểu hiện các xu thế qui luật
mới, khác hẳn với các thuyết đã từng được phát hiện cho nền kinh tế công nghiệp hóa tại các
nước phát triển trước 1973 của thế kỷ XX. Những đường nét đầu tiên về các đặc điểm tính qui
luật của nền kinh tế mới và cấu lao động mới này được khái quát và trình bày trong phần I. Đây
những đánh giá dự báo xu thế mang tính chi phối trong quá trình chuyển biến cách mạng của
nền kinh tế toàn cầu sang nền kinh tế tri thức (giai đoạn chuyển biếny sẽ diễn ra tới khoảng 2040
2050). Qui mức độ hội nhập của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng KTTĐPN
Việt Nam giai đoạn từ 1996 tới nay vào nền kinh tế toàn cầu, khu vực từ những nghiên cứu điển
hình được tiến hành theo các hình hệ thống (mô hình 1, 2, 3) cho thấy rằng cần có nhiều công
trình nghiên cứu sâu sắc toàn diện hơn để hình thành các sở luận mới cho nền kinh tế mới,
cấu lao động mới xu thế chi phối chủ yếu quan hệ cung cầu lao động kỹ thuật tại thành phố
Hồ Chí Minh hiện nay cũng như cho giai đoạn tới 2010. Tiêu thức cơ bản để phân định các loại hình
lao động là dựa trên việc làm của các nhân cho từng khu voice sản xuất, tiêu thụ, quản lý các sản
Môt số bài nghiên cứu về nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môt số bài nghiên cứu về nguồn nhân lực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Môt số bài nghiên cứu về nguồn nhân lực 9 10 903